Category Archives: สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล

นักศึกษาสาขาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน รายการ “The Price is Right Thailand ราคาพารวย”

นักศึกษาสาขาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน รายการ “The Price is Right Thailand ราคาพารวย” เพื่อศึกษาการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังการผลิตรายการในสตูดิโอแบบมืออาชีพ วันจันทร์ที่ 29 มค 61 ตั้งแต่ 8.30 น – 20.00 น.  ทั้งนี้พี่ๆ โปรดิวเซอร์ และทีมงานมาให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการ และยังได้ร่วมเล่นเกม หอบของรางวัลกลับบ้านอีกเพียบ

 
..The Price is Right Thailand gxHoikpdkiเกมโชว์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และออกอากาศมาต่อเนื่องยาวนานกว่า 43 ปี และยังคงเป็นเกมโชว์อันดับ 1 ขวัญใจอเมริกันชนจนถึงปัจจุบัน
…ออกอากาศ ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 กับ 2 พิธีกร “น้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา” และ “นุนี กุมพลภักดี” ไอดอลสาวสวยขวัญใจชาวเน็ต จาก สปป.ลาว

BC คว้า 2 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย spot วิทยุวันครู ในหัวข้อ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” เนื่องในโอกาสวันครู จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


นักศึกษาสาขาวิทยุโทรทัศน์และดิจิทัล ได้รับ 2 รางวัลในการประกวดสปอตวิทยุ จากประเภทการแข่งขันประชาชนทั่วไป ในหัวข้อ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” เนื่องใน “วันครู” ประจำปี ๒๕๖๑ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้สังคมเห็นคุณค่าของครู รวมทั้งสร้างสำนึกในพระคุณของครู


รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ทีมบูชิตา ผลงานชื่อ “เพลงของครู”
นางสาว รวิตา เหล็กกล้า นักศึกษาสาขาวิทยุโทรทัศน์และดิจิทัล ชั้นปีที่ 1
นายวรศิลป์ จำรูญวรเกียรติ นักศึกษาสาขาวิทยุโทรทัศน์และดิจิทัล ชั้นปีที่ 2
นายเมธา เหิงคำแก้ว ศิษย์เก่าสาขาวิทยุโทรทัศน์และดิจิทัล
ติดตามฟังผลงานได้ที่ link https://www.youtube.com/watch?v=Jb4mHpHr1fQ
และรางวัลชมเชย รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีมรุ่งอรุณ ณ นที ผลงานชื่อ “ครูผู้สร้างคน”
นางสาวอมร อินหล่ม นักศึกษาสาขาวิทยุโทรทัศน์และดิจิทัล ชั้นปีที่ 3
นายอนุสรณ์ ทะสุมา นักศึกษาสาขาวิทยุโทรทัศน์และดิจิทัล ชั้นปีที่ 3
นางสาวทิพวรรณ แจ่มจิตต์ ศิษย์เก่าสาขาวิทยุโทรทัศน์และดิจิทัล
ติดตามฟังผลงานได้ที่ link https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QdYYvskefMM

โครงการเส้นทางสู่มือออาชีพสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล

 จากพัฒนาการของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมวลชนอย่างก้าวกระโดด ทำให้นักสื่อสารมวลชนต่างต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคสื่อใหม่ สื่อดิจิตอล และการบูรณาการสื่อแบบผสมผสาน อีกทั้งเมื่อสื่อมีการบูรณาการแบบผสมผสานมากยิ่งขึ้น ทำให้นักสื่อสารมวลชนต้องมีทักษะที่หลากหลายรอบด้าน ทำให้ความต้องการของตลาดแรงงานเปลี่ยนไป จากเดิมที่สื่อมวลชนเป็นผู้เสาะแสวงหาข้อมูล และนำมาเรียบเรียงเพื่อป้อนให้กับผู้รับสารหรือประชาชนทั่วไป กลายมาเป็นนักสื่อสารมวลชนจะต้องรู้จักเทคนิคการจัดวางรูปแบบ การออกแบบบนสื่อออนไลน์ เพื่อให้การนำเสนอเนื้อหามีการพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลาย แต่ยังคงไว้ซึ่งความถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ ดังนั้นสถาบันการศึกษา ร่วมกับคณะและสาขาวิชาต่างเตรียมความพร้อมเพื่อการผลิตบัณฑิตให้แก่ตลาดแรงงาน 
การเรียนการสอนได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ ผสมผสานกับการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และได้เห็นการทำงานของมืออาชีพในสถานประกอบการภายนอก ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ บริษัท True Select นับเป็นการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ และฝึกทักษะประสบการณ์ในการทำงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จากมืออาชีพให้กับผู้เรียนรู้อย่างแท้จริ

โครงการคนทีวีรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ปี 2559  ตอน โทรทัศน์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ปี 2


สาขาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล เป็นโครงการที่มีกระบวนการขั้นตอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ในสตูดิโอ โดยได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายองค์กรนักวิชาชีพภายนอกมาร่วมให้ความรู้ถึงทุกตำแหน่งงานของการผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านการพูดคุย และดูการถ่ายทำการผลิตรายการจริงในสถานประกอบการ ซึ่งในปีนี้ทางหลักสูตรได้รับความร่วมมือจากบริษัท
True Vision ที่เอื้อเฟือให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในทุกตำแหน่งงานของการผลิตรายการ  นอกจากนี้นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูล และลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้านสิลปวัฒนธรรม เพื่อนำข้อมูลมาออกแบบ และผลิตเป็นรายการต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม  วท. 306 การออกแบบฉาก แสง และสี

โครงการเรียนรู้ ร่วมสร้าง พัฒนาเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตอน นักสื่อสารสร้างสรรค์

สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ได้จัดโครงการเรียนรู้ ร่วมสร้าง  พัฒนาเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตอน นักสื่อสารสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 1 และ 15 ก.พ.60 ณ โรงเรียนเกษมพิทยา  เพื่อเป็นการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านสื่อสารมวลชนอย่างต่อเนื่อง โดยการเรียนการสอนได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ ผสมผสานกับการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ฝึกฝนการทำงานของอย่างมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้นเป็นการสร้างเครือข่ายให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ หรือมีโอกาสสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ ฝึกทักษะประสบการณ์ในการทำงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์อย่างมืออาชีพ  เป็นโครงการบริการวิชาการที่ สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ได้ดำเนินการจัดทำขึ้น เพื่อให้อาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขา ฯ ได้ให้ความรู้ทางด้านการรู้เท่าทันสื่อ การผลิตคลิปวีดีโอด้วยเครื่องโทรศัพท์มือถือ ตามขบวนการผลิตรายการ ตั้งแต่ขั้น Pre  Pro และPost ให้แก่น้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

 

 

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์คนวิทยุ-โทรทัศน์ ปี 8 ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์คนวิทยุ-โทรทัศน์ ปี 8 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อำนวย อังกาบศรี รองอธิการบดี วิทยาเขตร่มเกล้า เป็นประธานเปิดพิธีและร่วมงาน

 

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย โดยในช่วงแรกของงาน จัดให้มีการสัมมนา เรื่อง “ฟรีแลนซ์ หรือ งานประจำ แบบไหนเหมาะกับคนนิเทศสไตล์คุณ” ที่ได้คุณวีรพงศ์ ดีบริสุทธิ์ หัวหน้าช่างภาพรายการไนนท์เอนเตอร์เทน บมจ.อสมท. และ คุณอรุณรัตน์ เศษฐพูล รองหัวหน้า บก.บันเทิง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และผู้ประกาศข่าวบันเทิง NewTV เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เและปิดท้ายด้วยการประกาศผลรางวัลรายการโทรทัศน์ภาคนิพนธ์ BC Awards 2017 ซึ่งเป็นผลงานการผลิตรายการโทรทัศน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ความรู้ที่ได้รับทั้งจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้สอดคลองกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงของสังคม ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของสื่อมวลชนอันพึงปฏิบัติอีกด้วย

โครงการเรียนรู้ นอกห้องเรียนเส้นทางสู่อาชีพ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการเรียนรู้ นอกห้องเรียนเส้นทางสู่อาชีพ  คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559   เพื่อเป็นการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ให้นักศึกษาสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะนิเทศศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่การหารายได้ระหว่างเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน เป็นการสร้างเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์จึงได้จัด  โครงการเรียนรู้ นอกห้องเรียนเส้นทางสู่อาชีพ  คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559   เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ C -KASEM ด้านการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าได้เกิดความใกล้ชิด โดยให้ศิษย์เก่า ที่ประกอบธุระกิจเป็นของตนเอง ทั้งทางด้านสื่อสารมวลชนและธุระกิจที่เกี่ยวข้อง ได้มาประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพ และเปิดรับสมัครการฝึกงาน หรือรับสมัครทำงานนอกเวลาแก่นักศึกษาปัจจบัน โครงการดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ที่แนะแนวทางการเสริมรายได้พิเศษระหว่างที่ศึกษาอยู่ ตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

BC เดินหน้าบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เดินหน้าให้หน้าบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ภายใต้โครงการ “เรียนรู้ ร่วมสร้าง พัฒนาเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2559 ตอน นักสื่อสารสร้างสรรค์” ณ โรงเรียนเกษมพิทยา เมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 ร่วมถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคการถ่ายทำรายการโทรทัศน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยสมาร์ทโฟน

  

งานนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยในการอบรมโครงการนี้จะมีการติดตามผลการผลิตงานของน้องๆ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 ก.พ.60 ซึ่งจะเป็นรอบตัดสินผลงานการถ่ายทำคลิปวีดิโอที่ผ่านการเสนอแนะจากกรรมการ เพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลงานที่สมบูรณ์พร้อมนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่อไป

 

โครงการเปิดบ้านบีซี ประจำปีการศึกษา 2559 ตอน เปิดประตูสู่โลก เตรียมการสู่เส้นทางอาชีพ

                สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดโครงการเปิดบ้านบีซี ประจำปีการศึกษา 2559  ตอน เปิดประตูสู่โลก เตรียมการสู่เส้นทางอาชีพ เมื่อวันที่ 21 – ๒๒ ม.ค.๖๐  ณ The Pine Resort อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความเข้าใจ และมีความรู้ด้านวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลมากยิ่งขึ้น   สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การทำงานร่วมกับผู้อื่นและความรับผิดชอบ เพื่อเป็นการพัฒนาการเป็นบัณฑิตที่ตรงตามคุณลักษณะพึงประสงค์ C-KASEM นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปีของสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล โครงการดังกล่าวนี้ยังอยู่ในแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบที่ 2 มีระบบและกลไกจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับ คุณลักษณะ C-KASEM   ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานอีกด้วย

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์รับรางวัลที่2 ในรายการ Ju-Jitsu World Championship Wroclam 2016 ณ ประเทศโปแลนด์

ขอแสดงความยินดีกับนายวารุต เนตรพงศ์ และนายธรรมนูญ โปไทสง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทำหน้าที่นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ ในการแข่งขันกีฬายูยิตสู ประเภททีมชาย จนได้รับรางวัลที่2 ในรายการ Ju-Jitsu World Championship Wroclam 2016 ณ ประเทศโปแลนด์