คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเข้าร่วมนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม” (GREEN SPIRIT) วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ในหัวข้อ “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม” (GREEN SPIRIT) โดยภาพที่จัดแสดง คือภาพที่ผ่านการคัดเลือกจากนักวิชาการ นักวิชาชีพและศิลปินแห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อการพัฒนาอาจารย์และการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์และสร้างความร่วมมืออันดีงามต่อกันในเครือข่ายคณะนิเทศศาสตร์อีกด้วย ทั้งนี้จะมีการจัดแสดงเวลา 10.00 -16.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โครงการ Easy QA ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำนักงานคณบดีและประกันคุณภาพ คณะนิเทศศาสตร์  จัด ขึ้น โดยเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพ

โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเขียนโครงการ  การแก้ไขปัญหาในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย  โดยนำหลัก PDCA (Plan, Do, Check, Act) ไปใช้ในการจัดโครงการกิจกรรมและมีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานปีการศึกษา 2561  ให้สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพ อีกทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

จากการจัดโครงการดังกล่าว สำนักงานคณบดีและประกันคุณภาพ คณะนิเทศศาสตร์  จึงได้ผลักดันส่งเสริมให้นักศึกษาได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษาและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต C KASEM

 

 

 

โครงการสารคดีนอกรั้ว ปี 9 ตอน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน เมืองดาลัด สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมืองดาลัด ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่ง”ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งความรัก เคยเป็นสถานที่พักร้อนของชาวฝรั่งเศส เมื่อครั้งเข้ามายึดครองเวียดนามเป็นอาณานิคมเป็นเวลากว่า 100 ปีมาแล้ว เนื่องจากเป็นเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีเพราะอยู่บนเขาสูง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีสถาปัตยกรรมแบบสมัยเก่าและสมัยใหม่ พร้อมทั้งทิวทัศน์ที่งดงาม

คณะนิเทศศาสตร์ และ ชมรมกระจายเสียงและสร้างสรรค์สื่อ  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรจะได้นำนักศึกษาไปศึกษาหาความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อจัดทำเป็นสารคดีและยังเป็นสร้างความคุ้นเคยกับประชาชนชาวเวียดนาม   เป็นการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  อีกทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาได้เสริมสร้างความคิดที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาเป็นนักวิทยุและโทรทัศน์มืออาชีพต่อไป

โครงการสารคดีนอกรั้ว ปี 9  เป็นโครงการต่อเนื่องและอยู่ในแผนกิจกรรมของชมรมกระจายเสียงและสร้างสรรค์สื่อ โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่   9  อยู่ในแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ     กิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติตรงตามเป้าประสงค์ตามคุณลักษณะ   K.A.S.E.M  ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และตามองค์ประกอบที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าร่วมนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ “วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (GREEN LIFESTYLE)

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเข้าร่วมนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ “วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (GREEN LIFESTYLE) วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 จัดแสดงเวลา 10.00 -16.00 น. ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ในหัวข้อ “วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (GREEN LIFESTYLE) โดยภาพที่จัดแสดง คือ ภาพที่ผ่านการคัดเลือกจากนักวิชาการ นักวิชาชีพและศิลปินแห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อการพัฒนาอาจารย์และการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์และสร้างความร่วมมืออันดีงามต่อกันในเครือข่ายคณะนิเทศศาสตร์อีกด้วย  ทั้งนี้จะมีการจัดแสดงเวลา 10.00 -16.00 น.  น. ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สร้างเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ร่วมกับสถาบันภาคีเครือข่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “PR NETWORK ครั้งที่ 1”

เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้เข้าร่วมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PR Network ครั้งที่ 1 งานดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่รวมนักศึกษาที่เรียนในสาขา/ภาควิชาการประชาสัมพันธ์จากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และสร้างสัมพันธ์ ต่อไปในภายภาคหน้า ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นทักษาการเรียนรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ อาทิ การบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณณัฐอร แสนอุดมโชค กรรมการผู้จัดการบริษัท Bigblue Agency ประเทศลาว ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ อีกทั้ง กิจกรรม Workshop ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ทดลองทำ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างนักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัย จัดโดยภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง ดร.เทียม โชควัฒนา ชั้น 3 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นการส่งเสริมนักศึกษาพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการและองค์กรวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่ง

งานสัมมนา “YOUNG DIGITAL CREATOR เปลี่ยนฝัน…ปั้นรายได้” โดยสาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล (MD) จับมือกับ OOKBEE

งานสัมมนา “YOUNG DIGITAL CREATOR เปลี่ยนฝัน…ปั้นรายได้” โดยสาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล (MD) จับมือกับ OOKBEE บริษัทผู้นำด้าน Digital Publication Platform รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมนำทัพนักเขียนชื่อดังอย่าง “ธัญวลัย” และ”จอยลดา” ตลอดจนครีเอทีฟมากฝีมือจากทีม C Channel มาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์การสร้างคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆที่สามารถสร้างรายได้ให้ผู้ผลิตได้อย่างแท้จริง โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่า ได้ทั้งความรู้และได้อัพเดทเทรนด์ใหม่ๆของวงการดิจิทัลอีกด้วย

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 คว้าเหรียญทองในการแข่งขันเทควันโด้ รายการ WUXI 2018 WORLD TAEKWONDO GRAND SLAM CHAMPIONS SERIES

“จูเนียร์” รามณรงค์ เสวกวิหารี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 คว้าเหรียญทองรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 58 กิโลกรัม ชาย ในการแข่งขันเทควันโด้ รายการ WUXI 2018 WORLD TAEKWONDO GRAND SLAM CHAMPIONS SERIES 🥇🥇🥇ที่เมืองอู๋ซี มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ม.ปลาย พร้อมคณาจารย์ จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ม.ปลาย พร้อมคณาจารย์ จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย ในรูปแบบกิจกรรม Nithed KBU Walk Rally ให้น้องๆ นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมที่สนุกและเล่นอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้พื้นฐานสำคัญของการเรียนนิเทศศาสตร์ นอกจากน้องๆ นักเรียนจะได้รับความสนุกสนานจากการทำกิจกรรมแล้ว ยังได้รับความรู้และสาระดีๆ ของการเรียนรู้พื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์อีกด้วย

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

คณะนิเทศศาสตร์ ได้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ บริเวณโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเกษมนครา ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ รดน้ำดำหัวขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่แบบไทยและได้ร่วมรณรงค์การแต่งกายแบบไทย ท่ามกลางบรรยากาศแบบไทยๆ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่เทคนิค เข้ารับ 3 รางวัล จากเวทีการประกวดคลิปวิดีโอ “การเปลี่ยนทัศนคติใหม่ในการบริจาคหนังสือ”

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่เทคนิค คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล นำทีมเจ้าหน้าที่เทคนิค คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รับ 3 รางวัลจากท่านองคมนตรี

อ.วัฒนา เจริญชัยนพกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และเจ้าหน้าที่เทคนิคคณะนิเทศศาสตร์ เข้ารับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 3 รางวัล จากเวทีการประกวดคลิปวิดีโอ
“การเปลี่ยนทัศนคติใหม่ในการบริจาคหนังสือ”


1.รองชนะเลิศอันดับ2 ทีม “เกษมฟิล์ม” ได้แก่ อ.วัฒนา เจริญชัยนพกุล และ อ.เทอดศักดิ์ สุมาลยศักดิ์

2.รางวัลชมเชย ทีม “ครื้นเครงโปรดักชั่น” ได้แก่ นายพีรภาส สุทธิทองทรัพย์ และนายยุทธภูมิ ปิยะตระภูมิ

3.รางวัลPopular Vote ทีม “อิ่มอุ่นภาพยนตร์” ได้แก่ว่าที่ร้อยตรีปฐมพงศ์ เอมศรี และนายศราวุธ เพ็งสะและ

โดยได้รับเงินรางวัลและใบประกาศนียบัตรจากศาสตรจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษยายน 25561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย