Category Archives: สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลการจัดประกวดคลิปวีดิโอเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชม ภายใต้หัวข้อ “ตลาดต้องชมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น” จาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลใหญ่การจัดประกวดคลิปวีดิโอเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชม ภายใต้หัวข้อ “ตลาดต้องชมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น” จาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

การประกวดในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้ตลาดต้องชมทั้ง 77 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ผ่านการสร้างสรรค์และนำเสนอวิถีชีวิต วิถีการค้าของผู้คนในตลาด แนะนำและเชิญชวนให้มาเที่ยวชมและจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดต้องชม รวมทั้งแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง เพื่อเชื่อมโยงตลาดกับการท่องเที่ยว และสื่อถึงเอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน อีกทั้งเป็นการขยายช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเชื่อมโยงภาคการค้ากับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การบริโภคภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มเข็งในทุกมิติ และขับเคลื่อนประเทศชาติตามกลไก “ประชารัฐ” ปัจจุบันได้ส่งเสริมตลาดต้องชมไปแล้วกว่า 151 แห่ง

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ ได้แก่

นางสาวรวิตา เหล็กกล้า นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทนักเรียน นักศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานตลาดหลวงปู่ทวด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทีม Whannoy Production นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานตลาดศาลเจ้าโรงทอง จังหวัดอ่างทอง

นางสาวอมร  อินหล่ม นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทประชาชนทั่วไป  1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานตลาดศาลเจ้าโรงทอง จังหวัดอ่างทอง

และนางสาวพิชญ์สินี รัตนพงศ์ นักศึกษาสาขาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทประชาชนทั่วไป ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานตลาดโก้งโค้งบ้านแสงโสม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นอกจากนักศึกษาที่คว้ารางวัลดังกล่าวแล้ว ยังมีบุคลากรคณะนิเทศศาสตร์เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทประชาชนทั่วไปด้วย  คือ ว่าที่ร้อยตรีปฐมพงษ์ เอมศรี จากผลงานตลาดน้ำบึงพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ

โครงการ PF Finale จัดโดยสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4

โครงการ PF Finale จัดโดยสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยกิจกรรมในโครงการนั้นจะเน้นการส่งเสริม และเผยแพร่การนำเสนอผลงานของนักศึกษาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและในขณะเดียวกันนักศึกษาจะได้ประสบการณ์จากการจัดการแสดงจริง โดยเป็นการบูรณาความรู้ทั้งหมดตามหลักสูตรที่เรียนมาตลอดระยะเวลา 4 ปีเพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพนักการละคร และนักปฏิบัติเชิงรุกในสายงานอุตสาหกรรมบันเทิงที่ดีต่อไปในอนาคต รวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้นักศึกษามีความรู้รอบด้าน โดยมีการนำแนวทางพื้นฐานของการวิจัยและงานสร้างสรรค์ในทางนิเทศศาสตร์มาเป็นตัวช่วยในการค้นคว้าหาข้อมูลเชิงลึกในสิ่งที่ตนเองสนใจและนำทฤษฎีที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ มาช่วยสนับสนุนงานในการปฏิบัติจนสำเร็จลุล่วงเป็นชิ้นงานสร้างสรรค์ออกมา และสามารสกัดออกมาเป็นรูปเล่มเพื่อสรุปการทำงานทั้งกระบวนการ โดยโครงการนี้ดำเนินมาตั้งแต่เดือน พฤศจิการยน 2560 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 โดยในปีการศึกษา 2560 นี้นักศึกษาได้สร้างสรรค์การแสดงร่วมทั้งสิ้น 18 ชิ้นงานโดยจัดแสดง ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

 

โครงการพัฒนานักศึกษาใน ศตวรรษที่ 21 ในโครงการองค์ความรู้สื่อสารการแสดง Knowledge Challenge สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย

จบลงอย่างสวยงามสำหรับโครงการพัฒนานักศึกษาใน ศตวรรษที่ 21 ในโครงการองค์ความรู้สื่อสารการแสดง Knowledge Challenge  ที่ทางสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้นำนักศึกษาเข้าร่วมชมละครเพลงเรื่อง “LA CAGE AUX FOLLES” และรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการผลิตละครเพลงเรื่องนี้จากวิทยากร นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงาน Production ซึ่งเป็นการพัฒนานักศึกษาทางด้านทักษะทางอาชีพในสายงานการแสดง นอกจากนี้ยังได้พัฒนาทักษะทางความคิด เพื่อต่อยอดงานทางการแสดงละครเพื่อตอบโจทย์ และสามารถนำไปใช้พัฒนาและต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคต และมากกว่าไปกว่านั้น ยังถือเป็นกิจกรรมใน รายวิชา PF.121 การแสดงขั้นพื้นฐาน อีกด้วย

 

ละครเร่เพื่อการพัฒนา : บริการวิชาการในเรือนจำ ส่งกำลังใจหลังกรงขัง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย ได้จัดโครงการบริการวิชาการละครเร่เพื่อการพัฒนาโดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ละครเพื่อไปพัฒนาชุมชนและพื้นที่ต่าง ๆ ภายใต้การบริการวิชาการของ อาจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัยทุกท่าน โดยในปีนี้ สาขาวิชา ฯ ได้ลงพื้นที่ไปยังเรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ต้องขังในเรือนจำประมาณ 150 คน

