หลักสูตร

สาขาวิชาการโฆษณา from คณะนิเทศศาสตร์

สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล from คณะนิเทศศาสตร์

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล from คณะนิเทศศาสตร์

สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล from คณะนิเทศศาสตร์

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย from คณะนิเทศศาสตร์

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ from คณะนิเทศศาสตร์

สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร from คณะนิเทศศาสตร์