Daily Archives: กุมภาพันธ์ 5, 2018

สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล (MD) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดบริการวิชาการอบรมหลักสูตรสร้างคลิปวิดีโอด้วยมือถือให้ดังกระจายในโลกโซเชียล รุ่นที่ 3

สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล (MD) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดบริการวิชาการอบรมหลักสูตรสร้างคลิปวิดีโอด้วยมือถือให้ดังกระจายในโลกโซเชียล รุ่นที่ 3

พร้อมนำชมกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะฯท่ีน่าสนใจ อาทิ การฝึกปฏิบัติอุปกรณ์ใน ห้องสตูดิโอ การถ่ายภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนมาเรียลัย โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชาฯเป็นผู้อบรมให้ความรู้ ตลอดจนคณบดี ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ ร่วมต้อนรับ กิจกรรมดังกล่าวจบลงด้วยความประทับใจทั้งอาจารย์และนักเรียน

#นิเทศเกษมน่าเรียนจัง
#MDKBU #Commartskbu

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์จึงได้จัด โครงการเรียนรู้ นอกห้องเรียนเส้นทางสู่อาชีพ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เพื่อเป็นการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ให้นักศึกษาสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะนิเทศศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่การหารายได้ระหว่างเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน เป็นการสร้างเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์จึงได้จัด โครงการเรียนรู้ นอกห้องเรียนเส้นทางสู่อาชีพ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ C -KASEM ด้านการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าได้เกิดความใกล้ชิด

โดยให้ศิษย์เก่า ที่ประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง ทั้งทางด้านสื่อสารมวลชนและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้มาประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพ และเปิดรับสมัครการฝึกงาน หรือรับสมัครทำงานนอกเวลาแก่นักศึกษาปัจจุบัน โครงการดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ที่แนะแนวทางการเสริมรายได้พิเศษระหว่างที่ศึกษาอยู่
โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ก.พ.61 ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้มี ศิษย์เก่า บริษัทร้านค้า และชุมชมมาร่วมกิจกรรม ได้มาเปิดบู๊ทรับสมัครงานและจำหน่ายสินค้าของชุมชน โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี

นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดโครงการ โฆษลองของ “เสียงเก่าๆ อยากเล่าเรื่อง”

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดโครงการ โฆษลองของ “เสียงเก่าๆ อยากเล่าเรื่อง” ขึ้น โดยมี ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

 

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดแสดงผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการโฆษณา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมและเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ปลูกฝังการทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง

นักศึกษาจะได้ประมวลความรู้ตลอด 4 ปีเพื่อนำมาคิด วิเคราะห์ในการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา และมีความชำนาญทุกๆ ขั้นตอนของการผลิตงานโฆษณา และส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (C KASEM) ด้วย โดยให้นักศึกษาลงพื้นที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อไปขอข้อมูลร้านค้าที่สนใจแล้วนำมาออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ใหม่ ป้ายโฆษณา ณ จุดซื้อ จุดขาย และสติ๊กเกอร์ไลน์