Category Archives: Knowledge Management

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและดูแลนักศึกษาเพื่อลดปัญหาการ Drop out”

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน/ผลิตบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและดูแลนักศึกษาเพื่อลดปัญหานักศึกษา Drop out

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00-12.00 น.    ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น 11 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า

วิทยากร

1. อาจารย์วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ (หัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และรับผิดชอบงานด้านการจัดตารางสอน โครงสร้างหลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์)

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านวิชาการ โครงสร้างหลักสูตร การวัดและประเมินผล ฯลฯ)

บุคลากรผู้แบ่งปันความรู้

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เดชะชีพ        ประธานกรรมการจัดการความรู้

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภากร กำจรเมนุกูล       รองประธานกรรมการฯ

  ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ                                        กรรมการ

   อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล                                   กรรมการ

 อาจารย์พันเอกหญิงวโรชา สุทธิรักษ์                  กรรมการ

บุคลากรผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อาจารย์ประจำ หลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ  คณะนิเทศศาสตร์

ผู้บันทึกและสังเคราะห์ความรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภากร กำจรเมนุกูล (รองประธานฯ)

          สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับและนำไปใช้

จากการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ที่ทำงานที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมามากกว่า 5 ปี และอาจารย์ที่เพิ่งเข้ามาทำงานยังไม่ถึง 5 ปี พบประเด็นที่เป็นความรู้ด้าน ทางการจัดการเรียนการสอนและดูแลนักศึกษาเพื่อลดปัญหานักศึกษา Drop out ดังนี้

บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษาเพื่อลดปัญหาเรื่องการ Drop Out ของนักศึกษาในคณะ มีดังนี้

 1. สิ่งที่อาจารย์ประจำและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องรู้และเข้าใจในการให้คำแนะนำนักศึกษา คือ โครงสร้างหลักสูตรของคณะและของนักศึกษาในที่ปรึกษา โดยเฉพาะเรื่อง version ของแต่ละวิชา การเทียบโอนรายวิชา การออกข้อสอบ การประเมินผลการเรียน การจัดทำ มคอ. ให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับ domain ของแต่ละรายวิชา
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาควรรับทราบสถานการณ์และแก้ปัญหาในการเรียนของนักศึกษา ตลอดจนให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ร่วมหาทางแก้ไขปัญหาของนักศึกษา
 3. เรื่องระเบียบ ข้อบังคับ กฏของมหาวิทยาลัย และการให้บริการด้านต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย การใช้แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ อาจารย์ที่ปรึกษาควรแนะนำให้นักศึกษารับรู้ เข้าใจ ใช้เป็น อย่างต่อเนื่อง
 4. การให้คำปรึกษาเพื่อรักษานักศึกษาไม่ให้ลาออกกลางคันควรทำในลักษณะ ครู-ศิษย์ ภายใต้ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ ให้โอกาส เนื่องจากนักศึกษาที่มีปัญหามักจะมีระดับการเรียนไม่ค่อยดีควบคู่ไปด้วย
 5. ติดตามผลการเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ช่องทางการติดต่อกับนักศึกษาหลากหลายรูปแบบ อาทิ line และ facebook ติดตามนักศึกษา
 6. ติดต่อกับนักศึกษาเพื่อสอบถามถึงปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน หาถึงสาเหตุของผลการเรียนที่ต่ำ
 7. ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน และปรึกษาอาจารย์ผู้สอนถึงแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องผลการเรียนต่ำ
 8. นัดพบนักศึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง สอบถามพูดคุยถึงกิจกรรมการเรียน ปัญหาในการเรียน ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อหาทางแก้ปัญหาที่พบ
 9. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อให้คำแนะนำในการลงทะเบียนเรียน และวางแผนการเรียนให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ และคณะฯ ร่วมกับหลักสูตร ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เช่น การจัดอบรมหรือจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียน
 10. การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ต้องเริ่มตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามา เพราะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ ที่นักศึกษาจะรู้สึกถึงการได้รับความดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาและความอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัว จริงๆ นักศึกษาต้องรู้ว่าตลอดระยะเวลาทั้ง 4 ปีที่จะต้องศึกษาอยู่ที่นี่ ต้องลงเรียนรายวิชาอะไรบ้างในแต่ละเทอม โดยให้แผนการศึกษาของหลักสูตรให้นักศึกษาไป เพราะบางคนก็ต้องมีการวางแผนในการเรียนด้วยเช่นกัน รวมถึงส่งผลการลงทะเบียนผู้ปกครองนักศึกษาที่จะได้รับรู้ด้วยว่าแต่ละเทอมต้องเตรีมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ และคอยติดตามนักึกษาในการเรียนอีกทางนึงด้วย หลังจากนั้นจะต้องให้นักศึกษามาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นราบุคคลหรือกลุ่ม เพื่อพูดคุยถามไถ่ถึงการเรียนในแต่ละเทอม หรือแต่ละปีการศึกษา นอกจากนี้ยังต้องใส่ใจเป็นพิเศษเมื่อนักศึกษามีการเพิกถอนรายวิชา ต้องให้คำปรึกษาและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ที่ประชุมเสนอปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกกลางคันของนักศึกษาที่อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนควรตระหนัก สรุปได้ดังนี้

