บุคลากรคณะ

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

 

 

ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ                                                     

 • วุฒิปริญญาตรี นศ.บ. / สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
  สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิปริญญาโท นศ.ม. / สาขาวิชานิเทศศาสตร            พัฒนาการ สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิปริญญาเอก ปร.ด. / สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภากร กำจรเมนุกูล                 

 • วุฒิปริญญาตรี นศ.บ. / สาขาวิชาการโฆษณา
  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • วุฒิปริญญาโท นศ.ม. / สาขาวิชานิเทศศาสตร            พัฒนาการ สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิปริญญาเอก ปร.ด. / สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

 

ผศ.ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร                                             

 • วุฒิปริญญาตรี วท.บ. / สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
  สถาบันที่จบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า              เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ประกาศนียบัตร เจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียง
  (เกียรตินิยมเรียนดีอันดับหนึ่ง) สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
 • วุฒิปริญญาโท นศ.ม. / สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิปริญญาเอก ค.ด. / สาขาวิชาพัฒนศึกษา
  สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

 

 

ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ

 • วุฒิปริญญาตรี อ.บ. / สาขาวิชาภาษาไทย
  สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย
 • วุฒิปริญญาโท นศ.ม. / สาขาวิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง สถาบันที่จบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิปริญญาเอก ปร.ด. / สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

 

อ.พันเอกหญิงวโรชา สุทธิรักษ์

 • วุฒิปริญญาตรี ศศ.บ. / สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วุฒิปริญญาโท นศ.ม. / สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
  สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะนิเทศศาสตร์

 

 

อ.นฤวรรณ รักสกุล

 • วุฒิปริญญาตรี นศ.บ. / สาขาวิชาวารสารศาสตร์
  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • วุฒิปริญญาโท ว.ม. / สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์

 

 

อ.วัฒนา เจริญชัยนพกุล

 • วุฒิปริญญาตรี นศ.บ. / สาขาวิชา การสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • วุฒิปริญญาโท ว.ม. /สาขาวิชา การบริหารสื่อสารมวลชน สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

 

ดร.กอปรพงษ์ กุณฑียะ

 • วุฒิปริญญาตรี ศษ.บ. / สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา
  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วุฒิปริญญาโท นศ.ม. / สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
  สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิปริญญาเอก ปร.ด. / สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

 

อ.บัณฑิต สัตย์เพริศพราย

 • วุฒิปริญญาตรี สถ.บ. / สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • วุฒิปริญญาโท M.F.A. / สาขาวิชา Motion Pictures and Television  สถาบันที่จบ Academy of Art University, U.S.A.
 

 

ผศ.พิเชษฐ พิมพ์เจริญ

 • วุฒิปริญญาตรี วท.บ. /สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วุฒิปริญญาตรี นศ.บ./ สาขาวิชาการโฆษณา      สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • วุฒิปริญญาโท M.A.(Communication Arts) สถาบันที่จบ New York Institute of Technology, New York, U.S.A.
 • Certificate ด้าน Microcomputer Graphic and Desktop Publishing สถาบันที่จบ The New School for Social Research, New York, U.S.A.
 

 

อ.วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ

 • วุฒิปริญญาตรี นศ.บ. / สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • วุฒิปริญญาโท นศ.ม. / สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

 

ผศ.สิริวิมล เทพหัสดิน

 • วุฒิปริญญาตรี นศ.บ. / สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 • วุฒิปริญญาโท นศ.ม. / สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

 

 

อ.ปิยะพล รอดคำดี

 • วุฒิปริญญาตรี สถ.บ. / สาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน สถาบันที่จบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วุฒิปริญญาโท ศศ.ม / สาขาวิชา การจัดการแสดงและโรงละคร สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

 

ดร.รจนา พึ่งสุข

 • วุฒิปริญญาตรี ศ.บ. / สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา
  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วุฒิปริญญาโท คอ.ม. / สาขาวิชา
  เทคโนโลยีการศึกษาทางอาชีวะและเทคนิคการศึกษา
  สถาบันที่จบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วุฒิปริญญาเอก คอ.ด. / สาขาวิชา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  สถาบันที่จบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 

 

