Daily Archives: กุมภาพันธ์ 14, 2018

สาขาวิชาการโฆษณานำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ในรายวิชา AD.307 ART DIRECTION FOR ADVERTISING โครงการ “เปิดแหล่งเรียนรู้ดูงานโฆษณา” ณ บริษัท YOUNGSANTI

dav

สาขาวิชาการโฆษณานำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ในรายวิชา AD.307 ART DIRECTION FOR ADVERTISING โครงการ “เปิดแหล่งเรียนรู้ดูงานโฆษณา” ณ บริษัท YOUNGSANTI วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเข้าเยี่ยมชม ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคุณสันติ สุวรรณวลัยกร Executive Creative Director ที่พานำชมแผนกต่างๆ ในองค์กร โอกาสนี้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและการแข่งขันการทำโฆษณาปัจจุบัน ทำอย่างไรที่ให้เท่าทันกับยุคสื่อดิจิทัล โดยวิทยากรคือคุณภาณุพันธ์ สุภาพันธุ์ Creative Director ที่ให้มุมมองเกี่ยวกับกลยุทธ์ การทำงานเพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าประสพความสำเร็จในการทำโฆษณา หรือแม้กระทั่งเกร็ดความรู้ในแง่ของการคิดงานโฆษณาอย่างไรให้โดนใจ การทำงานรูปแบบใดที่จำทำให้นักศึกษาประสพความสำเร็จในการทำงาน

สาขาวิชาการโฆษณาขอขอบพระคุณผู้บริหารและพี่ๆ ทุกท่านของบริษัท YOUNGSANTI มา ณ โอกาสนี้ ที่สละเวลาให้น้องๆ เข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นกันเอง และได้รับความรู้ ประโยชน์และประสบการณ์ตรงจากวงการโฆษณา

คณะนิเทศศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยโดยได้เข้าร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “ไข่เค็มดินทะเลนิมาเรียม” และ หัตถศิลป์ดิ้นทอง “บัวนิมิต”

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1 ใน 16 สถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศและเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนกับโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

 

คณะนิเทศศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยโดยได้เข้าร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “ไข่เค็มดินทะเลนิมาเรียม” และ หัตถศิลป์ดิ้นทอง  “บัวนิมิต” ในส่วนของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้า โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชา การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ร่วมทำงานอย่างเข้มข้นกับชุมชนหนองจอกและนักศึกษาต่างคณะแบบบูรณาการความรู้ที่หลากหลายด้วยประสบการณ์จริงตั้งแต่ปลายปี 2560 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้เข้ามารับฟังการนำเสนอโครงการ โดยมี ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ได้นำเสนอรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ได้อย่างน่าประทับใจ ได้รับความชื่นชมจากผู้บริหารธนาคารออมสินและผู้บริหารมหาวิทยาลัยสร้างความภาคภูมิใจและชื่อเสียงมายังคณะนิเทศศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตของเรา