Category Archives: บริการวิชาการ

คณะนิเทศศาสตร์จัด โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบโจทย์การทำงาน 4.0

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ โดย อาจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และพลังกลุ่มในการทำงาน 4.0” ให้กับหลักสูตร นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนางาน 4.0” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย อาทิ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,นักวิชาการ อาวุโสมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด , ดร.คุณหญิง ณฐนนท ทวีสิน,อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร ,รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นต้น

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวนี้ จัดเมื่อเดือน พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ถือเป็นการนำร่องเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเพื่อความเป็นเลิศของคณะนิเทศศาสตร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อ หากใครสนใจอยากเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว คณะนิเทศศาสตร์และศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ จะให้บริการวิชาการในรุ่น 2  เดือนสิงหาคม 2560 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวราภรณ์ นาคปนคำ หมายเลขโทรศัพท์ 086-6299498

คณะนิเทศศาสตร์ จัดอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถในการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2559

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดอบรมบุคลากรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและการจัดองค์กรที่กระชับพร้อมก้าวสู่อนาคต หัวข้อ การจัดระบบข้อมูลเพื่อประเมินผลโครงการ/กิจกรรมและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560  เวลา  09.00-16.00 น. ณ  ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น 11 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า

การจัดอบรมครั้งนี้นอกจากบุคลากรได้รับความรู้ ทักษะ วิธีการจัดระบบข้อมูลและการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น และได้รับความรู้ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานและชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีแล้วยังทำให้บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันซึ่งทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงาน งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นตามหลักการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาลของคณะและมหาวิทยาลัย

โครงการเรียนรู้ ร่วมสร้าง พัฒนาเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตอน นักสื่อสารสร้างสรรค์

สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ได้จัดโครงการเรียนรู้ ร่วมสร้าง  พัฒนาเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตอน นักสื่อสารสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 1 และ 15 ก.พ.60 ณ โรงเรียนเกษมพิทยา  เพื่อเป็นการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านสื่อสารมวลชนอย่างต่อเนื่อง โดยการเรียนการสอนได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ ผสมผสานกับการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ฝึกฝนการทำงานของอย่างมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้นเป็นการสร้างเครือข่ายให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ หรือมีโอกาสสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ ฝึกทักษะประสบการณ์ในการทำงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์อย่างมืออาชีพ  เป็นโครงการบริการวิชาการที่ สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ได้ดำเนินการจัดทำขึ้น เพื่อให้อาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขา ฯ ได้ให้ความรู้ทางด้านการรู้เท่าทันสื่อ การผลิตคลิปวีดีโอด้วยเครื่องโทรศัพท์มือถือ ตามขบวนการผลิตรายการ ตั้งแต่ขั้น Pre  Pro และPost ให้แก่น้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

 

 

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย บริการวิชาการ วัดพระบาทน้ำพุ

BP2

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย โดย อาจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยนักศึกษาในรายวิชา PF.414 ละครเพื่องานนิเทศศาสตร์ ได้จัดการบริการวิชาการผ่านรูปแบบกิจกรรม และละครเร่เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง และสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ที่ได้เชื้อ ญาติ คนรอบข้าง และประชาชนในสังคมทั่วไป โดยมุ่งหวังจะสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

โครงการบริการวิชาการ “สร้างสาร สร้างสรรค์สื่อ” ปีการศึกษา 2558

IMG_0646

โครงการ “สร้างสาร สร้างสรรค์สื่อ” ได้ดำเนินโครงการเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 8.00 – 17.00 น. นำโดยคณาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เดินทางไปที่ชุมชนบ้านม้า (พัฒนาการ 65) ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียงกับสถาบัน (วิทยาเขตพัฒนาการ) เพื่อจัดกิจกรรมร่วมกับประชาชนในชุมชนบ้านม้า โดยการส่งเสริมการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนบ้านม้า นำร่อง

โครงการบริการวิชาการนิเทศศาสตร์ร่วมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสู่สังคม ปีการศึกษา 2558 อาจารย์นิเทศศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 65

P1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ด้านทักษะคอมพิวเตอร์ ขึ้น ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559  ที่ผ่านมา  ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี ในการนี้ คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ 3 ท่านได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสินในการแข่งขันดังกล่าว ได้แก่ อาจารย์ ดร.ณัฐพงค์  แย้มเจริญ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   อาจารย์เปรมินทร์ หงส์โต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณา และอาจารย์ชยพล อินทรวงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปี 2557 “นิเทศร่วมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสู่สังคม”

12166479_10207931660788739_212711206_nคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคณาจารย์ในคณะให้มีความเป็นเลิศวิชาการ โดยนำความรู้ที่ไปบริการวิชาการสู่สังคม

คณะนิเทศศาสตร์จึงนำความรู้ไปเผยแพร่สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆแก่ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยจึงได้จัด โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปี 2557 “นิเทศร่วมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสู่สังคม” ขึ้นในวันที่ 16 – 17 และ 21 – 23 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี โดย อาจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้รับเชิญจากสำนักการศึกษา

โครงการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

1405746792373

1375003500189

1405746689730

1405746699959

1405746729658

องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการบริการทางวิชาการ คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา ปีการศึกษา 2556

องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการบริการทางวิชาการ  คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา ปีการศึกษา 2556 ด้านนิเทศศาสตร์และการประชาสัมพันธ์

 

