Category Archives: บริการวิชาการ

คณะนิเทศศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันสร้างสรรค์สื่อ ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ปากบ่อโมเดลปีที่ 4 ร่วมกับมหาวิทยาลัย ที่ชุมชนวัดปากบ่อ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  

     คณะนิเทศศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันสร้างสรรค์สื่อ ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ปากบ่อโมเดลปีที่ 4 ร่วมกับมหาวิทยาลัย ที่ชุมชนวัดปากบ่อ อ่อนนุช กทม. เพื่อให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อแก่เยาวชน ผ่านการออกแบบกิจกรรมโดยใช้เทคนิคละครเป็นฐาน สะท้อนการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเป็นจุดเด่นด้านการเรียนการสอนของคณะนิเทศศาสตร์ ให้สนุกทุกการเรียนรู้ และตอกย้ำความเชี่ยวชาญในการสร้างความรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ C-kasem (Creative Media Literacy) ที่เหมาะกับคนรุ่นดิจิทัลอย่างแท้จริง

คณะนิเทศศาสตร์จัด โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบโจทย์การทำงาน 4.0

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ โดย อาจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และพลังกลุ่มในการทำงาน 4.0” ให้กับหลักสูตร นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนางาน 4.0” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย อาทิ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,นักวิชาการ อาวุโสมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด , ดร.คุณหญิง ณฐนนท ทวีสิน,อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร ,รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นต้น

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวนี้ จัดเมื่อเดือน พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ถือเป็นการนำร่องเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเพื่อความเป็นเลิศของคณะนิเทศศาสตร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อ หากใครสนใจอยากเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว คณะนิเทศศาสตร์และศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ จะให้บริการวิชาการในรุ่น 2  เดือนสิงหาคม 2560 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวราภรณ์ นาคปนคำ หมายเลขโทรศัพท์ 086-6299498

คณะนิเทศศาสตร์ จัดอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถในการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2559

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดอบรมบุคลากรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและการจัดองค์กรที่กระชับพร้อมก้าวสู่อนาคต หัวข้อ การจัดระบบข้อมูลเพื่อประเมินผลโครงการ/กิจกรรมและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560  เวลา  09.00-16.00 น. ณ  ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น 11 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า

การจัดอบรมครั้งนี้นอกจากบุคลากรได้รับความรู้ ทักษะ วิธีการจัดระบบข้อมูลและการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น และได้รับความรู้ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานและชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีแล้วยังทำให้บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันซึ่งทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงาน งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นตามหลักการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาลของคณะและมหาวิทยาลัย

โครงการเรียนรู้ ร่วมสร้าง พัฒนาเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตอน นักสื่อสารสร้างสรรค์

สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ได้จัดโครงการเรียนรู้ ร่วมสร้าง  พัฒนาเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตอน นักสื่อสารสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 1 และ 15 ก.พ.60 ณ โรงเรียนเกษมพิทยา  เพื่อเป็นการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านสื่อสารมวลชนอย่างต่อเนื่อง โดยการเรียนการสอนได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ ผสมผสานกับการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ฝึกฝนการทำงานของอย่างมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้นเป็นการสร้างเครือข่ายให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ หรือมีโอกาสสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ ฝึกทักษะประสบการณ์ในการทำงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์อย่างมืออาชีพ  เป็นโครงการบริการวิชาการที่ สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ได้ดำเนินการจัดทำขึ้น เพื่อให้อาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขา ฯ ได้ให้ความรู้ทางด้านการรู้เท่าทันสื่อ การผลิตคลิปวีดีโอด้วยเครื่องโทรศัพท์มือถือ ตามขบวนการผลิตรายการ ตั้งแต่ขั้น Pre  Pro และPost ให้แก่น้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

 

 

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย บริการวิชาการ วัดพระบาทน้ำพุ

BP2

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย โดย อาจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยนักศึกษาในรายวิชา PF.414 ละครเพื่องานนิเทศศาสตร์ ได้จัดการบริการวิชาการผ่านรูปแบบกิจกรรม และละครเร่เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง และสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ที่ได้เชื้อ ญาติ คนรอบข้าง และประชาชนในสังคมทั่วไป โดยมุ่งหวังจะสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

โครงการบริการวิชาการ “สร้างสาร สร้างสรรค์สื่อ” ปีการศึกษา 2558

IMG_0646

โครงการ “สร้างสาร สร้างสรรค์สื่อ” ได้ดำเนินโครงการเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 8.00 – 17.00 น. นำโดยคณาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เดินทางไปที่ชุมชนบ้านม้า (พัฒนาการ 65) ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียงกับสถาบัน (วิทยาเขตพัฒนาการ) เพื่อจัดกิจกรรมร่วมกับประชาชนในชุมชนบ้านม้า โดยการส่งเสริมการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนบ้านม้า นำร่อง

โครงการบริการวิชาการนิเทศศาสตร์ร่วมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสู่สังคม ปีการศึกษา 2558 อาจารย์นิเทศศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 65

P1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ด้านทักษะคอมพิวเตอร์ ขึ้น ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559  ที่ผ่านมา  ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี ในการนี้ คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ 3 ท่านได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสินในการแข่งขันดังกล่าว ได้แก่ อาจารย์ ดร.ณัฐพงค์  แย้มเจริญ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   อาจารย์เปรมินทร์ หงส์โต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณา และอาจารย์ชยพล อินทรวงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปี 2557 “นิเทศร่วมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสู่สังคม”

12166479_10207931660788739_212711206_nคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคณาจารย์ในคณะให้มีความเป็นเลิศวิชาการ โดยนำความรู้ที่ไปบริการวิชาการสู่สังคม

คณะนิเทศศาสตร์จึงนำความรู้ไปเผยแพร่สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆแก่ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยจึงได้จัด โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปี 2557 “นิเทศร่วมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสู่สังคม” ขึ้นในวันที่ 16 – 17 และ 21 – 23 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี โดย อาจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้รับเชิญจากสำนักการศึกษา

โครงการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

1405746792373

1375003500189

1405746689730

1405746699959

1405746729658

องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการบริการทางวิชาการ คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา ปีการศึกษา 2556

องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการบริการทางวิชาการ  คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา ปีการศึกษา 2556 ด้านนิเทศศาสตร์และการประชาสัมพันธ์