Category Archives: สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สร้างเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ร่วมกับสถาบันภาคีเครือข่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “PR NETWORK ครั้งที่ 1”

เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้เข้าร่วมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PR Network ครั้งที่ 1 งานดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่รวมนักศึกษาที่เรียนในสาขา/ภาควิชาการประชาสัมพันธ์จากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และสร้างสัมพันธ์ ต่อไปในภายภาคหน้า ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นทักษาการเรียนรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ อาทิ การบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณณัฐอร แสนอุดมโชค กรรมการผู้จัดการบริษัท Bigblue Agency ประเทศลาว ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ อีกทั้ง กิจกรรม Workshop ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ทดลองทำ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างนักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัย จัดโดยภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง ดร.เทียม โชควัฒนา ชั้น 3 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นการส่งเสริมนักศึกษาพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการและองค์กรวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่ง

คณะนิเทศศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยโดยได้เข้าร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “ไข่เค็มดินทะเลนิมาเรียม” และ หัตถศิลป์ดิ้นทอง “บัวนิมิต”

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1 ใน 16 สถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศและเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนกับโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

 

คณะนิเทศศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยโดยได้เข้าร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “ไข่เค็มดินทะเลนิมาเรียม” และ หัตถศิลป์ดิ้นทอง  “บัวนิมิต” ในส่วนของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้า โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชา การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ร่วมทำงานอย่างเข้มข้นกับชุมชนหนองจอกและนักศึกษาต่างคณะแบบบูรณาการความรู้ที่หลากหลายด้วยประสบการณ์จริงตั้งแต่ปลายปี 2560 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้เข้ามารับฟังการนำเสนอโครงการ โดยมี ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ได้นำเสนอรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ได้อย่างน่าประทับใจ ได้รับความชื่นชมจากผู้บริหารธนาคารออมสินและผู้บริหารมหาวิทยาลัยสร้างความภาคภูมิใจและชื่อเสียงมายังคณะนิเทศศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตของเรา

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ จัดโครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561   สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์  จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  (รหัส 58) ปีการศึกษา 2560  ขึ้น  ณ ห้อง R 2935M  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยาเขตร่มเกล้า  ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน ข้อปฏิบัติต่างๆ ระหว่างการฝึกงาน การปรับตัวในการฝึกงาน และการประมินผลวิชาการฝึกงาน ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาฝึกงานผ่านเกณฑ์การประเมินจากหน่วยงานภายนอก ตามที่สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  และคณะนิเทศศาสตร์กำหนด ทั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในลำดับสุดท้าย  หลังจากที่ก่อนหน้านี้สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ได้จัดให้นักศึกษาฝึกงานได้รับฟังการนำเสนอภาพรวมของการฝึกงาน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไปแล้ว เพื่อให้ทราบข้อมูลการเลือกสถานที่ฝึกงานที่ตรงตามสายงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 

โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ได้แก่  อาจารย์เมธาพร ดอนจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์/อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล ปัณณราช  ในหัวข้อ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และเอกสารประกอบการฝึกงาน  การประเมินผลการฝึกงาน  เกณฑ์การให้คะแนน การเก็บข้อมูลในการฝึกงานและการจัดทำรายงานการฝึกงาน  ข้อเสนอแนะหน่วยงานภายนอกจากการฝึกงานในปีที่ผ่านมา  อาจารย์วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ  อาจารย์บริรักษ์  บุณยรัตพันธุ์  และอาจารย์กันยารัตน์ วรฉัตร  หัวข้อ  การเตรียมความพร้อมด้านทักษะทางนิเทศศาสตร์ เช่น การถ่ายภาพ การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกงาน รวมทั้งแนวปฏิบัติในการฝึกงาน อาจารย์ชยพล อินทรวงค์  หัวข้อ  การเตรียมความพร้อมการฝึกงาน การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัว การวางตัวของนักศึกษาในทึ่ฝึกงาน  ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาฝึกงานได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการด้านประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กิจกรรม นำความรู้ สู่น้องรักษ์น้ำ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดโครงการบริการวิชาการ “PR สร้างสรรค์ สังคมยั่งยืน” ตอน “รักษ์น้ำ  เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” โดยจัดกิจกรรมนำความรู้ สู่น้องรักษ์น้ำ  เพื่อรณรงค์และปลูกฝังให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ภายในงานมีสาระความรู้ และความบันเทิงมากมาย อาทิ การเล่มเกมตักน้ำขึ้นจากฝั่ง พร้อมทั้งแจกของที่ระลึกและถ่ายหมู่ร่วมกัน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เปิดประสบการณ์ PR เหนือท้องฟ้า “สัมผัสโลก PR นอกห้องเรียน” ณ พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รายวิชา PR.319 Marketing PR (การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด) เปิดประสบการณ์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์การตลาดของธุรกิจบริการระดับชาติ  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์    สิริวิมล ปัณณราช อาจารย์ผู้สอน ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ในโครงการ “สัมผัสโลก PR นอกห้องเรียน” ตอน “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้ศึกษาดูงานภายนอก เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน ด้านทักษะทางวิชาชีพประชาสัมพันธ์  โดยการใช้นวัตกรรมสื่อใหม่ในการประชาสัมพันธ์การตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีชื่อเสียง เกิดความเชื่อมั่น ผ่านการพัฒนาที่ยาวนาน  รวมทั้งการแก้ปัญหาเหตุการณ์ภาวะวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้น จนประสบความสำเร็จสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

          พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงพระราชทานนามให้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งชื่อเดิมคือ “สนามบินหนองงูเห่า” ทำให้สามารถปรับภาพลักษณ์ของสนามบินแห่งใหม่ จนได้รับการยอมรับในระดับสากล มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยนักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากรประจำพิพิธภัณฑ์ฯ ในการนำเข้าเยี่ยมชมและบรรยายห้องจัดแสดงต่างๆ นำเสนอผ่านสื่อผสมที่ทันสมัย จำนวน 9 ห้อง  ได้แก่ (1) ใต้ฟ้าบารมี (2) แผ่นดินนี้…แผ่นดินทอง (3) วันเวลาของความสำเร็จ (4) เส้นทางสู่ความภาคภูมิใจ (5) 9 สิ่งมหัศจรรย์สุวรรณภูมิ (6) อัตลักษณ์ไทยสู่สากล (7) ศักยภาพระดับโลก (8) ท่าอากาศยานแห่งรอยยิ้ม และ (9) แสงทองส่องทางสู่ปลายฟ้า “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”

ทั้งนี้นักศึกษาในรายวิชาฯ มีความสนใจเป็นอย่างมาก ได้ศึกษาตัวอย่างจริงในการทำงานขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมีกลยุทธ์รูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากเดิม นอกเหนือจากการเรียนการสอน แนวคิด ทฤษฎีในชั้นเรียน สามารถนำความรู้ และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในรายวิชาอื่นและการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในอนาคตได้อย่างเหมาะสมต่อไป

โครงการถนนปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดอุบัติเหตุ ปีที่ 8 ร่วมกับโรงเรียนมีนประสาทวิทยา จัดกิจกรรม “SAVE LIFE รักใครให้ใส่หมวก”

เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “SAVE LIFE รักใครให้ใส่หมวก” ขึ้น ภายใต้โครงการ “ถนนปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดอุบัติเหตุ ปีที่ 8” ณ โรงเรียนมีนประสาทวิทยา บรรยากาศภายในงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และมอบความสนุกสนาน ความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างหลากหลาย ได้แก่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเขตมีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง กิจกรรมการเล่นเกมตอบคำถามวัดความรู้เรื่องกฎจราจรชิงรางวัลและหมวกนิรภัย การบรรยายและสาธิตให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร นำโดย พันตำรวจโทวุฒิภัทร เปรมปรี รองผู้กำกับการงานจราจร สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ร่วมกับดาบตำรวจศักดิ์ศรี สาลีลา ผบ.หมู่จราจร สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี บรรยายในหัวข้อเรื่อง “SAVE LIFE รักใครให้ใส่หมวก” พร้อมการสาธิตให้ความรู้เรื่องเครื่องหมายจราจรโดยทีมวิทยากรจากสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี

 

กลับมาอีกครั้ง!! กับงานอบรมถ่ายภาพ โดยสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต “ถ่ายให้ปัง ตังค์ก็ได้” รุ่นที่2

หลังจากครั้งแรกได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จนมีกระแสเรียกร้องให้เปิดอีกครั้ง สาขาของเราเลยจัดให้!!