สรุปองค์ความรู้จากการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 โครงการการแสดงกับอาเซียน หัวข้อ นาฎศิลป์และศิลปกรรมที่ปรากฎในโบราณสถานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สรุปองค์ความรู้จากการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2556
โครงการการแสดงกับอาเซียน
หัวข้อ นาฎศิลป์และศิลปกรรมที่ปรากฎในโบราณสถานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อาจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
——————————————————————————————————

kmer

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
วัฒนธรรมกัมพูชาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติมีพื้นฐานมาจากศาสนาทั้งศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู กัมพูช่าได้รับอิทธิพลจากอินเดียทั้งทางด้านภาษาและศิลปะผ่านทางแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งจากการค้าทางทะเลทางไกลจนเกิดอาณาจักรฟูนันเป็นครั้งแรก
ศิลปะและวรรณคดี
ทัศนศิลป์
สังเขปประวัติของทัศนศิลป์ ย้อนหลังไปยุคนครวัดที่นิยมจารึกลงบนศิลา และได้รับศิลปะแบบตะวันตกเข้าสู่ประเทศด้วย แต่ศิลปะพื้นบ้านและศิลปะสมัยใหม่ตกต่ำลงในสมัยเขมรแดงที่มีการสังหารศิลปินและการทำลายศิลปะ ศิลปะที่รอดชีวิตได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล องค์กรเอกชนและต่างประเทศมากขึ้น
ดนตรี
ดนตรีคลาสสิคของกัมพูชาที่สำคัญ เช่น พิณเพียต นิยมบรรเลงในงานเทศกาลต่าง ๆ และประกอบการแสดงระบำเครื่องดนตรีประกอบด้วยโรเนียตเอก หรือ ระนาดเอก โรเนียตทุง หรือ ระนาดทุ้ม กองวงตจว หรือ ฆ้องวงเล็ก และ กองวงทม หรือ ฆ้องวงใหญ่ กองสัมโพ กองสกอร์ทมและสราไลหรือปี่ เป็นต้น

นาฎศิลป์
นาฎศิลปฺในประเทศกัมพูชาแบ่งออกได้เป็นนาฎศิลป์คลาสิค นาฎศิลป์พื้นบ้านและการแสดงทางสังคม นาฎศิลป์คลาสิคเกิดขึ้นในราขสำนักมีความคล้ายคลึงกับนาฎศิลป์ไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2493 จะแสดงให้งานเฉลิมฉลอง เทศกาลสำคัญและเพื่อการท่องเที่ยว ช่วง พ.ศ. 2503 เป็นยุคทองของนาฎศิลป์คลาสิค บันเล่ต์หลวงของกัมพูชาได้รับการยกย่องเป็นความทรงจำของโลก นาฎศิลป์ของกัมพูชานิยมแสดงเกี่ยวกับเรื่องเรียมเกอร์หรือรามเกียรติ์ เช่น ระบำสุวรรณมัจฉาและระบำมณีเมขลา ระบำอัปสราเป็นการแสดงของกัมพูชาที่กำเนิดจากรูปนางอัปสราสมัยพระนคร เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวริเริ่มโดยพระนโรดม บุปผาเทวีก่อนสมัยเขมรแดงปกครองประเทศและได้รับการยกย่องเป็นสัญลักษณ์
ระบำพื้นบ้านของกัมพูชาเป็นการแสดงที่รูปแบบไม่ได้กำหนดตายตัว เช่น ระบำคลาสิค การแต่งกายเป็นไปตามการแต่งกายของกลุ่มชน เช่น ชาวจาม ชาวเชมรบนเผ่าต่าง ๆ และชาวนานิยมบรรเลงด้วยวงมโหรี ระบำเชิงสังคมเป็นการแสดงในโอกาสที่มีการเฉลิมฉลองทางสังคมเช่น รอมวง รอมกบัจ รอมสาละวันและลำเลียบ บางส่วนได้รับอิทธิพลจากการแสดงพื้นบ้านของลาวยกเว้นรอมกบัจที่ได้อิทธิพลจากระบำราชสำนักมาก
วรรณคดี
วรรณคดียุคเริ่มแรกของกัมพูชาเป็นจารึกบนศิลาซึ่งเล่าถึงการสืบเชื้อสายของราชวงศ์ การศาสนา อาณาเขตยึดครอง และการจัดการภายในราชอาณาจักรเอกสารภาษาเขมรที่เก่าแก่ที่สุดเป็นการแปลพระไตรปิฎกและอรรถกถาจากภาษาบาลีเขียนโดยพระสงฆ์ลงบนใบลาน
เรียมเกอร์เป็นรามยณะฉบับเขมรที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียและยังมีอิทธิพลต่อระบำคลาสิก และเป็นเรื่องที่มีประวัติการนำมาแสดงเก่าแก่ที่สุดในกัมพูชา กัมพูชามีวรรณคดีมุขปาฐะที่หลากหลายซี่งไม่มีการเขียนจนกระทั่งได้รับอิทธิพลจากยุโรป เรื่องที่มีชื่อเสียงมากคือเรื่อง วรวงศ์และสรวงศ์หรือวรวงศ์ และเสาวรงค์ซึ่งเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้าชายเขมรสององค์ มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่พระตะบอง ตุมเดียว เป็นเรื่องราวแนวความรักที่นิยมในกัมพูชา โครงเรื่องคล้ายโรมิโอและจูเลียตของเชคสเปียร์ โดยมีที่มาจากวีนิพนธ์ของพระปทุมเถระ (โสม)