Category Archives: กิจการนักศึกษา

โครงการสารคดีนอกรั้ว ปี 9 ตอน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน เมืองดาลัด สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมืองดาลัด ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่ง”ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งความรัก เคยเป็นสถานที่พักร้อนของชาวฝรั่งเศส เมื่อครั้งเข้ามายึดครองเวียดนามเป็นอาณานิคมเป็นเวลากว่า 100 ปีมาแล้ว เนื่องจากเป็นเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีเพราะอยู่บนเขาสูง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีสถาปัตยกรรมแบบสมัยเก่าและสมัยใหม่ พร้อมทั้งทิวทัศน์ที่งดงาม

คณะนิเทศศาสตร์ และ ชมรมกระจายเสียงและสร้างสรรค์สื่อ  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรจะได้นำนักศึกษาไปศึกษาหาความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อจัดทำเป็นสารคดีและยังเป็นสร้างความคุ้นเคยกับประชาชนชาวเวียดนาม   เป็นการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  อีกทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาได้เสริมสร้างความคิดที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาเป็นนักวิทยุและโทรทัศน์มืออาชีพต่อไป

โครงการสารคดีนอกรั้ว ปี 9  เป็นโครงการต่อเนื่องและอยู่ในแผนกิจกรรมของชมรมกระจายเสียงและสร้างสรรค์สื่อ โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่   9  อยู่ในแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ     กิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติตรงตามเป้าประสงค์ตามคุณลักษณะ   K.A.S.E.M  ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และตามองค์ประกอบที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

คณะนิเทศศาสตร์ ได้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ บริเวณโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเกษมนครา ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ รดน้ำดำหัวขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่แบบไทยและได้ร่วมรณรงค์การแต่งกายแบบไทย ท่ามกลางบรรยากาศแบบไทยๆ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560“ การเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานยุคไทยแลนค์ 4.0”

จากการที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน (AEC)   และจากสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งนโยบายไทยแลนค์ 4.0  ทําให้นักศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  และพร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การเตรียมตัว พร้อมออกไปสู่โลกการทำงาน หรือการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ สําหรับการประกอบอาชีพนั้นนักศึกษาจําเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญทางด้านวิชาการและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม

คณะนิเทศศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานในยุคไทยแลนค์ 4.0 จึงได้จัดให้มีโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2560 “ การเตรียมพร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานยุคไทยแลนค์ 4.0” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้ได้รู้ถึงการทำงานด้านสื่อสารมวลชนในยุคไทยแลนค์ 4.0และมีความเป็นสากล สอดคล้องกับการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ NIThed KASEM  ให้กับนักศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา โดยได้เชิญ คุณทัศไนย  เหมือนเสน ผู้ช่วยรองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด มาบรรยายเรื่อง “เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งานเพื่อความสำเร็จในยุคไทยแลนค์ 4.0” และตั้งบูธสมัครงานให้กับนักศึกษาที่สนใจ   นอกจากนี้การปัจฉิมนิเทศยังเป็นการเปิดโอกาสให้ นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาได้แสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้อีกด้วย 

คณะนิเทศศาสตร์และสโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์สามัคคี ครั้งที่ 7 ณ อาคารกีฬามหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะนิเทศศาสตร์และสโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์สามัคคี ครั้งที่ 7ณ อาคารกีฬามหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันเสาร์ที่17 ก.พ.61 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันต่างๆ 13 สถาบัน

นิเทศฯ มกบ. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนม.ปลายกว่า 9 โรงเรียนในเขต กทม. เยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะฯอย่างสนุกสนานและอบอุ่น

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนม.ปลายกว่า 200 คน พร้อมทั้งคณาจารย์ผู้ดูแลจาก 9 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยของคณะฯ

 

ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ – สำนักงานเขตประเวศ ,โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง ,โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ ,โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ ,โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง ,โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร ,โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ,โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา


ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากนักเรียน ตลอดจนรุ่นพี่และคณาจารย์ในคณะฯทุกคนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

โครงการ job Fair ประจำปีการศึกษา 2560

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และบริษัทจัดหางาน จ๊อบ บีเคเค จำกัด จัดงาน Job Fair ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่ 2 ก.พ.61  ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อเป็นการบริการนักศึกษา   ได้มีโอกาสมีงานทำอย่างรวดเร็วเมื่อสำเร็จการศึกษา ภายในงานมีบริษัทห้างร้านมารับสมัครงานทั้ง Full Time และ Past Time กว่า 20 บริษัท ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี

โครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่มือสอง ประจำปีการศึกษา 2560

บุหรี่ไม่เพียงก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สูบเพียงอย่างเดียว หากแต่ควันบุหรี่ในบรรยากาศ ยังคงเต็มไปด้วยสารพิษต่างๆที่สามารถเข้าสู่ร่างกายคนที่ไม่สูบได้โดยง่าย และทำลายสุขภาพจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ที่เรียกว่า“ควันบุหรี่มือสอง” ทำให้หญิงตั้งครรภ์ มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์และคลอดบุตร โดยอาจมีอาการครรภ์เป็นพิษ แท้ง คลอดก่อนกำหนด และเกิดอาการไหลตายในเด็กสูงขึ้น มีความเสี่ยงที่ทารกแรกคลอดจะมีน้ำหนักตัวและความยาวน้อยกว่าปกติ พัฒนาการทางสมองช้ากว่าปกติและอาจมีความผิดปกติทางระบบประสาท และระบบความจำ สำหรับเด็กเล็กทำให้เกิดความเจ็บปวดด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ อาจจะมีพัฒนาการของปอดน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ ส่วนผู้ใหญ่ จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ มะเร็งปอดและอวัยวะอื่นๆเพิ่มมากขึ้น


คณะนิเทศศาสตร์ จึงได้จัดโครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่มือสอง ประจำปีการศึกษา 2560นี้ ขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ในสถานศึกษา เพื่อสุขภาพของตนเองและบุคคลรอบข้าง โดยให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้ส่งโปสเตอร์รณรงค์ลดควันบุหรี่มือสอง และได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรในงาน โฆษลองของ เมื่อวันที 2 ก.พ.61 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์จึงได้จัด โครงการเรียนรู้ นอกห้องเรียนเส้นทางสู่อาชีพ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เพื่อเป็นการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ให้นักศึกษาสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะนิเทศศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่การหารายได้ระหว่างเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน เป็นการสร้างเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์จึงได้จัด โครงการเรียนรู้ นอกห้องเรียนเส้นทางสู่อาชีพ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ C -KASEM ด้านการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าได้เกิดความใกล้ชิด

โดยให้ศิษย์เก่า ที่ประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง ทั้งทางด้านสื่อสารมวลชนและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้มาประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพ และเปิดรับสมัครการฝึกงาน หรือรับสมัครทำงานนอกเวลาแก่นักศึกษาปัจจุบัน โครงการดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ที่แนะแนวทางการเสริมรายได้พิเศษระหว่างที่ศึกษาอยู่
โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ก.พ.61 ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้มี ศิษย์เก่า บริษัทร้านค้า และชุมชมมาร่วมกิจกรรม ได้มาเปิดบู๊ทรับสมัครงานและจำหน่ายสินค้าของชุมชน โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี

“Base on true story” เกษมบัณฑิต เรียนอะไร?

“Base on true story” เกษมบัณฑิต เรียนอะไร?
แต่ไหน แต่ไร หลักการสอนของผมคือ การจำลองสถานการณ์จริง สู่ห้องเรียน ฉะนั้น นักศึกษาของผม จะได้พบกับ ประสบการณ์จริง เหตุการณ์จริง ความกดดันต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แต่ถ้าจบไป ได้ทำสายงานนี้

ผมมั่นใจว่า 4 ปี ที่อยู่กับเรา จะทำให้คุณ อยู่ในโลกเดียวกับผม คือโลกภาพยนตร์ได้แน่นอน เช่นเดียวกับที่รุ่นพี่ที่จบไปแล้ว
งานนี้ก็เช่นกัน ออมสินยุวพัฒน์ โครงการดีๆ จากธนาคารออมสิน สู่เกษมบัณฑิต สู่ 3 คณะ นิเทศ | บริหาร | ‘ถาปัด
ขอบคุณที่ทำให้นศ.ปี1 ภาพยนตร์ ได้เจอของจริง
เพราะงานนี้ “Base on true story”

Cr.อ.บัณฑิต สัตย์เพริศพราย
หัวหน้าสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
การใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและมีความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและใช้ในชีวิตประจำวัน

แต่นักศึกษายังขาดทักษะในการสื่อสารและไม่กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศ เพราะการเรียนการสอนยังไม่มุ่งเน้นในการสื่อสารภาษาอย่างแท้จริง ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น การไม่ได้ฝึกกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง การไม่ได้ใช้ภาษาหลังการเรียนในชั้นเรียนแล้ว เป็นต้น จากสาเหตุดังกล่าวคณะนิเทศศาสตร์ เห็นว่ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ในการทำกิจกรรมร่วมกับชาวต่างชาติ ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา จะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะภาษอังกฤษเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง นักศึกษาจะมีโอกาสได้กล้าพูดกับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อนำไปสู่การเป็นบัณฑิตคุณภาพในศตวรรษที่ 21
คณะนิเทศศาสตร์จึงได้ร่วมกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปะศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 18 ม.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 12 คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตร่มเกล้า