นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดโครงการ โฆษลองของ “เสียงเก่าๆ อยากเล่าเรื่อง”

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดโครงการ โฆษลองของ “เสียงเก่าๆ อยากเล่าเรื่อง” ขึ้น โดยมี ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

 

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดแสดงผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการโฆษณา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมและเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ปลูกฝังการทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง

นักศึกษาจะได้ประมวลความรู้ตลอด 4 ปีเพื่อนำมาคิด วิเคราะห์ในการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา และมีความชำนาญทุกๆ ขั้นตอนของการผลิตงานโฆษณา และส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (C KASEM) ด้วย โดยให้นักศึกษาลงพื้นที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อไปขอข้อมูลร้านค้าที่สนใจแล้วนำมาออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ใหม่ ป้ายโฆษณา ณ จุดซื้อ จุดขาย และสติ๊กเกอร์ไลน์