อ.กรกช แสนจิตร                                                      

 • วุฒิปริญญาตรี ศศ.บ. / สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วุฒิปริญญาโท ว.ม. / สาขาวิชาสื่อสารพัฒนาการ
  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

 

 

อ.เมธาพร ดอนจันทร์

 • วุฒิปริญญาตรี ศศ.บ. / สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อประสม สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วุฒิปริญญาโท ว.ม. / สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

 

อ.พิทักพงศ์ พงษ์พิพัฒน์

 • วุฒิปริญญาตรี ศป.บ. / สาขาวิชานิเทศศิลป์
  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเกษมบันฑิต
 • วุฒิปริญญาโท ศศ.ม. / สาขาวิชาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

 

 

 

ผศ.ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี

 • วุฒิปริญญาตรี นศ.บ. / สาขาวิชา การสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • วุฒิปริญญาโท ว.ม. / สาขาวิชา การบริหารสื่อสารมวลชน สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วุฒิปริญญาเอก ปร.ด. / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 

 

 

ผศ.ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์

 • วุฒิปริญญาตรี ศศ.บ. / สาขาวิชา รัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ / ศศ.บ./ สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วุฒิปริญญาโท นศ.ม./ สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิปริญญาเอก Ph.D./ สาขาวิชา International Communication สถาบันที่จบ  Macquarie University, Sydney, Australia
 

 

 

อ.พสุนาท สร้อยสุวรรณ

 • วุฒิปริญญาตรี วศ.บ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์  สถาบันที่จบ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • วุฒิปริญญาโท นศ.ม./ สาขาวิชานิเทศศาสตรองค์รวม  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยรังสิต
 

 

 

อ.จิราพร ยังสุข

 • วุฒิปริญญาตรี ศศ.บ. / สาขาวิชานิเทศศาสตร์      สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
 • วุฒิปริญญาโท ศษ.ม. / สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

 

อ.วนิทรา ตะเภาทอง

 • วุฒิปริญญาตรี นศ.บ./ สาขาวิชา การโฆษณา สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • วุฒิปริญญาโท ว.ม. / สาขาวิชา การบริหารสื่อสารมวลชน  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

 

 

 

ดร.ภัทราพร เจริญรัตน์

 • วุฒิปริญญาตรี ศป.บ. / สาขาวิชา การแสดงและกำกับการแสดง (เกียรตินิยมอันดับสอง)                      สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • วุฒิปริญญาโท ศศ.ม. / สาขาวิชา การจัดการการแสดงและโรงละคร (สหสาขาวิชา, หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิปริญญาเอก ศป.ด./สาขาวิชาศิลปกรรม        สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาลัย
 

 

 

อ.มนัสกานต์ อินทร์สังข์

 • วุฒิปริญญาตรี นศ.บ. / สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • วุฒิปริญญาโท MA. / สาขาวิชา Contemporary Performance Making  สถาบันที่จบ Brunel Univ. UK.
 

 

 

อ.ชยพล อินทรวงค์

 • วุฒิปริญญาตรี นศ.บ./ สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • วุฒิปริญญาโท นศ.ม./ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์องค์รวม สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยรังสิต
 

 

 

อ.บริรักษ์ บุณยรัตพันธุ์

 • วุฒิปริญญาตรี ศศ.บ./ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วุฒิปริญญาโท ศศ.ม. / สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

 

อ.กชพรรณ สกุลพุทธพร

 • วุฒิปริญญาตรี ศศ.บ. / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วุฒิปริญญาโท นศ.ม. / สาขาวิชา สื่อสารการแสดง สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

 

อ.กันยารัตน์ วรฉัตร

 • วุฒิปริญญาตรี ศศ.บ. / สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)                                       สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วุฒิปริญญาโท MA. / สาขาวิชา  International Communication                                                          สถาบันที่จบ Macquarie University, Australia
 

 

อ.เปรมินทร์ หงษ์โต

 • วุฒิอนุปริญญา / สาขาออกแบบนิเทศศิลป์        สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • วุฒิปริญญาตรี ศศ.บ. / สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
 • วุฒิปริญญาโท ศษ.ม. / สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

 

 

