สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล จัดโครงการคนทีวีรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ปี 2560 ตอน โทรทัศน์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ปี 3

สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล จัดโครงการคนทีวีรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ปี 2560 ตอน โทรทัศน์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ปี 3     ซึ่งเป็นโครงการที่มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ในสตูดิโอ โดยได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายองค์กรนักวิชาชีพภายนอกมาร่วมให้ความรู้ถึงทุกตำแหน่งงานของการผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านการพูดคุย และดูการถ่ายทำการผลิตรายการจริงในสถานประกอบการ ซึ่งในปีนี้ทางหลักสูตรได้รับความร่วมมือจากบริษัท True Vision ที่เอื้อเฟือให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในทุกตำแหน่งงานของการผลิตรายการ  นอกจากนี้นักศึกษายังได้ศึกษาข้อมูล และลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำข้อมูลมาออกแบบ และผลิตเป็นรายการต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม  ในรายวิชา วท. 306 การออกแบบฉาก แสง และสี อีกด้วย

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560“ การเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานยุคไทยแลนค์ 4.0”

จากการที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน (AEC)   และจากสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งนโยบายไทยแลนค์ 4.0  ทําให้นักศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  และพร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การเตรียมตัว พร้อมออกไปสู่โลกการทำงาน หรือการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ สําหรับการประกอบอาชีพนั้นนักศึกษาจําเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญทางด้านวิชาการและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม

คณะนิเทศศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานในยุคไทยแลนค์ 4.0 จึงได้จัดให้มีโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2560 “ การเตรียมพร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานยุคไทยแลนค์ 4.0” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้ได้รู้ถึงการทำงานด้านสื่อสารมวลชนในยุคไทยแลนค์ 4.0และมีความเป็นสากล สอดคล้องกับการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ NIThed KASEM  ให้กับนักศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา โดยได้เชิญ คุณทัศไนย  เหมือนเสน ผู้ช่วยรองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด มาบรรยายเรื่อง “เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งานเพื่อความสำเร็จในยุคไทยแลนค์ 4.0” และตั้งบูธสมัครงานให้กับนักศึกษาที่สนใจ   นอกจากนี้การปัจฉิมนิเทศยังเป็นการเปิดโอกาสให้ นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาได้แสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้อีกด้วย 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2560

นายภูวนาท ภูผางาม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2560 ตามโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาเยาวชนคนเก่งรุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ.61 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กทม.

สาขาวิชาการโฆษณา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “เปิดบ้านโฆษณา ตอน สร้างสรรค์สื่ออย่างไรให้โดนใจ” ณ บางกระเจ้า ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ

สาขาวิชาการโฆษณา (AD) นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “เปิดบ้านโฆษณา ตอน สร้างสรรค์สื่ออย่างไรให้โดนใจ” ณ บางกระเจ้า ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ

เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะและพัฒนาความรู้ ตลอดจนขั้นตอนการทำงานในการผลิตสื่อโฆษณาจากรุ่นพี่ ทำให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และยังเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

คณะนิเทศศาสตร์และสโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์สามัคคี ครั้งที่ 7 ณ อาคารกีฬามหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะนิเทศศาสตร์และสโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์สามัคคี ครั้งที่ 7ณ อาคารกีฬามหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันเสาร์ที่17 ก.พ.61 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันต่างๆ 13 สถาบัน

สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์คนวิทยุ-โทรทัศน์ ปี 9 ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์คนวิทยุ-โทรทัศน์ ปี 9 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเพท เดชชะชีพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ช่วงแรกของงานจัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง “YouTube ช่องทางทำเงินของคนทำสื่อ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพยุงศักดิ์ เสริมสันติวาณิช โปรดิวเซอร์ (ช่อง ONE) บริษัท GMM Grammy และ คุณภาณุวัฒน์ ทองหอม ผู้บริหาร เพจ The Nerd Creator

ซึ่งทั้งสองท่านได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างเพจให้ประสบความสำเร็จทั้งช่องทาง YouTube และ Facebook และพัฒนาไปสู่การสร้างอาชีพได้ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้ในช่วงท้ายของงานมีการประกาศผลรางวัลรายการโทรทัศน์ภาคนิพนธ์ BC Awards2017 ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ ดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานอีกด้วย

 

สาขาวิชาการโฆษณานำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ในรายวิชา AD.307 ART DIRECTION FOR ADVERTISING โครงการ “เปิดแหล่งเรียนรู้ดูงานโฆษณา” ณ บริษัท YOUNGSANTI

dav

สาขาวิชาการโฆษณานำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ในรายวิชา AD.307 ART DIRECTION FOR ADVERTISING โครงการ “เปิดแหล่งเรียนรู้ดูงานโฆษณา” ณ บริษัท YOUNGSANTI วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเข้าเยี่ยมชม ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคุณสันติ สุวรรณวลัยกร Executive Creative Director ที่พานำชมแผนกต่างๆ ในองค์กร โอกาสนี้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและการแข่งขันการทำโฆษณาปัจจุบัน ทำอย่างไรที่ให้เท่าทันกับยุคสื่อดิจิทัล โดยวิทยากรคือคุณภาณุพันธ์ สุภาพันธุ์ Creative Director ที่ให้มุมมองเกี่ยวกับกลยุทธ์ การทำงานเพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าประสพความสำเร็จในการทำโฆษณา หรือแม้กระทั่งเกร็ดความรู้ในแง่ของการคิดงานโฆษณาอย่างไรให้โดนใจ การทำงานรูปแบบใดที่จำทำให้นักศึกษาประสพความสำเร็จในการทำงาน

สาขาวิชาการโฆษณาขอขอบพระคุณผู้บริหารและพี่ๆ ทุกท่านของบริษัท YOUNGSANTI มา ณ โอกาสนี้ ที่สละเวลาให้น้องๆ เข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นกันเอง และได้รับความรู้ ประโยชน์และประสบการณ์ตรงจากวงการโฆษณา

คณะนิเทศศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยโดยได้เข้าร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “ไข่เค็มดินทะเลนิมาเรียม” และ หัตถศิลป์ดิ้นทอง “บัวนิมิต”

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1 ใน 16 สถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศและเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนกับโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

 

คณะนิเทศศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยโดยได้เข้าร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “ไข่เค็มดินทะเลนิมาเรียม” และ หัตถศิลป์ดิ้นทอง  “บัวนิมิต” ในส่วนของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้า โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชา การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ร่วมทำงานอย่างเข้มข้นกับชุมชนหนองจอกและนักศึกษาต่างคณะแบบบูรณาการความรู้ที่หลากหลายด้วยประสบการณ์จริงตั้งแต่ปลายปี 2560 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้เข้ามารับฟังการนำเสนอโครงการ โดยมี ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ได้นำเสนอรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ได้อย่างน่าประทับใจ ได้รับความชื่นชมจากผู้บริหารธนาคารออมสินและผู้บริหารมหาวิทยาลัยสร้างความภาคภูมิใจและชื่อเสียงมายังคณะนิเทศศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตของเรา

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ จัดโครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561   สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์  จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  (รหัส 58) ปีการศึกษา 2560  ขึ้น  ณ ห้อง R 2935M  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยาเขตร่มเกล้า  ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน ข้อปฏิบัติต่างๆ ระหว่างการฝึกงาน การปรับตัวในการฝึกงาน และการประมินผลวิชาการฝึกงาน ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาฝึกงานผ่านเกณฑ์การประเมินจากหน่วยงานภายนอก ตามที่สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  และคณะนิเทศศาสตร์กำหนด ทั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในลำดับสุดท้าย  หลังจากที่ก่อนหน้านี้สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ได้จัดให้นักศึกษาฝึกงานได้รับฟังการนำเสนอภาพรวมของการฝึกงาน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไปแล้ว เพื่อให้ทราบข้อมูลการเลือกสถานที่ฝึกงานที่ตรงตามสายงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 

โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ได้แก่  อาจารย์เมธาพร ดอนจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์/อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล ปัณณราช  ในหัวข้อ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และเอกสารประกอบการฝึกงาน  การประเมินผลการฝึกงาน  เกณฑ์การให้คะแนน การเก็บข้อมูลในการฝึกงานและการจัดทำรายงานการฝึกงาน  ข้อเสนอแนะหน่วยงานภายนอกจากการฝึกงานในปีที่ผ่านมา  อาจารย์วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ  อาจารย์บริรักษ์  บุณยรัตพันธุ์  และอาจารย์กันยารัตน์ วรฉัตร  หัวข้อ  การเตรียมความพร้อมด้านทักษะทางนิเทศศาสตร์ เช่น การถ่ายภาพ การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกงาน รวมทั้งแนวปฏิบัติในการฝึกงาน อาจารย์ชยพล อินทรวงค์  หัวข้อ  การเตรียมความพร้อมการฝึกงาน การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัว การวางตัวของนักศึกษาในทึ่ฝึกงาน  ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาฝึกงานได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการด้านประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กิจกรรม นำความรู้ สู่น้องรักษ์น้ำ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดโครงการบริการวิชาการ “PR สร้างสรรค์ สังคมยั่งยืน” ตอน “รักษ์น้ำ  เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” โดยจัดกิจกรรมนำความรู้ สู่น้องรักษ์น้ำ  เพื่อรณรงค์และปลูกฝังให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ภายในงานมีสาระความรู้ และความบันเทิงมากมาย อาทิ การเล่มเกมตักน้ำขึ้นจากฝั่ง พร้อมทั้งแจกของที่ระลึกและถ่ายหมู่ร่วมกัน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า