สาขาวิชาการโฆษณานำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ในรายวิชา AD.307 ART DIRECTION FOR ADVERTISING โครงการ “เปิดแหล่งเรียนรู้ดูงานโฆษณา” ณ บริษัท YOUNGSANTI

dav

สาขาวิชาการโฆษณานำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ในรายวิชา AD.307 ART DIRECTION FOR ADVERTISING โครงการ “เปิดแหล่งเรียนรู้ดูงานโฆษณา” ณ บริษัท YOUNGSANTI วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเข้าเยี่ยมชม ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคุณสันติ สุวรรณวลัยกร Executive Creative Director ที่พานำชมแผนกต่างๆ ในองค์กร โอกาสนี้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและการแข่งขันการทำโฆษณาปัจจุบัน ทำอย่างไรที่ให้เท่าทันกับยุคสื่อดิจิทัล โดยวิทยากรคือคุณภาณุพันธ์ สุภาพันธุ์ Creative Director ที่ให้มุมมองเกี่ยวกับกลยุทธ์ การทำงานเพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าประสพความสำเร็จในการทำโฆษณา หรือแม้กระทั่งเกร็ดความรู้ในแง่ของการคิดงานโฆษณาอย่างไรให้โดนใจ การทำงานรูปแบบใดที่จำทำให้นักศึกษาประสพความสำเร็จในการทำงาน

สาขาวิชาการโฆษณาขอขอบพระคุณผู้บริหารและพี่ๆ ทุกท่านของบริษัท YOUNGSANTI มา ณ โอกาสนี้ ที่สละเวลาให้น้องๆ เข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นกันเอง และได้รับความรู้ ประโยชน์และประสบการณ์ตรงจากวงการโฆษณา

คณะนิเทศศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยโดยได้เข้าร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “ไข่เค็มดินทะเลนิมาเรียม” และ หัตถศิลป์ดิ้นทอง “บัวนิมิต”

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1 ใน 16 สถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศและเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนกับโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

 

คณะนิเทศศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยโดยได้เข้าร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “ไข่เค็มดินทะเลนิมาเรียม” และ หัตถศิลป์ดิ้นทอง  “บัวนิมิต” ในส่วนของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้า โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชา การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ร่วมทำงานอย่างเข้มข้นกับชุมชนหนองจอกและนักศึกษาต่างคณะแบบบูรณาการความรู้ที่หลากหลายด้วยประสบการณ์จริงตั้งแต่ปลายปี 2560 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้เข้ามารับฟังการนำเสนอโครงการ โดยมี ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ได้นำเสนอรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ได้อย่างน่าประทับใจ ได้รับความชื่นชมจากผู้บริหารธนาคารออมสินและผู้บริหารมหาวิทยาลัยสร้างความภาคภูมิใจและชื่อเสียงมายังคณะนิเทศศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตของเรา

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลจัดงาน FILM KASEM OPEN HOUSE 2018 พร้อมเชิญผู้บริหารบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัดร่วมสร้างทัศคติที่ดีและส่งเสริมทักษะด้านสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์ให้แก่นักเรียนและนักศึกษา

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลจัดงาน FILM KASEM OPEN HOUSE 2018 พร้อมจัดเสวนา “ทางรอดของภาพยนตร์ไทยท่ามกลางวัฒนธรรมที่แปรเปลี่ยนในยุคสื่อดิจิทัล กรณีศึกษา ความสำเร็จของภาพยนตร์ฉลาดเกมส์โกง” โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นผู้เปิดงาน และคุณยงยุทธ ทองกองทุน Marketing Communications Director และ Senior Director, International Business Affairs บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด เป็นผู้ร่วมเสวนาหลัก


ทั้งนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 200 คนจาก 9 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสเข้าร่วมเสวนา ภายใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือทศภาคี “ศูนย์ข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานคร-อาเซียน” ได้แก่
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ ,โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง ,โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ ,โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ ,โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง ,โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร ,โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ ,โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสานและโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา
งานนี้ได้ทั้งสาระความรู้และความสนุกสนานกลับไปกันอย่างอัดแน่นด้วยคุณภาพและความประทับใจ

นิเทศฯ มกบ. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนม.ปลายกว่า 9 โรงเรียนในเขต กทม. เยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะฯอย่างสนุกสนานและอบอุ่น

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนม.ปลายกว่า 200 คน พร้อมทั้งคณาจารย์ผู้ดูแลจาก 9 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยของคณะฯ

 

ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ – สำนักงานเขตประเวศ ,โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง ,โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ ,โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ ,โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง ,โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร ,โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ,โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา


ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากนักเรียน ตลอดจนรุ่นพี่และคณาจารย์ในคณะฯทุกคนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดเสวนา “เนื้อกับหนัง”

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  จัดเสวนา “เนื้อกับหนัง” ว่าด้วยเบื้องหลังการถ่ายทำของ
ภาพยนตร์เรื่อง Samui Song (ไม่มีสมุยสำหรับเธอ)

ร่วมเสวนาโดย คุณสันติ แต้พานิช  ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีชื่อดัง

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12  อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า
ล้วงลึกจากเบื้องหลังสู่เบื้องหน้า  เกาะติดชีวิตคนทำหนัง
งานดี เข้าชมฟรี มาเจอกันนะคนดี..นะจ๊ะ  แล้วพบกันครับผม
#FilmKBU
#NithedKASEM
#Samuisong
#Documentaryfilm

 

โครงการ job Fair ประจำปีการศึกษา 2560

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และบริษัทจัดหางาน จ๊อบ บีเคเค จำกัด จัดงาน Job Fair ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่ 2 ก.พ.61  ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อเป็นการบริการนักศึกษา   ได้มีโอกาสมีงานทำอย่างรวดเร็วเมื่อสำเร็จการศึกษา ภายในงานมีบริษัทห้างร้านมารับสมัครงานทั้ง Full Time และ Past Time กว่า 20 บริษัท ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี

โครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่มือสอง ประจำปีการศึกษา 2560

บุหรี่ไม่เพียงก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สูบเพียงอย่างเดียว หากแต่ควันบุหรี่ในบรรยากาศ ยังคงเต็มไปด้วยสารพิษต่างๆที่สามารถเข้าสู่ร่างกายคนที่ไม่สูบได้โดยง่าย และทำลายสุขภาพจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ที่เรียกว่า“ควันบุหรี่มือสอง” ทำให้หญิงตั้งครรภ์ มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์และคลอดบุตร โดยอาจมีอาการครรภ์เป็นพิษ แท้ง คลอดก่อนกำหนด และเกิดอาการไหลตายในเด็กสูงขึ้น มีความเสี่ยงที่ทารกแรกคลอดจะมีน้ำหนักตัวและความยาวน้อยกว่าปกติ พัฒนาการทางสมองช้ากว่าปกติและอาจมีความผิดปกติทางระบบประสาท และระบบความจำ สำหรับเด็กเล็กทำให้เกิดความเจ็บปวดด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ อาจจะมีพัฒนาการของปอดน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ ส่วนผู้ใหญ่ จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ มะเร็งปอดและอวัยวะอื่นๆเพิ่มมากขึ้น


คณะนิเทศศาสตร์ จึงได้จัดโครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่มือสอง ประจำปีการศึกษา 2560นี้ ขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ในสถานศึกษา เพื่อสุขภาพของตนเองและบุคคลรอบข้าง โดยให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้ส่งโปสเตอร์รณรงค์ลดควันบุหรี่มือสอง และได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรในงาน โฆษลองของ เมื่อวันที 2 ก.พ.61 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล (MD) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดบริการวิชาการอบรมหลักสูตรสร้างคลิปวิดีโอด้วยมือถือให้ดังกระจายในโลกโซเชียล รุ่นที่ 3

สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล (MD) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดบริการวิชาการอบรมหลักสูตรสร้างคลิปวิดีโอด้วยมือถือให้ดังกระจายในโลกโซเชียล รุ่นที่ 3

พร้อมนำชมกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะฯท่ีน่าสนใจ อาทิ การฝึกปฏิบัติอุปกรณ์ใน ห้องสตูดิโอ การถ่ายภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนมาเรียลัย โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชาฯเป็นผู้อบรมให้ความรู้ ตลอดจนคณบดี ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ ร่วมต้อนรับ กิจกรรมดังกล่าวจบลงด้วยความประทับใจทั้งอาจารย์และนักเรียน

#นิเทศเกษมน่าเรียนจัง
#MDKBU #Commartskbu

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์จึงได้จัด โครงการเรียนรู้ นอกห้องเรียนเส้นทางสู่อาชีพ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เพื่อเป็นการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ให้นักศึกษาสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะนิเทศศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่การหารายได้ระหว่างเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน เป็นการสร้างเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์จึงได้จัด โครงการเรียนรู้ นอกห้องเรียนเส้นทางสู่อาชีพ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ C -KASEM ด้านการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าได้เกิดความใกล้ชิด

โดยให้ศิษย์เก่า ที่ประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง ทั้งทางด้านสื่อสารมวลชนและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้มาประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพ และเปิดรับสมัครการฝึกงาน หรือรับสมัครทำงานนอกเวลาแก่นักศึกษาปัจจุบัน โครงการดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ที่แนะแนวทางการเสริมรายได้พิเศษระหว่างที่ศึกษาอยู่
โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ก.พ.61 ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้มี ศิษย์เก่า บริษัทร้านค้า และชุมชมมาร่วมกิจกรรม ได้มาเปิดบู๊ทรับสมัครงานและจำหน่ายสินค้าของชุมชน โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี

นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดโครงการ โฆษลองของ “เสียงเก่าๆ อยากเล่าเรื่อง”

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดโครงการ โฆษลองของ “เสียงเก่าๆ อยากเล่าเรื่อง” ขึ้น โดยมี ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

 

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดแสดงผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการโฆษณา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมและเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ปลูกฝังการทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง

นักศึกษาจะได้ประมวลความรู้ตลอด 4 ปีเพื่อนำมาคิด วิเคราะห์ในการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา และมีความชำนาญทุกๆ ขั้นตอนของการผลิตงานโฆษณา และส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (C KASEM) ด้วย โดยให้นักศึกษาลงพื้นที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อไปขอข้อมูลร้านค้าที่สนใจแล้วนำมาออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ใหม่ ป้ายโฆษณา ณ จุดซื้อ จุดขาย และสติ๊กเกอร์ไลน์