เกี่ยวกับคณะ

..dean 450..
ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์


ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

1.  ปรัชญา
ส่งเสริมการเรียนรู้  ควบคู่คุณธรรม   สร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อสังคม  สมคุณค่านักสื่อสาร

2.  ปณิธาน
คณะนิเทศศาสตร์เน้นผลิตบัณฑิต  ให้มีความพร้อมในความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณไม่หยุดนิ่งการพัฒนาตนเอง  และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

 3.  วิสัยทัศน์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นคณะที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศ โดยได้รับการยอมรับจากสังคม ในด้านการผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก  (Proactive practitioner) และมีหลักสูตรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี และพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

4.  พันธกิจ
คณะนิเทศศาสตร์มีพันธกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย

          1.  ด้านการผลิตบัณฑิต   พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนในเชิงบูรณาการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนทัศน์ทางความคิดอย่างรอบด้าน

          2.  ด้านการวิจัย ส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้านต่างๆ   เพื่อการพัฒนาของบุคลากรและการจัดการเรียนการสอนของคณะ/สาขาวิชารวมทั้งต่อวงการวิชาชีพนิเทศศาสตร์

         3.  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม    ดำเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในทุกภาคส่วน โดยประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในระดับท้องถิ่น   ระดับชาติ และนานาชาติ

         4.  ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้วิธีการสื่อสารทางนิเทศศาสตร์ในการพัฒนาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่ต่อไป

เป้าประสงค์ด้านบัณฑิต

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ C-KASEM ดังนี้

C = Creative Communication and Media Literacy
( สื่อสารสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ )

K = Keep on Learning
( ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์ )

A = Adaptability
( สามารถปรับตัวในการทำงาน )

S = Social Responsibility
( มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและร่วมพัฒนาท้องถิ่น )

E = Energetic
( เป็นนักปฏิบัติ มีความอดทน มีพลังมุ่งมั่น กระตือรือร้น )

M = Morality
( มีจริยธรรม คุณธรรม วุฒิภาวะและความสุข )

                                                                  

 

     **** NIThed  KBU