สาขาวิชา ฯ ได้นำข้อมูลจากการลงพื้นแล้วนำมาสร้างสรรค์ละครและกิจกรรมเพื่อสร้างกำลังใจและเป็นตัวแทนถ่ายทอดมุมมองของคนนอกเรือนจำที่พร้อมให้โอกาสเสมอกับผู้ต้องขังทุกท่าน โดยโครงการบริการวิชาการนี้ ได้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนโดย นักศึกษารายวิชา สร.414 ละครเพื่องานนิเทศศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานละครดังกล่าวด้วย

นับเป็นอีกประสบการณ์ดี ๆ ที่นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านการบริการวิชาการครั้งนี้ สำหรับโครงการบริการวิชาการถือเป็นพันธกิจสำคัญที่ สาขาวิชาฯ และคณะได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอดเพื่อจะแบ่งปันความรู้สู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับผู้ที่สนใจและมีความประสงค์ให้คณะนิเทศศาสตร์จัดการบริการวิชาการด้านการสื่อสาร สามารถติดต่อได้ที่ Facebook page งานบริการวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัยขอเชิญผู้สนใจเข้าชมการแสดงละครเวทีเรื่อง สุขสันต์ วันวิวาห์

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัยขอเชิญผู้สนใจเข้าชมการแสดงละครเวทีเรื่อง สุขสันต์ วันวิวาห์ ละครเล็กนี้เป็นผลงานของนักศึกษาในรายวิชา PF.222 performing art production ที่มีทั้งนักศึกษารายวิชาเอกและนักศึกษารายวิชาโททำร่วมกัน การแสดงจะมีในวันที่ 30-31 ม.ค. 61 นี้ ณ ชั้น 12 อาคารเกษมนครา

โดยทุกท่านสามารถรับบัตรหน้างานเข้าชมฟรี

ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560


ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายวรเชษฐ์ มูฮัมหมัดสอิ๊ด นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารการแสดงร่วมสมัย ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น จากการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

PF ALL IN ONE พัฒนานักศึกษาด้วยการเปิดประสบการณ์สัมมนานอกห้องเรียน

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย ได้จัดโครงการ PF ALL IN ONE เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการประกอบด้วย คุณธรรมจริยธรรม  ความรู้  ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ณ ภลูเมเรียวิลล่าแอนด็ไอต์เวย์ จังหวัดระยอง

โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดโดยนักศึกษาในรายวิชา PF.413 การฝึกงานและการสัมมนาสื่อสารการแสดง ในปีนี้สาขาวิชาได้ทำกิจกรรมมากมายทั้งในเชิงวิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต การบำเพ็ญประโยชน์ ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ตั้งแต่ 20 – 22 กันยายน ถือเป็นประสบการณ์ร่วมกันของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัยที่เกิดขึ้นในทุกปีการศึกษา

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย นำนักศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตงานการแสดงร่วมสมัย พร้อมชมการแสดงสดผสมภาพยนตร์ชุด  KAAN SHOW

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560  ที่ผ่านมา ดร.ภัทราพร เจริญรัตน์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา PF.111 สื่อสารการแสดงร่วมสมัยเบื้องต้น เข้าร่วมโครงการทัศนาสื่อสารการแสดงประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อศึก ษาเรียนรู้กระบวนการผลิตงานการแสดงร่วมสมัย พร้อมชมการแสดงสดผสมภาพยนตร์ชุด  KAAN SHOW ณ โรงละครดีลักษณ์ ซีเนมาติกเธียเตอร์ พัทยา จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับประสบการณ์ทางด้านการแสดงและเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ อีกทั้งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในการสร้างสรรค์งาน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนทุกรายวิชาของสาขาต่อไปไ ด้

กิจกรรม “ไหว้ครูมวยไชยา” PF.315 Contemporary Thai Performing Arts สื่อสารการแสดงไทยร่วมสมัย

รายวิชา PF.315 Contemporary Thai Performing Arts สื่อสารการแสดงไทยร่วมสมัย ได้เชิญวิทยากร ผศ.ชูพงศ์ ปัญจมะวัต อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมศิลปะป้องกันตัวและอาวุธไทย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญ “มวยไชยา” และคณะ มาให้ความรู้ในกิจกรรม “ไหว้ครูมวยไชยา” ซึ่งในกิจกรรมมีการเชื่อมโยงการ “ไหว้ครูมวยไชยา” กับการแสดงนาฏศิลป์ไทย ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไร มีชื่อท่าที่ใช้ร่วมกันหลายท่า และยังแนะนำศิลปะป้องกันตัวไว้ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้แก่นักศึกษาซึ่งเป็นผู้หญิงโดยส่วนใหญ่อีกด้วย นักศึกษาได้รับความรู้และความสนุกสนานมากมาย จากวิทยากรที่เมตตา และให้ความกรุณาแก่นักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัยเป็นอย่างมาก

*อนึ่ง กิจกรรม “ไหว้ครูมวยไชยา” เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการเปิดบ้านลานวัฒนธรรม ของสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย

นักศึกษาสาขาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น

นายวรเชษฐ์ มูฮัมหมัดสอิ๊ด นักศึกษาทุนดนตรีไทย และชมรมศิลปะเมืองด้ามขวาน ศูนย์วัฒนธรรม สาขาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพรช) ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ด้านนันทนาการ ประเภทบุคคล (ต่อเนื่อง) จากนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