ใครสนใจเรียนพื้นฐานการถ่ายรูป และ อยากรู้ว่าการถ่ายรูปสามารถนำไปต่อยอดทางอาชีพได้อย่างไร

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ฟรีได้ที่  https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeMnDWP-RtnkA0Div…/viewform

แล้วพบกัน 27 มกราคม 2560 นี้ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

สื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่ ใส่ใจสานต่อวิถีชุมชน ปีที่ 2 “หัตถกรรมหมวกพัด” ของดีเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์เมธาพร ดอนจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชนผลิต “หัตกรรมหมวกพัด” เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษาได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์ สัมภาษณ์ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ในประเด็นต่างๆ อาทิ ประวัติความเป็นมา สภาพแวดล้อม กิจกรรม กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ที่มีความน่าสนใจในชุมชน ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อสมัยใหม่

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการการประชาสัมพันธ์รักษ์ศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ สื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่ ใส่ใจสานต่อวิถีชุม ปีที่ 2 เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของรายวิชาสื่อสมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์ (PR.300) ซึ่งจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญในทุกกระบวนการของงานด้านการผลิตสื่อสมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์ ทั้งทางด้านเนื้อหาสาระและแนวคิดเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยการใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เสริมสร้างความสัมพันธ์และสารประโยชน์ของการผลิตสื่อสมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาการประชาสัมพันธ์และนำผลการวิเคราะห์มาเพื่อนำมาผลิตสื่อต่อไป จึงต้องมีการฝึกปฏิบัติ โดยให้นักศึกษาเห็นและสัมผัสปัญหาจากของจริง อีกทั้งยังเป็นการทำให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกัน ปลูกฝังความรับผิดชอบในการทำงานกับผู้อื่น และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้ต่อไปในอนาคต

สื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่ ใส่ใจสานต่อวิถีชุมชน ปีที่ 2 “ชุมชนตลาดน้ำบางคล้า” ตลาดน่าเที่ยว@ฉะเชิงเทรา สายน้ำนำพาเรื่องราวชีวิต

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์เมธาพร ดอนจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชนตลาดน้ำบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนักศึกษาได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์ สัมภาษณ์ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ในประเด็นต่างๆ อาทิ ประวัติความเป็นมา สภาพแวดล้อม กิจกรรม กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ที่มีความน่าสนใจในชุมชน ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อสมัยใหม่

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการการประชาสัมพันธ์รักษ์ศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ สื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่ ใส่ใจสานต่อวิถีชุม ปีที่ 2 เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของรายวิชาสื่อสมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์ (PR.300) ซึ่งจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญในทุกกระบวนการของงานด้านการผลิตสื่อสมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์ ทั้งทางด้านเนื้อหาสาระและแนวคิดเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยการใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เสริมสร้างความสัมพันธ์และสารประโยชน์ของการผลิตสื่อสมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาการประชาสัมพันธ์และนำผลการวิเคราะห์มาเพื่อนำมาผลิตสื่อต่อไป จึงต้องมีการฝึกปฏิบัติ โดยให้นักศึกษาเห็นและสัมผัสปัญหาจากของจริง อีกทั้งยังเป็นการทำให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกัน ปลูกฝังความรับผิดชอบในการทำงานกับผู้อื่น และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้ต่อไปในอนาคต

 

Microsoft Excel เรื่องง่ายๆ ที่นักประชาสัมพันธ์ควรรู้

เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการ สัมผัสโลก PR นอกห้องเรียน หัวข้อ “การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่องานประชาสัมพันธ์” ขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ร่มเกล้า) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อมุ่งเสริมสร้างทักษะความรุ้ด้านการใช้งานโประแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณสมบัติของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี