Category Archives: ประกาศและดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ

แบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพของบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) และอัตลักษณ์เกี่ยวกับสมรรถนะหลักระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาบัณฑิต เพื่อการรับฟังข้อมูลจากนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตให้ได้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้งานบัณฑิตได้มากยิ่งขึ้น

ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สถานประกอบการและส่งผลต่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติโดยรวมต่อไป คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

เข้าสู่การประเมินคุณภาพของบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์

แบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพของบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) และอัตลักษณ์เกี่ยวกับสมรรถนะหลักระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการโฆษณา

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาบัณฑิต เพื่อการรับฟังข้อมูลจากนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตให้ได้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้งานบัณฑิตได้มากยิ่งขึ้น

ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สถานประกอบการและส่งผลต่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติโดยรวมต่อไป คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

เข้าสู่การประเมินคุณภาพของบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์

แบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพของบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) และอัตลักษณ์เกี่ยวกับสมรรถนะหลักระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาบัณฑิต เพื่อการรับฟังข้อมูลจากนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตให้ได้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้งานบัณฑิตได้มากยิ่งขึ้น

ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สถานประกอบการและส่งผลต่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติโดยรวมต่อไป คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

เข้าสู่การประเมินคุณภาพของบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์

แบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพของบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) และอัตลักษณ์เกี่ยวกับสมรรถนะหลักระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาบัณฑิต เพื่อการรับฟังข้อมูลจากนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตให้ได้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้งานบัณฑิตได้มากยิ่งขึ้น

ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สถานประกอบการและส่งผลต่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติโดยรวมต่อไป คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

เข้าสู่การประเมินคุณภาพของบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์

แบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพของบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) และอัตลักษณ์เกี่ยวกับสมรรถนะหลักระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาบัณฑิต เพื่อการรับฟังข้อมูลจากนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตให้ได้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้งานบัณฑิตได้มากยิ่งขึ้น

ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สถานประกอบการและส่งผลต่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติโดยรวมต่อไป คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

เข้าสู่การประเมินคุณภาพของบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์

คำสั่ง คณะนิเทศศาสตร์ ที่ 6/2558

เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

คำสั่ง 6-2558

คำสั่ง คณะนิเทศศาสตร์ ที่ 4/2558

เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบสอน Intensive Course การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 “ทักษะบูรณาการเบื้องต้นสำหรับนิเทศศาสตร์”

คำสั่ง 4-2558

คำสั่ง คณะนิเทศศาสตร์ ที่ 6/2557

เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

คำสั่ง 6-2557

ประกาศเรื่องข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ คณะนิเทศศาสตร์ 3-2557

ประกาศคณะนิเทศศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์