Category Archives: สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัยขอเชิญผู้สนใจเข้าชมการแสดงละครเวทีเรื่อง สุขสันต์ วันวิวาห์

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัยขอเชิญผู้สนใจเข้าชมการแสดงละครเวทีเรื่อง สุขสันต์ วันวิวาห์ ละครเล็กนี้เป็นผลงานของนักศึกษาในรายวิชา PF.222 performing art production ที่มีทั้งนักศึกษารายวิชาเอกและนักศึกษารายวิชาโททำร่วมกัน การแสดงจะมีในวันที่ 30-31 ม.ค. 61 นี้ ณ ชั้น 12 อาคารเกษมนครา

โดยทุกท่านสามารถรับบัตรหน้างานเข้าชมฟรี

ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560


ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายวรเชษฐ์ มูฮัมหมัดสอิ๊ด นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารการแสดงร่วมสมัย ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น จากการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย นำนักศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตงานการแสดงร่วมสมัย พร้อมชมการแสดงสดผสมภาพยนตร์ชุด  KAAN SHOW

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560  ที่ผ่านมา ดร.ภัทราพร เจริญรัตน์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา PF.111 สื่อสารการแสดงร่วมสมัยเบื้องต้น เข้าร่วมโครงการทัศนาสื่อสารการแสดงประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อศึก ษาเรียนรู้กระบวนการผลิตงานการแสดงร่วมสมัย พร้อมชมการแสดงสดผสมภาพยนตร์ชุด  KAAN SHOW ณ โรงละครดีลักษณ์ ซีเนมาติกเธียเตอร์ พัทยา จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับประสบการณ์ทางด้านการแสดงและเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ อีกทั้งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในการสร้างสรรค์งาน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนทุกรายวิชาของสาขาต่อไปไ ด้

นักศึกษาสาขาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น

นายวรเชษฐ์ มูฮัมหมัดสอิ๊ด นักศึกษาทุนดนตรีไทย และชมรมศิลปะเมืองด้ามขวาน ศูนย์วัฒนธรรม สาขาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพรช) ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ด้านนันทนาการ ประเภทบุคคล (ต่อเนื่อง) จากนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

โครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่21 ของสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย

จบลงอย่างสวยงามสำหรับโครงการพัฒนานักศึกษาใน ศตวรรษที่21 ที่ทางสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ได้พัฒนาทักษะทางความคิด เพื่อต่อยอดงานทางการแสดงละครเพื่อตอบโจทย์ และสามารถนำไปใช้พัฒนาและต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคต และมากกว่าไปกว่านั้น ยังถือเป็นกิจกรรมใน รายวิชา PF.424 Selected Topic 2 (การศึกษาเฉพาะเรื่อง ๒) ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากร รับเชิญพิเศษ “คุณภานุพงศ์ หล่อทรง” มาร่วมให้คำแนะนำและบรรยาการใช้ทักษะร่างการและการใช้จินตาการใในการคิดค้นและสร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพ

 

  

โครงการ PF Finale

โครงการ PF Finale จัดโดยสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยกิจกรรมในโครงการนั้นจะเน้นการส่งเสริมและเผยแพร่การนำเสนอผลงานของนักศึกษาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและใน ขณะเดียวกันนักศึกษาจะได้ประสบการณ์จากการจัดการแสดงจริง โดยเป็นการบูรณาความรู้ทั้งหมดตามหลักสูตรที่เรียนมาตลอดระยะเวลา 4 ปีเพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพนักการละครและนักปฏิบัติเชิงรุกในสายงานอุตสาหกรรมบันเทิงที่ดีต่อไปในอนาคต รวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้นักศึกษามีความรู้รอบด้าน โดยมีการนำแนวทางพื้นฐานของการวิจัยและงานสร้างสรรค์ในทางนิเทศศาสตร์มาเป็นตัวช่วยในการค้นคว้าหาข้อมูลเชิงลึกในสิ่งที่ตนเองสนใจและนำทฤษฎีที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ มาช่วยสนับสนุนงานในการปฏิบัติจนสำเร็จลุล่วงเป็นชิ้นงานสร้างสรรค์ออกมา และสามารสกัดออกมาเป็นรูปเล่มเพื่อสรุปการทำงานทั้งกระบวนการ โดยโครงการนี้ดำเนินมาตั้งแต่เดือน พฤศจิการยน 2559 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2560 โดยในปีการศึกษา 2559 นี้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ละครเทิดพระเกียรติเรื่อง Simple Song: เสียงแห่งปวงประชา โดยจัดการแสดง ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (หอประชุมเล็ก)

   

 

โครงการเปิดบ้านลานวัฒนธรรมสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คณะนิเทศศาสตร์

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คณะนิเทศศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าชมงานการแสดง จึงได้จัดโครงการเปิดบ้านลานวัฒนธรรมขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยการพานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ชมการแสดงและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับงานทำงานเบื้องหลังการกำกับการแสดงและการออกแบบการแสดงจากอาจารย์เฉลิมศักดิ์ ปัญญวัตวงศ์ ผู้กำกับการแสดงโขนเฉลิมกรุง ชุด หนุมาน ณ ศาลาเฉลิมกรุง อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง

 

 

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัยได้จัดโครงการละครเร่เพื่อพัฒนาสังคม ที่มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส (บ้านพักคนชราปากน้ำ)

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัยได้จัดโครงการละครเร่เพื่อพัฒนาสังคม โดยเป็นการบูรณาการด้านการเรียนการสอนรายวิชาละครเพื่องานนิเทศศาสตร์กับการบริการวิชาการแก่สังคม สร้างสรรค์ละครเร่และกิจกรรมที่มุ่งเป้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ความรู้ ความรัก ความบันเทิง แก้ไขปัญหา เยียวยา และอื่นๆ แล้วแต่กรณีศึกษา

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาเลือกกลุ่มผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา ที่ มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส (บ้านพักคนชราปากน้ำ)  เป็นการเตรียมความพร้อมกับภาวะสังคมไทยที่กำลังเดินหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่ช้า ความเข้าใจท่ามกลางช่องว่างระหว่างวัย เรียนรู้เกื้อกูลกันและกัน นับเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าผลการเรียนที่จะได้รับ

PF ALL IN ONE พัฒนานักศึกษา ณ ถิ่นสุนทรภู่

          สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย ได้จัดโครงการ PF ALL IN ONE เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการประกอบด้วย คุณธรรมจริยธรรม  ความรู้  ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ณ บ้านไกวัล จังหวัดระยอง

โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดโดยนักศึกษาในรายวิชา PF.413 การฝึกงานและการสัมมนาสื่อสารการแสดง ในปีนี้สาขาวิชาได้ทำกิจกรรมมากมายทั้งในเชิงวิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต การบำเพ็ญประโยชน์ ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ตั้งแต่ 13 – 15 กันยายน ถือเป็นประสบการณ์ร่วมกันของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสาการแสดงร่วมสมัยที่เกิดขึ้นในทุกปีการศึกษา

“โครงการทัศนาสื่อสารการแสดง”

เพราะการเรียนรู้ไม่ใช่แค่อยู่ในห้องเรียน สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย นำนักศึกษารายวิชา PF.111 สื่อสารการแสดงเบื้องต้น ไปหาประสบการณ์และแรงบันดาลใจนอกสถานที่ ในโครงการทัศนาสื่อสารการแสดง ประจำปีการศึกษา 2559 ด้วยการชม Cookin’ Nanta Show จากประเทศเกาหลี ณ Nanta Bangkok Theatre, RCA เมื่อค่ำวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา งานนี้นอกจากจะเป็นไปตามเกณฑ์มาตฐานการประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว นักศึกษายังได้ทั้งความรู้ ความประทับใจ รวมไปถึงความสนุกสนานเฮฮากลับบ้านกันไปถ้วนหน้า