 • ผลการเรียนต่ำ
 • การปรับตัว
 • ปัญหาด้านการเงิน
 • กู้ทุนไม่ได้
 • ตัวนักศึกษาไม่เข้าเรียน ติดเพื่อน
 • นักศึกษาขาดความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน
 • นักศึกษาไม่ได้ทุนตามประสงค์ หรือมีภาระที่ทำให้แบกรับค่าเล่าเรียนไม่ไหว
 • การเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ไม่ตรงกับความต้องการ
 • ปัญหาชีวิตส่วนตัว หรือปัญหาครอบครัวที่บ้าน

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 เรื่อง “สุนทรียสนทนา:การใช้งานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ”

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการวิจัยคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2559  เรื่อง สุนทรียสนทนา : การใช้งานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ     วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ชั้น 11 อาคารเกษมนครามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำราญ แสงเดือนฉาย

(หัวหน้าสาขาวิชามัลติมีเดีย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)

บุคลากรผู้แบ่งปันความรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เดชะชีพ                ประธานกรรมการจัดการความรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภากร กำจรเมนุกูล         รองประธานกรรมการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร          กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ พิมพ์เจริญ                 กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล ปัณณราช                  กรรมการ

ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ                                          กรรมการ

อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล                อาจารย์ประจำสาขาภาพยนตร์ฯ

 บุคลากรผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อาจารย์ประจำ หลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ  คณะนิเทศศาสตร์

ผู้บันทึกและสังเคราะห์ความรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภากร กำจรเมนุกูล (รองประธานฯ)

ผลการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการวิจัย สรุปเป็นองค์ความรู้และเกิดการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

การประชุมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นความรู้เรื่องการผลิตผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ เป็นกิจกรรมเพื่อผลักดันและสนับสนุนให้อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ผลิตผลงานทางวิชาการ และงานสร้างสรรค์เพื่อใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพในปีการศึกษา 2558 พบว่าจำนวนอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการในคณะยังมีจำนวนไม่มาก ดังนั้นคณะนิเทศศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพราะนอกจากจะทำให้เกิดงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ เพิ่มขึ้นแล้วยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ที่ผลิตงานวิชาการที่สามารถนำไปขอตำแหน่งทางวิชาการได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยสิ่งสำคัญที่คณะนิเทศศาสตร์ต้องการให้เกิดนอกเหนือจากบรรยากาศทางวิชาการในคณะแล้ว ยังทำให้บุคลากรในคณะได้รับรู้ เข้าใจ จนเกิดองค์ความรู้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการทำงานวิชาการ และความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัว ขั้นตอนสำคัญในการขอตำแหน่งทางวิชการ ภายใต้กฏเกณฑ์ที่ถูกต้องของ สกอ.และระเบียบว่าด้วยการขอตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตด้วย

สำหรับการประชุมครั้งนี้พบประเด็นที่เป็นความรู้ที่น่าสนใจ ดังนี้

การใช้งานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ มีหลักเกณฑ์ที่ผู้จะขอตำแหน่งทางวิชาการควรคำนึงถึง ดังนี้

1.เกณฑ์คะแนนผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยสามารถสอบถามเกณฑ์ได้ที่ฝ่ายวิชาการของแต่ละสถาบัน เช่น ม.รังสิต กำหนดเกณฑ์ คือ

งานวิจัย บทความทางวิชาการ รายงานวิจัย/บทความวิจัย ระดับนานาชาติ = 40 บทความวิจัย (Proceeding) ระดับนานาชาติ = 20 บทความวิจัยตีพิมพ์ในประเทศ TCI 1 = 15 บทความวิจัย (Proceeding) ระดับชาติ = 15 ตีพิมพ์วารสารนานาชาติ/เสนอในที่ประชุมนานาชาติ = 15 ตีพิมพ์วารสารวิชาการในประเทศ/เสนอในที่ประชุมในประเทศ = 5  ตำรา/หนังสือ ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นๆ แต่ง เผยแพร่ระดับนานาชาติ = 40 เรียบเรียง เผยแพร่ระดับนานาชาติ = 30 แต่ง เผยแพร่ในประเทศ = 20 เรียบเรียง เผยแพร่ในประเทศ = 15 งานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ = 40 งานสร้างสรรค์ระดับประเทศ = 20

 1. กรณีภาพถ่ายในฐานะผลงานวิชาการ ควรมีลักษณะดังนี้

ต้องประกอบด้วยกระบวนการทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้ เป็นประโยชน์ในสาขาวิชา เป็นความก้าวหน้าในสาขาวิชา มีการเผยแพร่ผลงานระดับชาติ/นานาชาติ เป็นผลงานที่ได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ศิลปินแห่งชาติ

สำหรับกรณีของภาพถ่ายที่จัดแสดงนิทรรศการ โดยกลุ่มเครือข่ายนิเทศศาสตร์ เป็นภาพถ่ายที่มีกระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ เป็นภาพถ่ายที่มีศักยภาพในการสร้างความรู้ใหม่ เป็นภาพถ่ายที่มีคุณค่า 6 ประการ คือ

1) มีความคิดคํานึง

2) แสดงออกทางสุนทรียะ

3) มีจิตวิญาณที่หลอมรวมอยู่ในงาน

4) มีความเป็นปัจเจกบุคคล

5) มีเอกภาพ

6) เป็นสุดยอดของทักษะ

 1. องค์ประกอบของเอกสารประกอบผลงานการสร้างสรรค์ ควรประกอบไปด้วย แรงบันดาลใจ/ที่มาของแนวคิด วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง กระบวนการสร้างสรรค์ ผลงานสร้างสรรค์ องค์ความรู้ที่ได้รับ

3.1) แรงบันดาลใจ/ที่มาของแนวคิด เกริ่นนำ /ที่มาของแรงบันดาลใจ ประเด็น/ที่ต้องการสร้างสรรค์ สรุป/ประโยชน์ที่จะเกิดตามมาจากการสร้างสรรค์ผลงาน

3.2) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายภาพ/ศิลปะภาพถ่าย แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะ/องค์ประกอบทางศิลปะ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อความหมาย/สัญวิทยา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.3) กระบวนการสร้างสรรค์ แนวคิดการสร้างสรรค์ กำ หนดแนวคิดหลัก (Main idea)/แนวคิดการสื่อสาร (Key communication) ด้านเนื้อหา (Content) ด้านรูปแบบ (Form) ศึกษาทบทวนวรรณกรรม (Review literature) กำ หนดโจทย์การสร้างสรรค์ (Creative brief) พัฒนาโจทย์การสร้างสรรค์ (แนวทางการตอบโจทย์)

3.4)  ผลงานสร้างสรรค์ เป็นการนำเสนอภาพถ่ายให้ครบตามวัตถุประสงค์

3.5) สรุป/องค์ความรู้ที่ได้รับ สรุปผลการสร้างสรรค์ องค์ความรู้ที่ได้รับ ด้านเนื้อหา ด้านการสื่อความหมาย/การสื่อสาร ประเด็นที่ศึกษา การสร้างสรรค์ การสื่อความหมายด้วยภาพ

 1. ข้อควรระวังในการจัดทำ เอกสารประกอบผลงานขอตำแหน่งวิชาการ

4.1) การสะกดคำถูก-ผิด

4.2) การอ้างอิงแหล่งข้อมูล

4.3) การใช้ศัพท์ตามราชบัณฑิต/ศัพท์ทางวิชาการ

4.4) การเขียนบรรณานุกรม

สรุปผลการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประเด็นความรู้ : การผลิตผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

สรุปผลการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน/ผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้เรื่อง: แนวปฏิบัติเพื่อลดปัญหานักศึกษา Drop Out (ลาออกกลางคัน) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

กรอบความรู้Km57 ด้านวิจัย

กรอบความรู้ KM57 ด้านการเรียนการสอน

ประชุมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ 2557 ด้านการเรียนการสอน

2-3

คณะนิเทศศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต จัดการประชุมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน/ผลิตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 5 ครั้ง ในวันที่ 12,20,26 มีนาคม และวันที่ 2,9 เมษายน 2558 โดยในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 ได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มาร่วมแบ่งปันความรู้ กับบุคลากรของคณะนิเทศศาสตร์ ในหัวข้อ การแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนด้วยการทำวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งทำให้ได้กรอบความรู้ด้านการเรียนการสอน/ผลิตบัณฑิตที่เป็นประโยชน์อย่างมาก

2-4

2-1 2-2

ประชุมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ 2557 ด้านการวิจัย

1-1

 

คณะนิเทศศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต จัดการประชุมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 5 ครั้ง ในวันที่ 12,19,26 มีนาคม และวันที่ 2,9 เมษายน 2558 โดยในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตมาร่วมแบ่งปันความรู้ กับบุคลากรของคณะนิเทศศาสตร์ ในหัวข้อ การเขียนโครงร่างงานวิจัยและการผลิตงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ซึ่ง    ทำให้ได้กรอบความรู้ด้านการวิจัยที่เป็นประโยชน์อย่างมาก