Category Archives: สาขาวิชาการโฆษณา

สาขาวิชาการโฆษณา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “เปิดบ้านโฆษณา ตอน สร้างสรรค์สื่ออย่างไรให้โดนใจ” ณ บางกระเจ้า ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ

สาขาวิชาการโฆษณา (AD) นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “เปิดบ้านโฆษณา ตอน สร้างสรรค์สื่ออย่างไรให้โดนใจ” ณ บางกระเจ้า ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ

เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะและพัฒนาความรู้ ตลอดจนขั้นตอนการทำงานในการผลิตสื่อโฆษณาจากรุ่นพี่ ทำให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และยังเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

สาขาวิชาการโฆษณานำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ในรายวิชา AD.307 ART DIRECTION FOR ADVERTISING โครงการ “เปิดแหล่งเรียนรู้ดูงานโฆษณา” ณ บริษัท YOUNGSANTI

สาขาวิชาการโฆษณานำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ในรายวิชา AD.307 ART DIRECTION FOR ADVERTISING โครงการ “เปิดแหล่งเรียนรู้ดูงานโฆษณา” ณ บริษัท YOUNGSANTI วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเข้าเยี่ยมชม ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคุณสันติ สุวรรณวลัยกร Executive Creative Director ที่พานำชมแผนกต่างๆ ในองค์กร โอกาสนี้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและการแข่งขันการทำโฆษณาปัจจุบัน ทำอย่างไรที่ให้เท่าทันกับยุคสื่อดิจิทัล โดยวิทยากรคือคุณภาณุพันธ์ สุภาพันธุ์ Creative Director ที่ให้มุมมองเกี่ยวกับกลยุทธ์ การทำงานเพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าประสพความสำเร็จในการทำโฆษณา หรือแม้กระทั่งเกร็ดความรู้ในแง่ของการคิดงานโฆษณาอย่างไรให้โดนใจ การทำงานรูปแบบใดที่จำทำให้นักศึกษาประสพความสำเร็จในการทำงาน

สาขาวิชาการโฆษณาขอขอบพระคุณผู้บริหารและพี่ๆ ทุกท่านของบริษัท YOUNGSANTI มา ณ โอกาสนี้ ที่สละเวลาให้น้องๆ เข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นกันเอง และได้รับความรู้ ประโยชน์และประสบการณ์ตรงจากวงการโฆษณา

 

นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดโครงการ โฆษลองของ “เสียงเก่าๆ อยากเล่าเรื่อง”

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดโครงการ โฆษลองของ “เสียงเก่าๆ อยากเล่าเรื่อง” ขึ้น โดยมี ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

 

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดแสดงผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการโฆษณา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมและเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ปลูกฝังการทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง

นักศึกษาจะได้ประมวลความรู้ตลอด 4 ปีเพื่อนำมาคิด วิเคราะห์ในการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา และมีความชำนาญทุกๆ ขั้นตอนของการผลิตงานโฆษณา และส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (C KASEM) ด้วย โดยให้นักศึกษาลงพื้นที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อไปขอข้อมูลร้านค้าที่สนใจแล้วนำมาออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ใหม่ ป้ายโฆษณา ณ จุดซื้อ จุดขาย และสติ๊กเกอร์ไลน์

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกับคนโฆษณา ตอน “วัฒนธรรมการแต่งกาย คนโฆษณาเท่ได้ดีได้”

วันที่ 2 ก.พ. 2561  สาขาวิชาการโฆษณาได้จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกับคนโฆษณา ตอน “วัฒนธรรมการแต่งกาย คนโฆษณาเท่ได้ดีได้” โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเห็นความสำคัญในเรื่องบุคลิกภาพที่ดีของนักโฆษณา นักศึกษาในรายวิชา AD.213 (AD.306) PRESENTATION TECHINIQUES FOR ADVERTISING ได้ร่วมกันผลิตสื่อรณรงค์ด้านการแต่งกายและได้จัดแสดงผลงานร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ภายในงานรวมพลังคนรุ่นใหม่ลดควันบุหรี่มือสอง

สาขาวิชาการโฆษณา จัดโครงการอบรม “บัณฑิตที่พึงประสงค์ กับความสำเร็จในวิชาชีพ”

สาขาวิชาการโฆษณา จัดโครงการอบรม “บัณฑิตที่พึงประสงค์ กับความสำเร็จในวิชาชีพ” เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่จะเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังสำเร็จการศึกษา โดยมีอาจารย์และศิษย์เก่าสาขาวิชาการโฆษณามาให้ความรู้ และแนะนำแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ กิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการโฆษณา ชั้น 11 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการออกแบบโปสเตอร์เพื่องานโฆษณา”

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการออกแบบโปสเตอร์เพื่องานโฆษณา” ณ ห้องR2631M มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโฆษณา โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านทักษะของนักโฆษณาก่อนเข้ารับศึกษาทักษะในระดับที่สูงขึ้น ที่นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการสร้างสรรค์งานโฆษณาให้มีความน่าสนใจด้วยการจัดวาง Layout องค์ประกอบภาพ การใช้สี ตัวอักษรและข้อความสำหรับการสื่อสารตราสินค้า เพื่อการสร้างชิ้นงานโฆษณาให้เหมาะสมกับผู้บริโภคยุคดิจิทัล

สาขาวิชาการโฆษณา จัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Creative Packaging”

สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ“Creative Packaging”  โดยได้รับเกียรติจาก  คุณนภนีรา รักษาสุข ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท Yindee Design มาเป็นวิทยากรในการสัมมนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 12 อาคารเกษมนครา การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับสายงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารการตลาดในปัจจุบันนอกจากนี้นักศึกษายังได้ฝึกทักษะการจัดงานสัมมนาและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

 

 

 

โครงการเรียนรู้ ร่วมสร้าง พัฒนาเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

จากพัฒนาการของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมวลชนอย่างก้าวกระโดด ทำให้นักสื่อสารมวลชนต่างต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคสื่อใหม่ สื่อดิจิทัล และการบูรณาการสื่อแบบผสมผสาน อีกทั้งเมื่อสื่อมีการบูรณาการแบบผสมผสานมากยิ่งขึ้น ทำให้นักสื่อสารมวลชนต้องมีทักษะที่หลากหลายรอบด้าน เพื่อให้การนำเสนอเนื้อหามีการพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลายแบบ แต่ยังคงไว้ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือของข่าวสาร ทางสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาการโฆษณา  และสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ จึงจัดโครงการเรียนรู้  ร่วมสร้าง  พัฒนาเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ประยุกต์นำความรู้ด้านศาสตร์และศิลป์ของนักสื่อสารมวลชนเพื่อสื่อสารเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งดำเนินโครงการช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 – กุมภาพันธ์  2561 ณ โรงเรียนเกษมพิทยา และ ชมรมผู้สูงอายุ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 43  มีนบุรี

โครงการนักโฆษณาน้อยนิเทศเกษม ปีที่ 2

โครงการนักโฆษณาน้อยนิเทศเกษม ปีที่ 2 จัดต่อเนื่องเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการโฆษณาให้กับหน่วยงานภายนอก  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี  ในการสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้

 

  อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการเพิ่มทักษะในวิชาชีพโฆษณา การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทำให้นักศึกษาได้ฝึกฝนเรียนรู้ และพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก โครงการนี้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 – 14.00 ณ ห้องประชุม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกับคนโฆษณา ตอน “ตามรอยพ่อ”

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 สาขาวิชาการโฆษณา หาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้นำนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์เข้าชมงานศิลปะ ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกับคนโฆษณา ตอน “ตามรอยพ่อ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในงานศิลปะและเป็นการถวายความอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาบที่ 9 อีกด้วย