Category Archives: ประกันคุณภาพ

ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้การต้อนรับ คณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้การต้อนรับ คณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในโอกาสตรวจเยี่ยมรับรองวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยในด้าน การจัดการศึกษา และด้านวิชาการ เพื่อตรวจคุณภาพและมาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมถึงสัมภาษณ์คณาจารย์ นักศึกษาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของคณะอีกด้วย ณ ห้องเกษมสโมสร ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2561

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะฯ มีดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
  2. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์
  3. รองศาสตราจารย์ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ งามสม
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเวช ชาญสง่าเวช

   

โครงการ คลินิก QA ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักงานคณบดีและประกันคุณภาพ คณะนิเทศศาสตร์  ได้จัดโครงการคลินิก QA ขึ้น ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม  2561 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง โดยมี อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล เลขานุการคณะนิเทศศาสตร์  เป็นผู้ถ่ายทอดแนวทางองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ เพื่อรองรับตัวบ่งชี้ในเกณฑ์ของ สกอ.

โดยกิจกรรมการประชุมนี้ได้แบ่งเป็นชุดคณะกรรมการประกันคุณภาพ อาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ธุรการ คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อร่วมระดมความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพ ไปใช้ในการเขียน มคอ.7 และการจัดระบบเอกสารของแต่ละหลักสูตร เพื่อรองรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ จาก สกอ. ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการ Easy QA ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำนักงานคณบดีและประกันคุณภาพ คณะนิเทศศาสตร์  จัด ขึ้น โดยเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพ

โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเขียนโครงการ  การแก้ไขปัญหาในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย  โดยนำหลัก PDCA (Plan, Do, Check, Act) ไปใช้ในการจัดโครงการกิจกรรมและมีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานปีการศึกษา 2561  ให้สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพ อีกทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

จากการจัดโครงการดังกล่าว สำนักงานคณบดีและประกันคุณภาพ คณะนิเทศศาสตร์  จึงได้ผลักดันส่งเสริมให้นักศึกษาได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษาและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต C KASEM

 

 

 

ฝ่ายวิชาการจัดโครงการเฟรชชี่พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้ทุกคณะ มีระบบการดูแลและรักษานักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1นั้น คณะนิเทศศาสตร์ได้สนองต่อนโยบายดังกล่าว โดยฝ่ายวิชาการ ได้จัด “โครงการเฟรชชี่พบอาจารย์ที่ปรึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560” ขึ้นซึ่งเป็นโครงการที่จัดอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา การให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ และบริการต่าง ๆ ของคณะ และมหาวิทยาลัย ตลอดจนแนะนำการเขียนแบบลงทะเบียน(ทป.20) คำร้องและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนและมีความสุขขณะที่เป็นนักศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2560 ได้กำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์ก่อนการลงทะเบียนล่วงหน้าภาคเรียนที่ 2/2560 โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะเข้าพบนักศึกษาที่ห้องเรียน ณ วิทยาเขตร่มเกล้า

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ คลินิก QA

สำนักประกันคุณภาพ คณะนิเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการคลินิก QA ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นระหว่างเดือนเมษายน  – เดือนพฤษภาคม  2560  ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง โดยมี อาจารย์นฤวรรณ เรืองโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นผู้ถ่ายทอดแนวทางองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ เพื่อรองรับตัวบ่งชี้ในเกณฑ์ของ สกอ.

โดยกิจกรรมการประชุมนี้ได้แบ่งเป็นชุดคณะกรรมการประกันคุณภาพ อาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ธุรการ คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อร่วมระดมความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพ ไปใช้ในการเขียน มคอ.7 และการจัดระบบเอกสารของแต่ละหลักสูตร เพื่อรองรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ จาก สกอ. ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ Easy QA

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 สำนักประกันคุณภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จัดโครงการ Easy QA ครั้งที่ 6 ขึ้น โดยเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพ

โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยนำหลัก PDCA (Plan, Do, Check, Act) ไปใช้ในการจัดโครงการกิจกรรมและมีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานปีการศึกษา 2560 ให้สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพ อีกทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

จากการจัดโครงการดังกล่าว สำนักประกันคุณภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จึงได้ผลักดันส่งเสริมให้นักศึกษาได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษาและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต C KASEM

โครงการคลินิก QA ประจำปีการศึกษา 2558

QA13-A

สำนักประกันคุณภาพ คณะนิเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการคลินิก QA ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง โดยมี อาจารย์นฤวรรณ เรืองโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นผู้ถ่ายทอดแนวทางองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ เพื่อรองรับตัวบ่งชี้ในเกณฑ์ใหม่ของ สกอ.

โครงการ Easy QA ครั้งที่ 5

Easy5

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 สำนักประกันคุณภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จัดโครงการ Easy QA ครั้งที่ 5 ขึ้น โดยเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรและกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

การตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

R5

คณะนิเทศศาสตร์ ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 คณะฯ มีทั้งหมด 7 หลักสูตร ปริญญาตรี 6 หลักสูตร และปริญญาโท 1 หลักสูตร โดยเริ่มการตรวจประเมินจากสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สรุปผลได้ 2.90 คะแนน สาขาวิชาการโฆษณา สรุปผลได้ 2.74 คะแนน สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ สรุปผลได้ 3.15 คะแนน สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สรุปผลได้ 3.29 คะแนน สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร (ป.โท) สรุปผลได้ 2.27 คะแนน สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย สรุปผลได้ 2.88 คะแนน สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ สรุปผลได้ 3.88 คะแนน

โครงการ คลินิก QA

IMG_0464

สำนักประกันคุณภาพ คณะนิเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการคลินิก QA ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง โดยมีอาจารย์นฤวรรณ เรืองโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นผู้ถ่ายทอดแนวทางองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ เพื่อรองรับตัวบ่งชี้ในเกณฑ์ใหม่ของ สกอ.