โครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่มือสอง ประจำปีการศึกษา 2560

บุหรี่ไม่เพียงก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สูบเพียงอย่างเดียว หากแต่ควันบุหรี่ในบรรยากาศ ยังคงเต็มไปด้วยสารพิษต่างๆที่สามารถเข้าสู่ร่างกายคนที่ไม่สูบได้โดยง่าย และทำลายสุขภาพจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ที่เรียกว่า“ควันบุหรี่มือสอง” ทำให้หญิงตั้งครรภ์ มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์และคลอดบุตร โดยอาจมีอาการครรภ์เป็นพิษ แท้ง คลอดก่อนกำหนด และเกิดอาการไหลตายในเด็กสูงขึ้น มีความเสี่ยงที่ทารกแรกคลอดจะมีน้ำหนักตัวและความยาวน้อยกว่าปกติ พัฒนาการทางสมองช้ากว่าปกติและอาจมีความผิดปกติทางระบบประสาท และระบบความจำ สำหรับเด็กเล็กทำให้เกิดความเจ็บปวดด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ อาจจะมีพัฒนาการของปอดน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ ส่วนผู้ใหญ่ จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ มะเร็งปอดและอวัยวะอื่นๆเพิ่มมากขึ้น


คณะนิเทศศาสตร์ จึงได้จัดโครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่มือสอง ประจำปีการศึกษา 2560นี้ ขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ในสถานศึกษา เพื่อสุขภาพของตนเองและบุคคลรอบข้าง โดยให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้ส่งโปสเตอร์รณรงค์ลดควันบุหรี่มือสอง และได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรในงาน โฆษลองของ เมื่อวันที 2 ก.พ.61 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต