Category Archives: งานวิจัย

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ ศิลปกรรมศาสตร์กับสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย (1st National Conference on Fine and Applied Arts : Arts & Society and Contemporary Culture)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ ศิลปกรรมศาสตร์กับสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย (1st National Conference on Fine and Applied Arts : Arts & Society and Contemporary Culture) โดยมี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพหลักพร้อมอีก 5 เครือข่ายสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ร่วมรับโล่ที่ระลึกในพิธีเปิด โดยมีคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง สำหรับการประชุมวิชาการดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยมีกิจกรรมทั้งการเสวนา การนำเสนอผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์
นับเป็นอีกครั้งที่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ แสดงให้เห็นว่า พันธกิจด้านการวิจัยเป็นอีกพันธกิจหนึ่ง ของคณะนิเทศศาสตร์ที่ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ก็ไม่หยุดนิ่งที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านการสื่อสารให้ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ นำเสนอบทความวิชาการในเวที การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.)

13307336_674705709338696_2373171160762511557_n

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาวิชาผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่ง อาจารย์เมธาพร ดอนจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง สื่อสังคมออนไลน์เครื่องมือเสริมศักยภาพทางการประชาสัมพันธ์ยุค

ดิจิทัล (Social Media: The Effective Tool to Increases Public Relations Potential in the Digital Age) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาความสามารถทางด้านวิชาการแก่บุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่องต่อไป

คณะนิเทศศาสตร์จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติคณาจารย์ที่มีความโดดเด่น ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจำปีการศึกษา 2557

12115799_984575614922150_8052247886401805836_n

คณะนิเทศศาสตร์ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ คณาจารย์ที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจำปีการศึกษา 2557  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องคณาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างที่ดี  โดยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ดร.สุเทพ เดชะชีพ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมพร้อมทั้งเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่คณาจารย์ที่ได้ผ่านการพิจารณาทั้ง 6 ท่านดังต่อไปนี้

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “เสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน”

memo204
ด้วย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดให้มีการสัมมนา “เสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

บทความนักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร ปี 2557

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือพ๊อคเก็ตบุ๊คส์ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาสำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
นายชวภณ ภักดีโตเจริญ

บทความนศ.ป.โทบริหรสื่อสาร57_ ชวภณ

——————————————————-

พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ของผู้ชมรายการ ทางสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชนิษฎา ทับทิมประดับ

บทความนศ.ป.โทบริหารสื่อ57_ชนิษฎา

——————————————————-

ปมความขัดแย้ง ความรุนแรง และการรับรู้ของผู้ชมละครโทรทัศน์ไทย
ฐิตากร ธนิกกุล

บทความนศ.ป.โทบริหารสื่อ57_ฐิตากร

——————————————————-

พฤติกรรมการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการเปิดรับสารบนเว็บไซต์บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
สุเทพ เดชะชีพ , ลภัสรดา สิมเสน

บทความนศ.ป.โทบริหารสื่อ57_ลภัสรดา

——————————————————-

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2559

memo179
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2558 โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้จากวิจัยเชิงนโยบาย ชุมชน/สังคม และพาณิชย์/อุตสาหกรรม และนำสู่การใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป 

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2557

การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ความต้องการข่าวสารการนำเสนอเนื้อหาและความต้องการมีส่วนร่วมต่อการสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์คลองแสนแสบกรณี
ชุมชนเทพลีลา ชุมชนวัดตึก
•ดร.สุเทพ เดชะชีพ , ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร ,ณฐมน วันวิชัย และ สิริวิมลปัณณราช

นิเทศสยามปริทัศน์ 14

————————————————–

การสร้างสรรค์ภาพถ่าย : ตลาดสด ภาพสะท้อนความเป็นไทย
วัฒนา เจริญชัยนพกุล

ตลาดสด ภาพสะท้อนความเป็นไทย

————————————————–

จรรยาบรรณวิจัย

 

 

 

 

images32

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2556

—————————————————————————————

งานสร้างสรรค์ภาพถ่าย หัวข้อ ภาพสะท้อนอัตลักษณ์คนอินเดีย

ภาพสะท้อนอัตลักษณ์คนอินเดีย

นายสุเทพ เดชะชีพ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

—————————————————————————————

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้

จักรีรัตน์ แสงวารี,พัลลภ พิริยสุรวงศ์

—————————————————————————————

หนังลาวก้าวยังไม่ไกล แต่จะไปให้ถึง :
ประเด็นควรพัฒนาเพื่อก้าวสู่ระบบอุตสาหกรรมภาพยนตร์ลาว
Not There Yet, But Lao Films Are On Their Way:
Challenges to improving Lao Film Industry

หนังลาวก้าวยังไม่ไกล แต่จะไปให้ถึง

อาจาย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

—————————————————————————————

จากสะพานอุตตามนุสรณ์ถึงสะพานไม้ไผ่ลูกบวบ :
ภาพสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญ สองฝั่งแม่น้้าซองกาเลียที่เปลี่ยนแปลง
From Utamanusorn Wooden Bridge to Bamboo Floating Bridge :
Reflection of life on the changing of Thai and Mon besides the Songalia River.

สะพานไม้ไผ่ลูกบวบ

อาจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Nattapong.yam@kbu.ac.th

—————————————————————————————

ภาพสะท้อนทางสังคมลาวจากอดีตสู่อนาคต :
ศึกษาผ่านสถานภาพโรงภาพยนตร์ในนครหลวงเวียงจันทน์
Lao social reflection from past to future:
A study through the status of movie theaters in Vientiane

ภาพสะท้อนทางสังคมลาวจากอดีตสู่อนาคต ม.เกษตร

ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
หัวหน้าส่าขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

—————————————————————————————

ตราสัญลักษณ์งานครบรอบ 450 ปี: การสื่อความหมายแห่งนครเวียงจันทน์
450 years anniversary logo : Meaning of Vientiane.

บทความตราสัญลักษณ์งานครบรอบ 450 ปี 16 มน.

อาจารย์ ดร. ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

—————————————————————————————

จากบทละครเรื่อง คนดีที่เสฉวน สู่ คนดีที่ดำเนิน :
การสร้างสรรค์ละครเวทีเพื่อสื่อ “สาร” ภายใต้ความขัดแย้งทางสังคมไทย

คนดีที่ดำเนิน
อาจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ อาจารย์กรกช แสนจิตร นางสาวอารีรัตน์ รจนาสม
นายชานุวัฒน์ นมรักษ์ นายณณณณ์ บัวบาน
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

—————————————————————————————

ภาพยนตร์ลาว : การสารวจสภาพผู้กำกับ-ภาพยนตร์-โรงภาพยนตร์-ผู้ชม
ในยุคอุตสาหกรรมบันเทิง ค.ศ.2008 – 2012
Lao Films: The Status Survey of
Director, Film, Theater, and Audience
During the Age of Entertainment Industry from A.D. 2008-2012

การสำรวจสภาพผู้กำกับ-ภาพยนตร์-โรงภาพยนตร์-ผู้ชม

ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Naptapong.yam.@kbu.ac.th

—————————————————————————————

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ

โครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” กรณีชุมชนเทพลีลา

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ

ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ วัฒนธรรมและภาษาที่สามกับประชาคมอาเซียน จัดโดยโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายภาษาและนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ 20 กันยายน 2556

—————————————————————————————

การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ ความต้องการข่าวสาร การนำเสนอเนื้อหาและความต้องการมีส่วนร่วม ต่อการสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ กรณีศึกษาชุมชนเทพลีลา – ชุมชนวัดตึก*

บทความคลองแสนแสบ

ดร.สุเทพ เดชะชีพ
ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร
อ.ณฐมน วันวิชัย
อ.สิริวิมล ปัณณราช
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

—————————————————————————————

การใช้วิธีการสื่อสารชุมชนในการพัฒนาชุมชนเชียงแสนเป็นเมืองมรดกโลก

ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนช

—————————————————————————————

สื่อกีฬากับปัญหาชี้นำการพนัน

สื่อกีฬากับปัญหาชี้นำการพนัน

อ.วิโรจน์ ศรีหิรัญ

—————————————————————————————

ความงดงามบนแผ่นดินไทย

ความงามบนแผ่นดินไทย

อ.วัฒนา เจริญชัยนพกุล

—————————————————————————————

งานสร้างสรรค์ภาพถ่าย  หัวข้อ เหนือจรดใต้บนแผ่นดินเวียดนาม

งานสร้างสรรค์ภาพถ่าย หัวข้อ เหนือจรดใต้บนแผ่นดินเวียดนาม 

นางสาวกรวรรณ  พุฒทอง   อาจารย์ประจำสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

—————————————————————————————

The utilization of the Internet by TV Stations in Thailand

The utilization of the Internet by TV Stations in Thailand
http://www.jamco.or.jp/en/symposium/22/3

Sasiphan Bilmanoch
Lecturer, Faculty of Communication Arts, Kasem Bundit University, Bangkok, Thailand.

—————————————————————————————

The Exclusion of Childhood a Case Study of Code of Ethics of Kid Radio Program inThailand

The Exclusion of Childhood a Case Study of Code of Ethics of Kid Radio Program inThailand

Chanettee Tinnam

—————————————————————————————

แหล่งทุนวิจัย

research

แหล่งทุนวิจัย

1.มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
ให้การสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและทุนวิจัยทั่วไปในด้านประชากรศาสตร์และสาขาต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนักวิจัยที่สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2251-1133-4
(ไม่มีเว็บไซต์)

2.มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถ ในด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม และการเมือง,ด้านการเงิน ให้มีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ ทั้งในหรือนอกประเทศ เพื่อนำเอางานวิจัยมาเผยแพร่แก่สาธารณชน นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2283-5012
URL : http://www.bot.or.th

3.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เป็นองค์การเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การพัฒนาข้อมูลทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3314-5
URL : http://www.sac.or.th

4.สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริโภคบุหรี่และควบคุมปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการบริโภคบุหรี่ของคนไทย รวมทั้งยังสนับสนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบของประชาชนและผลกระทบต่อสุขภาพอันเนื่องมาจากบุหรี่ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2591-8269
URL : http://www.thaiantitobacco.com

5.สำนักงบประมาณ
เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดทำงบประมาณแผ่นดินเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่รัฐบาลจะนำเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้เป็น พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป นอกจากนี้ได้ให้ทุนวิจัยในด้านต่าง ๆ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่
URL : http://www.bb.go.th

6.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เป็นองค์กรที่สนับสนุนทุนวิจัยในการสร้างนักวิจัย เพื่อยกระดับความรู้และความสามารถของสังคมไทย รวมถึงการพัฒนาที่สัมพันธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
URL : http://www.trf.or.th

7.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามและประพฤติมิชอบในวงราชการของประเทศ ทั้งยังให้ทุนอุดหนุนการวิจัยที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร.0-2282-2531 , 0-2282-3890
URL : http://www.nccc.thaigov.net

8.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีทุนสนับสนุนการวิจัยทางด้านวัฒนธรรมนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร.0-2247-0028 ต่อ 173-5
URL : http://www.cuture.go.th/thai

9.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่ในการเป็นผู้นำศูนย์ประสานในการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนและมลภาวะ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร.0-2279-7180-9 ต่อ 210
URL : http://www.oepp.go.th

10.ทุนสนับสนุนงานนิเทศศาสตร์ : มูลนิธิดำรงชัยธรรม
เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของประธารกรรมการมูลนิธิ ที่ต้องการสร้างโอกาสในการส่งเสริม และพัฒนางานด้านนิเทศศาสตร์แขนงต่าง ๆ ให้เกิดคุณค่าทางการศึกษา และเกิดประโยชน์อันดีต่องานนิเทศศาสตร์อย่างกว้างขวาง พร้อมสร้างเครือข่ายนักนิเทศศาสตร์จากทั่วประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืน เริ่มเปิดโครงการทุนสนับสนุนงานนิเทศศาสตร์ในปี 2546 โดยจะเริ่มเปิดโครงการทุนสนับสนุนใน 2 ส่วนดังนี้
10.1ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานนิเทศศาสตร์
ทุนสนับสนุนงานวิจัยของสถาบันการศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและบุคคลทั่วไป ในสาขานิเทศศาสตร์ หรือที่
เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้น 4 เป้าหมายหลักคือ
– สร้างองค์ความรู้ใหม่
– สร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
– สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ
– สร้างเครือข่ายนักวิจัยที่เข้มแข็งและยั่งยืน
10.2ทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงนิเทศศาสตร์
ทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงนิเทศศาสตร์ เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้บุคคลในวงการนิเทศศาสตร์ นิสิต นักศึกษา
นักวิชาการ และผู้มีศักยภาพ ได้แสดงความสามารถของตนเองในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เชิงนิเทศศาสตร์
พร้อมกับเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาทั่วประเทศร่วมผลิตผลงานคุณภาพให้แก่วงการนิเทศศาสตร์ในระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติ