บุคลากรคณะ

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

 

 

ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ
-วุฒิปริญญาตรี นศ.บ. / สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์
สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-วุฒิปริญญาโท นศ.ม. / สาขาวิชา นิเทศศาสตรพัฒนาการ สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-วุฒิปริญญาเอก ปร.ด. / สาขาวิชา สื่อสารมวลชน
สถาบันที่จบ ม.ธรรมศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

 

ผศ.ดร.นิภากร กำจรเมนุกูล
-วุฒิปริญญาตรี นศ.บ. / สาขาวิชา การโฆษณา
สถาบันที่จบ ม.กรุงเทพ
-วุฒิปริญญาโท นศ.ม. / สาขาวิชา นิเทศศาสตรพัฒนาการ สถาบันที่จบ ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-วุฒิปริญญาเอก ปร.ด. / สาขาวิชา สื่อสารมวลชน
สถาบันที่จบ ม.ธรรมศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

 

ผศ.ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร
-วุฒิปริญญาตรี วท.บ. / สาขาวิชา เคมีอุตสาหกรรม
สถาบันที่จบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ประกาศนียบัตร เจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียง
(เกียรตินิยมเรียนดีอันดับ 1)
สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
-วุฒิปริญญาโท นศ.ม. / สาขาวิชา นิเทศศาสตรพัฒนาการ
สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-วุฒิปริญญาเอก ค.ด. / สาขาวิชา พัฒนศึกษา
สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

 

 

ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
-วุฒิปริญญาตรี อ.บ. / สาขาวิชา ภาษาไทย
สถาบันที่จบ ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย
-วุฒิปริญญาโท นศ.ม. / สาขาวิชาวาทวิทยา         และสื่อสารการแสดง สถาบันที่จบ ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-วุฒิปริญญาเอก ปร.ด. / สาขาวิชา วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันที่จบ ม.ขอนแก่น

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

 

อ.พันเอกหญิงวโรชา สุทธิรักษ์
-วุฒิปริญญาตรี ศศ.บ. / สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน
สถาบันที่จบ ม.เชียงใหม่
-วุฒิปริญญาโท นศ.ม. / สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน
สถาบันที่จบ ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะนิเทศศาสตร์

 

 

อ.นฤวรรณ เรืองโรจน์
-วุฒิปริญญาตรี นศ.บ. / สาขาวิชา วารสารศาสตร์
สถาบันที่จบ ม.กรุงเทพ
-วุฒิปริญญาโท ว.ม. / สาขาวิชา การบริหารสื่อสารมวลชน สถาบันที่จบ ม.ธรรมศาสตร์

อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์

 

 

อ.วัฒนา เจริญชัยนพกุล
-วุฒิปริญญาตรี นศ.บ. / สาขาวิชา การสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง สถาบันที่จบ ม.เกษมบัณฑิต
-วุฒิปริญญาโท ว.ม. /สาขาวิชา การบริหารสื่อสารมวลชน สถาบันที่จบ ม.ธรรมศาสตร์

 

 

ดร.กอปรพงษ์ กุณฑียะ
-วุฒิปริญญาตรี ศษ.บ. / สาขาวิชา โสตทัศนศึกษา
สถาบันที่จบ ม.รามคำแหง                                             -วุฒิปริญญาโท นศ.ม. / สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน
สถาบันที่จบ ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

อ.บัณฑิต สัตย์เพริศพราย
-วุฒิปริญญาตรี สถ.บ. / สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันที่จบ ม.รังสิต
-วุฒิปริญญาโท M.F.A. /สาขาวิชา Motion Pictures and Television
สถาบันที่จบ Academy of Art University, U.S.A.

 

 

ผศ.ดร.พิเชษฐ พิมพ์เจริญ
-วุฒิปริญญาตรี วท.บ. /สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สถาบันที่จบ ม.เกษตรศาสตร์
-วุฒิปริญญาตรี นศ.บ./ สาขาวิชา การโฆษณา สถาบันที่จบ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
-วุฒิปริญญาโท M.A.(Communication Arts)
/ สาขาวิชา Cert. Microcomputer Graphic and Desktop Publishing
สถาบันที่จบ New York Institute of Technology, New York, U.S.A.

 

 

อ.วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ
-วุฒิปริญญาตรี นศ.บ. / สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา สถาบันที่จบ ม.เกษมบัณฑิต
-วุฒิปริญญาโท นศ.ม. / สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ผศ.ดร.สิริวิมล ปัณณราช
-วุฒิปริญญาตรี นศ.บ. / สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
สถาบันที่จบ ม.เกษมบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
-วุฒิปริญญาโท นศ.ม. / สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

อ.ปิยะพล รอดคำดี
-วุฒิปริญญาตรี สถ.บ. / สาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน สถาบันที่จบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-วุฒิปริญญาโท ศศ.ม/ สาขาวิชา การจัดการแสดงและโรงละคร สถาบันที่จบ ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ดร.รจนา พึ่งสุข
-วุฒิปริญญาตรี ศ.บ. / สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา
สถาบันที่จบ ม.รามคำแหง
-วุฒิปริญญาโท คอ.ม. / สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาทางอาชีวะและเทคนิคการศึกษา
สถาบันที่จบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-วุฒิปริญญาเอก คอ.ด. /สาขาวิชา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันที่จบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

อ.กรกช แสนจิตร                                                       -วุฒิปริญญาตรี ศศ.บ. / สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน
สถาบันที่จบ ม.เชียงใหม่                                                 -วุฒิปริญญาโท ว.ม. / สาขาวิชา สื่อสารพัฒนาการ
สถาบันที่จบ ม.ธรรมศาสตร์

 

 

อ.ชวภณ คารมภ์                                                        -วุฒิปริญญาตรี  ศป.บ. / สาขาดนตรีและการแสดง วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยบูรพา                                                        -วุฒิปริญญาโท ศป.ม./  นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันที่จบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

 

อ.เมธาพร ดอนจันทร์
-วุฒิปริญญาตรี ศศ.บ. / สาขาวิชา วารสารศาสตร์และสื่อประสม สถาบันที่จบ ม.รามคำแหง
-วุฒิปริญญาโท ว.ม. / สาขาวิชา การบริหารสื่อสารมวลชน สถาบันที่จบ ม.ธรรมศาสตร์

 

 

อ.พิทักพงศ์ พงษ์พิพัฒน์
– วุฒิปริญญาตรี ศป.บ. / สาขาวิชา นิเทศศิลป์
สถาบันที่จบ ม.เกษมบันฑิต
– วุฒิปริญญาโท ศศ.ม. / สาขาวิชา ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา สถาบันที่จบ ม.เกษตรศาสตร์

 

 

ผศ.ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี
– วุฒิปริญญาตรี นศ.บ. / สาขาวิชา การสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง สถาบันที่จบ ม.เกษมบัณฑิต
-วุฒิปริญญาโท ว.ม. / สาขาวิชา การบริหารสื่อสารมวลชนสถาบันที่จบ ม.ธรรมศาสตร์
-วุฒิปริญญาเอก ปร.ด. / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 

ผศ.ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
– ศศ.บ.(รัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ) ม.รามคำแหง
– ศศ.บ.(การสื่อสารมวลชน) ม.รามคำแหง
– นศ.ม.(การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Ph.D.(International Communication) Macquarie University, Sydney, Australia

 

 

อ.พสุนาท สร้อยสุวรรณ
– วศ.บ.(เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
– นศ.ม.(นิเทศศาสตรองค์รวม) ม.รังสิต

 

 

อ.จิราพร ยังสุข
– ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์) ม.ราชภัฎจันทรเกษม
– ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ม.เกษตรศาสตร์

 

 

อ.วนิทรา ตะเภาทอง
– นศ.บ.(การโฆษณา) ม.กรุงเทพ
– ว.ม.(การบริหารสื่อสารมวลชน) ม.ธรรมศาสตร์

 

 

ดร.ภัทราพร เจริญรัตน์
– ศป.บ.(การแสดงและกำกับการแสดง เกียรตินิยมอันดับสอง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
– MACM.(Performing Arts and Theatre Management) Interdisciplinary, International Program, Chulalongkorn University

 

 

อ.มนัสกานต์ อินทร์สังข์
– นศ.บ.(การสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง) ม.เกษมบัณฑิต
– MA. Contemporary Performance Making , Brunel Univ. UK.

 

 

อ.ชยพล อินทรวงค์
– นศ.บ.(การประชาสัมพันธ์) ม.รังสิต
– นศ.ม.(นิเทศศาสตร์องค์รวม) ม.รังสิต

 

 

อ.บริรักษ์ บุณยรัตพันธุ์
– ศศ.บ.(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) ม.รามคำแหง
– ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์

 

 

อ.กชพรรณ สกุลพุทธพร
– ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์
– นศ.ม.(สื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

อ.กันยารัตน์ วรฉัตร
– ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– MA.(International Communication) Macquorie University, Australia

 

 

อ.เปรมินทร์ หงษ์โต
– อนุปริญญา(ออกแบบนิเทศศิลป์) ม.ราชภัฎพระนคร
– เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ม.ราชภัฎจันทรเกษม
– ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์

 

 

ดร.ชุติมันต์ เหลืองทองคำ
– นศ.บ.(วารสารศาสตร์) ม.รังสิต
– นศ.ม.(นิเทศศาสตร์) ม.รังสิต

 

 

อ.ณารินณ์รัศ วงศ์ยอด
– ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์) ม.ราชภัฎสวนสุนันทา
– ว.ม.(สื่อสารมวลชน) ม.ธรรมศาสตร์

 

 

อ.พิณทิพย์ สัตย์เพริศพราย
– ศ.บ. (สื่อสารมวลชน) ม.เกษตรศาสตร์                                  – ศ.ม.(การบริหารงานวัฒนธรรม) วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์

 

 

อ.ปารัชชา  ปวโรฬารวิทยา                                       -วุฒิปริญญาตรี M.A /สาขา Media Studies
สถาบันที่จบ Northeastern University, U.S.A.
-วุฒิปริญญาโท M.F.A. /สาขาวิชา Motion Pictures and Television
สถาบันที่จบ Academy of Art University, U.S.A.

 

                                                                                     

อ.สาวิทย์  แก้วทวี                                                 – วุฒิปริญญาตรี บธ.บ./สาขาการจัดการ
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
-วุฒิปริญญาโท นศ.ม. / สาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
สถาบันที่จบ ม.เกษมบัณฑิต

 

 

 

 

อ.วิภาวี  จันทร์แก้ว                                                             – ศศ.บ. (การสื่อสารดิจิทัล) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ม.แม่โจ้       – ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

 

อ.ปัญญรัตน์  วันทอง

 

 

 

อ.ผ่องพรรณ  พันเลิศวงศ์สกุล                                  -วุฒิปริญญาตรี นศ.บ. / สาขาวิชา วารสารศาสตร์
สถาบันที่จบ ม.กรุงเทพ
-วุฒิปริญญาโท ว.ม. / สาขาวิชา สื่อสารมวลชน
สถาบันที่จบ ม.ธรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่

 

 

คุณสุพจน์ จันทวัชธากร                                           -วุฒิปริญญาตรี นศ.บ./ สาขาวิชาภาพยนตร์
สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

คุณจุฬาพร ด้วงทอง                                               – วุฒิปริญญาตรี ศศ.บ. /สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สถาบันที่จบ ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

 

 

คุณพีรภาส สุทธิทองทรัพย์                                    วุฒิปริญญาตรี วท.บ. /สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันที่จบ ม.ราชภัฎราชนครินทร์

 

 

คุณปิยะนุช ขุนทอง
-วุฒิปริญญาตรี นศ.บ./สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง สถาบันที่จบ ม.เกษมบัณฑิต

 

 

คุณศราวุธ เพ็งสะและ                                             – วุฒิปริญญาตรี อศ.บ. /สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สถาบันที่จบ ม.เกษมบัณฑิต

 

 

คุณพนัชกร ตั้งจิตวิทยา                                           -วุฒิปริญญาตรี นศ.บ. /สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง สถาบันที่จบ ม.เกษมบัณฑิต
-ป.บัณฑิตวิชาชีพครู สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

คุณเทอดศักดิ์ สุมาลยศักดิ์                                 – วุฒิปริญญาตรี ศษ.บ. /สาขาโสตทัศนศึกษา
สถาบันที่จบ ม.รามคำแหง
-วุฒิปริญญาโท ศษ.ม. /สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
สถาบันที่จบ ม.เกษตรศาสตร์

 

 

ว่าที่ รต.ปฐมพงษ์ เอมศรี                                      วุฒิปริญญาตรี ศษ.บ. /สาขาวิชา โสตทัศนศึกษา
สถาบันที่จบ ม.รามคำแหง

 

 

คุณไกรเทพ  จิตตวรากูล
-วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย / สาขาวิชา
สถาบันที่จบ กศน.เขตบางเขน

 

 

คุณอาทินันท์ แก้วประจันทร์                                    -วุฒิปริญญาตรี นศ.บ. /สาขาวิชาการวิทยุและโทรทัศน์ สถาบันที่จบ ม.เกษมบัณฑิต

 

 

คุณวิลันดา  มณีนัย                                                 – วุฒิปริญญาตรี บธ.บ / สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันที่จบ ม.ราชภัฏพระนคร

 

 

คุณมานิสา  และคง                                                 – วุฒิปริญญาตรี นศ.บ. /สาขาวิชาวารสารศาสตร์ และสื่อสมัยใหม่ สถาบันที่จบ ม.เกษมบัณฑิต