Category Archives: ประกันคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ คลินิก QA

สำนักประกันคุณภาพ คณะนิเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการคลินิก QA ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นระหว่างเดือนเมษายน  – เดือนพฤษภาคม  2560  ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง โดยมี อาจารย์นฤวรรณ เรืองโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นผู้ถ่ายทอดแนวทางองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ เพื่อรองรับตัวบ่งชี้ในเกณฑ์ของ สกอ.

โดยกิจกรรมการประชุมนี้ได้แบ่งเป็นชุดคณะกรรมการประกันคุณภาพ อาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ธุรการ คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อร่วมระดมความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพ ไปใช้ในการเขียน มคอ.7 และการจัดระบบเอกสารของแต่ละหลักสูตร เพื่อรองรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ จาก สกอ. ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ Easy QA

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 สำนักประกันคุณภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จัดโครงการ Easy QA ครั้งที่ 6 ขึ้น โดยเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพ

โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยนำหลัก PDCA (Plan, Do, Check, Act) ไปใช้ในการจัดโครงการกิจกรรมและมีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานปีการศึกษา 2560 ให้สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพ อีกทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

จากการจัดโครงการดังกล่าว สำนักประกันคุณภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จึงได้ผลักดันส่งเสริมให้นักศึกษาได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษาและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต C KASEM

โครงการคลินิก QA ประจำปีการศึกษา 2558

QA13-A

สำนักประกันคุณภาพ คณะนิเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการคลินิก QA ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง โดยมี อาจารย์นฤวรรณ เรืองโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นผู้ถ่ายทอดแนวทางองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ เพื่อรองรับตัวบ่งชี้ในเกณฑ์ใหม่ของ สกอ.

โครงการ Easy QA ครั้งที่ 5

Easy5

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 สำนักประกันคุณภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จัดโครงการ Easy QA ครั้งที่ 5 ขึ้น โดยเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรและกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

การตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

R5

คณะนิเทศศาสตร์ ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 คณะฯ มีทั้งหมด 7 หลักสูตร ปริญญาตรี 6 หลักสูตร และปริญญาโท 1 หลักสูตร โดยเริ่มการตรวจประเมินจากสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สรุปผลได้ 2.90 คะแนน สาขาวิชาการโฆษณา สรุปผลได้ 2.74 คะแนน สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ สรุปผลได้ 3.15 คะแนน สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สรุปผลได้ 3.29 คะแนน สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร (ป.โท) สรุปผลได้ 2.27 คะแนน สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย สรุปผลได้ 2.88 คะแนน สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ สรุปผลได้ 3.88 คะแนน

โครงการ คลินิก QA

IMG_0464

สำนักประกันคุณภาพ คณะนิเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการคลินิก QA ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง โดยมีอาจารย์นฤวรรณ เรืองโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นผู้ถ่ายทอดแนวทางองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ เพื่อรองรับตัวบ่งชี้ในเกณฑ์ใหม่ของ สกอ.

โครงการ Easy QA ครั้งที่ 4

IMG_9958

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 สำนักประกันคุณภาพ คณะนิเทศสาสตร์ จัดโครงการ Easy QA ครั้งที่ 4 ขึ้น โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา ในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

สำนักประกันคุณภาพ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1

1907444_729099767162270_6184416919893090755_n

10687196_729099777162269_6804393966145896764_n

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา เพื่อการจัดระบบเอกสารงานธุรการตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
โดยมี อาจารย์นฤวรรณ เรืองโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ผศ.ดร.นิภากร กำจรเมนุกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์สรินทร ดอนจันทร์ เลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ธุรการ คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารงานธุรการตามแนวทางองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ รองรับตัวบ่งชี้ในเกณฑ์ใหม่ของ สกอ. และ สมศ. ทั้งนี้ข้อสรุปที่ได้จะเป็นการจัดวางระบบให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและ Che QA Online

Knowledge management 56

โครงการ “Changed NIThed by Stakeholders ครั้งที่ 4”

A4 A1 A2 A3โครงการ  “Changed NIThed by Stakeholders ครั้งที่ 4” จัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่   12   มิถุนายน 2557   วิทยาเขต

ร่มเกล้า   อาคาร  2  ชั้น 11 เวลา 09.00 – 12.00 น.

เนื่องจากคณะนิเทศศาสตร์ตระหนักถึงนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance: QA) และการบริหารจัดการโดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นในมิติต่าง ๆ เพื่อสะท้อนการบริหารงานและการพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์ให้ไปสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างระบบและกลไกในการรักษามาตรฐานในกระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับความต้องการในทุกภาคส่วน

โดยในการจัดโครงการในครั้งนี้  ทางคณะฯ ได้เชิญผู้เข้าร่วมงาน  ประกอบไปด้วย  ผู้มีส่วนได้เสีย  (Stakeholders)  ของคณะนิเทศศาสตร์ กลุ่มผู้แทนชุมชนที่เคยร่วมทำกิจกรรมบริการวิชาการ กลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้บัณฑิตในหลักสูตรต่าง ๆ กลุ่มผู้ปกครองนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร กลุ่มศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน ซึ่งแต่ละกลุ่มดำเนินการหารือร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ ตามพันธกิจ อันนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาและประสานความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อีกทั้ง การจัดงานครั้งนี้ยังเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมนักศึกษา  และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อการสร้างบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  NIThed KASEM ตามแผนปฏิบัติงานปี 2556