Category Archives: สาขาวิชาการโฆษณา

สาขาวิชาการโฆษณา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “เปิดบ้านโฆษณา ตอน สร้างสรรค์สื่ออย่างไรให้โดนใจ” ณ บางกระเจ้า ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ

สาขาวิชาการโฆษณา (AD) นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “เปิดบ้านโฆษณา ตอน สร้างสรรค์สื่ออย่างไรให้โดนใจ” ณ บางกระเจ้า ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ

เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะและพัฒนาความรู้ ตลอดจนขั้นตอนการทำงานในการผลิตสื่อโฆษณาจากรุ่นพี่ ทำให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และยังเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

สาขาวิชาการโฆษณานำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ในรายวิชา AD.307 ART DIRECTION FOR ADVERTISING โครงการ “เปิดแหล่งเรียนรู้ดูงานโฆษณา” ณ บริษัท YOUNGSANTI

dav

สาขาวิชาการโฆษณานำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ในรายวิชา AD.307 ART DIRECTION FOR ADVERTISING โครงการ “เปิดแหล่งเรียนรู้ดูงานโฆษณา” ณ บริษัท YOUNGSANTI วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเข้าเยี่ยมชม ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคุณสันติ สุวรรณวลัยกร Executive Creative Director ที่พานำชมแผนกต่างๆ ในองค์กร โอกาสนี้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและการแข่งขันการทำโฆษณาปัจจุบัน ทำอย่างไรที่ให้เท่าทันกับยุคสื่อดิจิทัล โดยวิทยากรคือคุณภาณุพันธ์ สุภาพันธุ์ Creative Director ที่ให้มุมมองเกี่ยวกับกลยุทธ์ การทำงานเพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าประสพความสำเร็จในการทำโฆษณา หรือแม้กระทั่งเกร็ดความรู้ในแง่ของการคิดงานโฆษณาอย่างไรให้โดนใจ การทำงานรูปแบบใดที่จำทำให้นักศึกษาประสพความสำเร็จในการทำงาน

สาขาวิชาการโฆษณาขอขอบพระคุณผู้บริหารและพี่ๆ ทุกท่านของบริษัท YOUNGSANTI มา ณ โอกาสนี้ ที่สละเวลาให้น้องๆ เข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นกันเอง และได้รับความรู้ ประโยชน์และประสบการณ์ตรงจากวงการโฆษณา

นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดโครงการ โฆษลองของ “เสียงเก่าๆ อยากเล่าเรื่อง”

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดโครงการ โฆษลองของ “เสียงเก่าๆ อยากเล่าเรื่อง” ขึ้น โดยมี ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

 

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดแสดงผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการโฆษณา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมและเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ปลูกฝังการทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง

นักศึกษาจะได้ประมวลความรู้ตลอด 4 ปีเพื่อนำมาคิด วิเคราะห์ในการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา และมีความชำนาญทุกๆ ขั้นตอนของการผลิตงานโฆษณา และส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (C KASEM) ด้วย โดยให้นักศึกษาลงพื้นที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อไปขอข้อมูลร้านค้าที่สนใจแล้วนำมาออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ใหม่ ป้ายโฆษณา ณ จุดซื้อ จุดขาย และสติ๊กเกอร์ไลน์

โครงการนักโฆษณาน้อยนิเทศเกษม ปีที่ 2

โครงการนักโฆษณาน้อยนิเทศเกษม ปีที่ 2 จัดต่อเนื่องเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการโฆษณาให้กับหน่วยงานภายนอก  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี  ในการสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้

 

  อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการเพิ่มทักษะในวิชาชีพโฆษณา การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทำให้นักศึกษาได้ฝึกฝนเรียนรู้ และพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก โครงการนี้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 – 14.00 ณ ห้องประชุม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกับคนโฆษณา ตอน “ตามรอยพ่อ”

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 สาขาวิชาการโฆษณา หาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้นำนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์เข้าชมงานศิลปะ ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกับคนโฆษณา ตอน “ตามรอยพ่อ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในงานศิลปะและเป็นการถวายความอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาบที่ 9 อีกด้วย

สาขาวิชาการโฆษณา จัดโครงการอบรม “บัณฑิตที่พึงประสงค์ กับความสำเร็จในวิชาชีพ”

สาขาวิชาการโฆษณา  จัดโครงการอบรม “บัณฑิตที่พึงประสงค์ กับความสำเร็จในวิชาชีพ” เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3  ที่จะเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังสำเร็จการศึกษา โดยมีอาจารย์และศิษย์เก่าสาขาวิชาการโฆษณามาให้ความรู้ และแนะนำแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ กิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19  มกราคม 2560  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการโฆษณา ชั้น 11 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

“Adventures in Creative”

ad001

สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ“ผจญภัยในสายงานครีเอทีฟ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.โชตอนันต์ พฤทธิ์พรชนัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มซิมแอนด์ซันคอมมิวนิเคชั่น

สาขาวิชาการโฆษณาได้จัดโครงการ “สร้างสรรค์งานโฆษณาอย่างมืออาชีพ”

A4

สาขาวิชาการโฆษณาได้จัดโครงการ “สร้างสรรค์งานโฆษณาอย่างมืออาชีพ” วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องฟิล์ม ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ในรายวิชา AD.302 โดยเชิญคุณอินทร์ศิริ นันทะศิริ

สาขาวิชาการโฆษณา จัดกิจกรรม “เปิดบ้านโฆษณา” ปี 59 เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาการโฆษณา จัดกิจกรรม “เปิดบ้านโฆษณา” ปี 59 เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีอาจารย์และรุ่นพี่มาให้คำแนะนำด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อให้น้องๆ ได้รับความรู้และมีแนวทางในการเรียนให้ประสบความสำเร็จ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง กิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 – 14.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติการโฆษณา ชั้น 11 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ คร้ารางวัลจากการประกวดในโครงการแข่งขันภาพยนตร์สั้น

13076993_577764945717703_6260834641207746779_n

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจัทัล นายวทัญญู โลมปลา นำทีม Com Arts คร้ารางวัลชนะเลิศ กวาดรางวัลรวม 4 รางวัล จากการประกวดในโครงการแข่งขันภาพยนตร์สั้น Academic Battle ของเครือข่ายนิเทศศาสตร์