ดร.ชุติมันต์ เหลืองทองคำ

 • วุฒิปริญญาตรี นศ.บ. / สาขาวิชา วารสารศาสตร์ สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • วุฒิปริญญาโท นศ.ม. / สาขาวิชา นิเทศศาสตร์  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • วุฒิปริญญาเอก ค.ด. / สาขาวิชา พัฒนศึกษา      สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

 

อ.ณารินณ์รัศ วงศ์ยอด

 • วุฒิปริญญาตรี ศศ.บ. / สาขาวิชา นิเทศศาสตร์  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • วุฒิปริญญาโท ว.ม. / สาขาวิชา สื่อสารมวลชน  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

 

 

อ.พิณทิพย์ สัตย์เพริศพราย

 • วุฒิปริญญาตรี ศ.บ. / สาขาวิชา สื่อสารมวลชน   สถาบันที่จบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วุฒิปริญญาโท ศ.ม. / สาขาวิชา การบริหารงานวัฒนธรรม สถาบันที่จบ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

 

 

อ.ปารัชชา  ปวโรฬารวิทยา                                               

 • วุฒิปริญญาตรี M.A  / สาขาวิชา Media Studies
  สถาบันที่จบ Northeastern University, U.S.A.
 • วุฒิปริญญาโท M.F.A. / สาขาวิชา Motion Pictures and Television  สถาบันที่จบ Academy of Art University, U.S.A.
 

 

                                                                                     

อ.สาวิทย์  แก้วทวี                                                         

 • วุฒิปริญญาตรี บธ.บ. /สาขาการจัดการ
  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • วุฒิปริญญาโท นศ.ม. / สาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.วิภาวี  จันทร์แก้ว                                                             

 • วุฒิปริญญาตรี ศศ.บ./ สาขาวิชา การสื่อสารดิจิทัล (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • วุฒิปริญญาโท ศศ.ม./ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันที่จบ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 

อ.ปัญญรัตน์  วันทอง

 • วุฒิปริญญาตรี นศ.บ./ สาขาวิชา วารสารศาสตร์เพื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์            (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • วุฒิปริญญาโท ศศ.ม. / สาขาวิชา นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)  สถาบันที่จบ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 

 

อ.ผ่องพรรณ  พันเลิศวงศ์สกุล      

 • วุฒิปริญญาตรี นศ.บ. / สาขาวิชาวารสารศาสตร์
  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • วุฒิปริญญาโท ว.ม. / สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่

 

 

 

คุณสุพจน์ จันทวัชธากร                                          

 • วุฒิปริญญาตรี นศ.บ./ สาขาวิชาภาพยนตร์
  สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

 

 

คุณจุฬาพร ด้วงทอง                                              

 • วุฒิปริญญาตรี ศศ.บ. / สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
  คุณพีรภาส สุทธิทองทรัพย์                                  

 • วุฒิปริญญาตรี วท.บ. / สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์     สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
 

 

 

คุณปิยะนุช ขุนทอง

 • วุฒิปริญญาตรี นศ.บ./สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัย  เกษมบัณฑิต
 

 

 

คุณศราวุธ เพ็งสะและ                                            

 • วุฒิปริญญาตรี อศ.บ. / สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

 

  คุณพนัชกร ตั้งจิตวิทยา                                          

 • วุฒิปริญญาตรี นศ.บ. / สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัย  เกษมบัณฑิต
 • ป.บัณฑิตวิชาชีพครู สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

 

 

 

คุณเทอดศักดิ์ สุมาลยศักดิ์                                

 • วุฒิปริญญาตรี ศษ.บ. / สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา
  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วุฒิปริญญาโท ศษ.ม. / สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาสถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

 

 

 

ว่าที่ รต.ปฐมพงษ์ เอมศรี                                    

 • วุฒิปริญญาตรี ศษ.บ. /สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา
  สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 

 

 

 

คุณไกรเทพ  จิตตวรากูล

 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
  สถาบันที่จบ กศน.เขตบางเขน
 

 

 

คุณอาทินันท์ แก้วประจันทร์                                    

 • วุฒิปริญญาตรี นศ.บ. /สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

 

 

 

 

 

คุณวิลันดา  มณีนัย                                                

 • วุฒิปริญญาตรี บธ.บ / สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  คุณมานิสา  และคง                                                

 • วุฒิปริญญาตรี นศ.บ. / สาขาวิชาวารสารศาสตร์ และสื่อสมัยใหม่ สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต