Category Archives: กิจการนักศึกษา

การประกวดดาว เดือน และดาวเคราะห์ คณะนิเทศศาสตร์

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง มีจิตอาสาพร้อมที่จะช่วยงานของคณะและมหาวิทยาลัย สโมสรนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จึงได้จัดการประกวด ดาว เดือน และดาวยูเรนัส คณะนิเทศศาสตร์ ขึ้นเมื่อวันที่ 12 ก.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติการโททัศน์ 1 ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า โดยรับสมัครจากนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ได้มาแสดงความคิดเห็นและมีความกล้าในการแสดงออก เพื่อเป็นตัวแทนของคณะนิเทศศาสตร์ ในการประกวดดาว เดือน ของมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งผู้ที่ได้ตำแหน่งดังกล่าวได้แก่ ดาว น.ส.วรรษิกา จำเนียร (ไบร้ท์) เดือนได้แก่ นาย วุฒิชัย ทำทอง (บัดดี้) และ ดาวยูเรนัสได้แก่ นาย ณัฐนิชา บารมีไพศาล (ปังปิ้ง) ซึ่งจะได้ทำกิจกรรมของคณะนิเทศศาสตร์ ต่อไป

โครงการไหว้ครู คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประเพณีไหว้ครูถือเป็นเอกลักษณ์ประเพณีที่ดีงามของไทย ที่ศิษย์ให้ความเคารพนับถือครูอาจารย์ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้ศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตาและความปรารถนาดี ครูจึงเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อวงการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีภารกิจในการผลิตนักศึกษาสายนิเทศศาสตร์ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้อบรมสั่งสอนทั้งทางด้านวิชาการและประสบการณ์ ด้วยการลงมือปฏิบัติที่แท้จริง ประกอบกับคณะนิเทศศาสตร์มีนโยบายที่จะพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการควบคู่กับกิจกรรมนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ในทุกด้าน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยการพัฒนานักศึกษา ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เป็นพลเมืองทีดีของชาติ ซึ่งพิธีไหว้ครูเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม และเป็นประเพณีไทยที่สืบทอดกันมา

จากหลักการและเหตุดังกล่าวคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของการไหว้ครู จึงได้จัดโครงการไหว้ครู คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น เมื่อวันที่ 12 ก.ค.61 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ 1 ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า โครงการดังกล่าวนี้ อยู่ในยุทธศาสตร์ของ สกอ. ด้านการผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ระบบกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาตรงตามคุณลักษณะK.A.S.E.M และเป็นกิจกรรมที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามองค์ประกอบที่ 4.1

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ตอน Miracle Comm Arts

การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษาค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน เนื้อหาความเข้มข้นของรายวิชา สภาพสังคมในกลุ่มเพื่อและอาจารย์ สิ่งต่างๆเหล่านี้อาจก่อให้เป็นปัญหาในการใช้ชีวิตของนักศึกษาใหม่ซึ่งมีพื้นฐานสภาพแวดล้อมจากท้องถิ่น ชุมชนและสถานศึกษาเดิมที่แตกต่างกัน และอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนจนถึงการลาออกได้   ดังนั้น เพื่อให้ นักศึกษาใหม่ สามารถปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎระเบียบของวิทยาลัย  และเข้าใจแนวประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมอันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความสำเร็จทางการเรียน   และเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท  การจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่นักศึกษา จะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาใหม่ ได้ ทราบข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการศึกษา อาทิ กฎระเบียบด้านการศึกษา การลงทะเบียน การใช้ห้องสมุด กิจกรรมนักศึกษา วินัยนักศึกษา  และสวัสดิการนักศึกษาด้านต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

คณะนิเทศศาสตร์  ได้เห็นถึงความสำคัญในการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้แก่นักศึกษาด้วยการจัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา  คณะนิเทศศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  2561 ตอน Miracle Comm Arts     ขึ้น  เพื่อเป็นสร้างความรักและผูกพัน สร้างความอบอุ่นระหว่างนักศึกษาใหม่กับรุ่นพี่และครูอาจารย์ ให้นักศึกษาใหม่รู้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน  เมื่อวันที่ 12 ก.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ 1 ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า

โครงการสารคดีนอกรั้ว ปี 9 ตอน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน เมืองดาลัด สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมืองดาลัด ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่ง”ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งความรัก เคยเป็นสถานที่พักร้อนของชาวฝรั่งเศส เมื่อครั้งเข้ามายึดครองเวียดนามเป็นอาณานิคมเป็นเวลากว่า 100 ปีมาแล้ว เนื่องจากเป็นเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีเพราะอยู่บนเขาสูง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีสถาปัตยกรรมแบบสมัยเก่าและสมัยใหม่ พร้อมทั้งทิวทัศน์ที่งดงาม

คณะนิเทศศาสตร์ และ ชมรมกระจายเสียงและสร้างสรรค์สื่อ  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรจะได้นำนักศึกษาไปศึกษาหาความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อจัดทำเป็นสารคดีและยังเป็นสร้างความคุ้นเคยกับประชาชนชาวเวียดนาม   เป็นการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  อีกทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาได้เสริมสร้างความคิดที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาเป็นนักวิทยุและโทรทัศน์มืออาชีพต่อไป

โครงการสารคดีนอกรั้ว ปี 9  เป็นโครงการต่อเนื่องและอยู่ในแผนกิจกรรมของชมรมกระจายเสียงและสร้างสรรค์สื่อ โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่   9  อยู่ในแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ     กิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติตรงตามเป้าประสงค์ตามคุณลักษณะ   K.A.S.E.M  ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และตามองค์ประกอบที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

คณะนิเทศศาสตร์ ได้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ บริเวณโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเกษมนครา ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ รดน้ำดำหัวขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่แบบไทยและได้ร่วมรณรงค์การแต่งกายแบบไทย ท่ามกลางบรรยากาศแบบไทยๆ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560“ การเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานยุคไทยแลนค์ 4.0”

จากการที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน (AEC)   และจากสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งนโยบายไทยแลนค์ 4.0  ทําให้นักศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  และพร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การเตรียมตัว พร้อมออกไปสู่โลกการทำงาน หรือการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ สําหรับการประกอบอาชีพนั้นนักศึกษาจําเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญทางด้านวิชาการและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม

คณะนิเทศศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานในยุคไทยแลนค์ 4.0 จึงได้จัดให้มีโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2560 “ การเตรียมพร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานยุคไทยแลนค์ 4.0” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้ได้รู้ถึงการทำงานด้านสื่อสารมวลชนในยุคไทยแลนค์ 4.0และมีความเป็นสากล สอดคล้องกับการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ NIThed KASEM  ให้กับนักศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา โดยได้เชิญ คุณทัศไนย  เหมือนเสน ผู้ช่วยรองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด มาบรรยายเรื่อง “เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งานเพื่อความสำเร็จในยุคไทยแลนค์ 4.0” และตั้งบูธสมัครงานให้กับนักศึกษาที่สนใจ   นอกจากนี้การปัจฉิมนิเทศยังเป็นการเปิดโอกาสให้ นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาได้แสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้อีกด้วย 

คณะนิเทศศาสตร์และสโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์สามัคคี ครั้งที่ 7 ณ อาคารกีฬามหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะนิเทศศาสตร์และสโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์สามัคคี ครั้งที่ 7ณ อาคารกีฬามหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันเสาร์ที่17 ก.พ.61 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันต่างๆ 13 สถาบัน

นิเทศฯ มกบ. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนม.ปลายกว่า 9 โรงเรียนในเขต กทม. เยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะฯอย่างสนุกสนานและอบอุ่น

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนม.ปลายกว่า 200 คน พร้อมทั้งคณาจารย์ผู้ดูแลจาก 9 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยของคณะฯ

 

ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ – สำนักงานเขตประเวศ ,โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง ,โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ ,โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ ,โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง ,โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร ,โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ,โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา


ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากนักเรียน ตลอดจนรุ่นพี่และคณาจารย์ในคณะฯทุกคนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

โครงการ job Fair ประจำปีการศึกษา 2560

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และบริษัทจัดหางาน จ๊อบ บีเคเค จำกัด จัดงาน Job Fair ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่ 2 ก.พ.61  ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อเป็นการบริการนักศึกษา   ได้มีโอกาสมีงานทำอย่างรวดเร็วเมื่อสำเร็จการศึกษา ภายในงานมีบริษัทห้างร้านมารับสมัครงานทั้ง Full Time และ Past Time กว่า 20 บริษัท ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี

โครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่มือสอง ประจำปีการศึกษา 2560

บุหรี่ไม่เพียงก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สูบเพียงอย่างเดียว หากแต่ควันบุหรี่ในบรรยากาศ ยังคงเต็มไปด้วยสารพิษต่างๆที่สามารถเข้าสู่ร่างกายคนที่ไม่สูบได้โดยง่าย และทำลายสุขภาพจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ที่เรียกว่า“ควันบุหรี่มือสอง” ทำให้หญิงตั้งครรภ์ มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์และคลอดบุตร โดยอาจมีอาการครรภ์เป็นพิษ แท้ง คลอดก่อนกำหนด และเกิดอาการไหลตายในเด็กสูงขึ้น มีความเสี่ยงที่ทารกแรกคลอดจะมีน้ำหนักตัวและความยาวน้อยกว่าปกติ พัฒนาการทางสมองช้ากว่าปกติและอาจมีความผิดปกติทางระบบประสาท และระบบความจำ สำหรับเด็กเล็กทำให้เกิดความเจ็บปวดด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ อาจจะมีพัฒนาการของปอดน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ ส่วนผู้ใหญ่ จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ มะเร็งปอดและอวัยวะอื่นๆเพิ่มมากขึ้น


คณะนิเทศศาสตร์ จึงได้จัดโครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่มือสอง ประจำปีการศึกษา 2560นี้ ขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ในสถานศึกษา เพื่อสุขภาพของตนเองและบุคคลรอบข้าง โดยให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้ส่งโปสเตอร์รณรงค์ลดควันบุหรี่มือสอง และได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรในงาน โฆษลองของ เมื่อวันที 2 ก.พ.61 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต