คณะนิเทศศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันสร้างสรรค์สื่อ ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ปากบ่อโมเดลปีที่ 4 ร่วมกับมหาวิทยาลัย ที่ชุมชนวัดปากบ่อ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  

     คณะนิเทศศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันสร้างสรรค์สื่อ ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ปากบ่อโมเดลปีที่ 4 ร่วมกับมหาวิทยาลัย ที่ชุมชนวัดปากบ่อ อ่อนนุช กทม. เพื่อให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อแก่เยาวชน ผ่านการออกแบบกิจกรรมโดยใช้เทคนิคละครเป็นฐาน สะท้อนการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเป็นจุดเด่นด้านการเรียนการสอนของคณะนิเทศศาสตร์ ให้สนุกทุกการเรียนรู้ และตอกย้ำความเชี่ยวชาญในการสร้างความรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ C-kasem (Creative Media Literacy) ที่เหมาะกับคนรุ่นดิจิทัลอย่างแท้จริง

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลการจัดประกวดคลิปวีดิโอเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชม ภายใต้หัวข้อ “ตลาดต้องชมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น” จาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลใหญ่การจัดประกวดคลิปวีดิโอเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชม ภายใต้หัวข้อ “ตลาดต้องชมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น” จาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

การประกวดในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้ตลาดต้องชมทั้ง 77 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ผ่านการสร้างสรรค์และนำเสนอวิถีชีวิต วิถีการค้าของผู้คนในตลาด แนะนำและเชิญชวนให้มาเที่ยวชมและจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดต้องชม รวมทั้งแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง เพื่อเชื่อมโยงตลาดกับการท่องเที่ยว และสื่อถึงเอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน อีกทั้งเป็นการขยายช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเชื่อมโยงภาคการค้ากับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การบริโภคภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มเข็งในทุกมิติ และขับเคลื่อนประเทศชาติตามกลไก “ประชารัฐ” ปัจจุบันได้ส่งเสริมตลาดต้องชมไปแล้วกว่า 151 แห่ง

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ ได้แก่

นางสาวรวิตา เหล็กกล้า นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทนักเรียน นักศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานตลาดหลวงปู่ทวด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทีม Whannoy Production นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานตลาดศาลเจ้าโรงทอง จังหวัดอ่างทอง

นางสาวอมร  อินหล่ม นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทประชาชนทั่วไป  1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานตลาดศาลเจ้าโรงทอง จังหวัดอ่างทอง

และนางสาวพิชญ์สินี รัตนพงศ์ นักศึกษาสาขาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทประชาชนทั่วไป ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานตลาดโก้งโค้งบ้านแสงโสม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นอกจากนักศึกษาที่คว้ารางวัลดังกล่าวแล้ว ยังมีบุคลากรคณะนิเทศศาสตร์เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทประชาชนทั่วไปด้วย  คือ ว่าที่ร้อยตรีปฐมพงษ์ เอมศรี จากผลงานตลาดน้ำบึงพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเข้าร่วมนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม” (GREEN SPIRIT) วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ในหัวข้อ “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม” (GREEN SPIRIT) โดยภาพที่จัดแสดง คือภาพที่ผ่านการคัดเลือกจากนักวิชาการ นักวิชาชีพและศิลปินแห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อการพัฒนาอาจารย์และการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์และสร้างความร่วมมืออันดีงามต่อกันในเครือข่ายคณะนิเทศศาสตร์อีกด้วย ทั้งนี้จะมีการจัดแสดงเวลา 10.00 -16.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โครงการสารคดีนอกรั้ว ปี 9 ตอน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน เมืองดาลัด สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมืองดาลัด ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่ง”ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งความรัก เคยเป็นสถานที่พักร้อนของชาวฝรั่งเศส เมื่อครั้งเข้ามายึดครองเวียดนามเป็นอาณานิคมเป็นเวลากว่า 100 ปีมาแล้ว เนื่องจากเป็นเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีเพราะอยู่บนเขาสูง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีสถาปัตยกรรมแบบสมัยเก่าและสมัยใหม่ พร้อมทั้งทิวทัศน์ที่งดงาม

คณะนิเทศศาสตร์ และ ชมรมกระจายเสียงและสร้างสรรค์สื่อ  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรจะได้นำนักศึกษาไปศึกษาหาความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อจัดทำเป็นสารคดีและยังเป็นสร้างความคุ้นเคยกับประชาชนชาวเวียดนาม   เป็นการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  อีกทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาได้เสริมสร้างความคิดที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาเป็นนักวิทยุและโทรทัศน์มืออาชีพต่อไป

โครงการสารคดีนอกรั้ว ปี 9  เป็นโครงการต่อเนื่องและอยู่ในแผนกิจกรรมของชมรมกระจายเสียงและสร้างสรรค์สื่อ โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่   9  อยู่ในแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ     กิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติตรงตามเป้าประสงค์ตามคุณลักษณะ   K.A.S.E.M  ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และตามองค์ประกอบที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าร่วมนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ “วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (GREEN LIFESTYLE)

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเข้าร่วมนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ “วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (GREEN LIFESTYLE) วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 จัดแสดงเวลา 10.00 -16.00 น. ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ในหัวข้อ “วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (GREEN LIFESTYLE) โดยภาพที่จัดแสดง คือ ภาพที่ผ่านการคัดเลือกจากนักวิชาการ นักวิชาชีพและศิลปินแห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อการพัฒนาอาจารย์และการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์และสร้างความร่วมมืออันดีงามต่อกันในเครือข่ายคณะนิเทศศาสตร์อีกด้วย  ทั้งนี้จะมีการจัดแสดงเวลา 10.00 -16.00 น.  น. ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สร้างเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ร่วมกับสถาบันภาคีเครือข่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “PR NETWORK ครั้งที่ 1”

เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้เข้าร่วมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PR Network ครั้งที่ 1 งานดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่รวมนักศึกษาที่เรียนในสาขา/ภาควิชาการประชาสัมพันธ์จากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และสร้างสัมพันธ์ ต่อไปในภายภาคหน้า ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นทักษาการเรียนรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ อาทิ การบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณณัฐอร แสนอุดมโชค กรรมการผู้จัดการบริษัท Bigblue Agency ประเทศลาว ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ อีกทั้ง กิจกรรม Workshop ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ทดลองทำ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างนักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัย จัดโดยภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง ดร.เทียม โชควัฒนา ชั้น 3 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นการส่งเสริมนักศึกษาพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการและองค์กรวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่ง

งานสัมมนา “YOUNG DIGITAL CREATOR เปลี่ยนฝัน…ปั้นรายได้” โดยสาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล (MD) จับมือกับ OOKBEE

งานสัมมนา “YOUNG DIGITAL CREATOR เปลี่ยนฝัน…ปั้นรายได้” โดยสาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล (MD) จับมือกับ OOKBEE บริษัทผู้นำด้าน Digital Publication Platform รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมนำทัพนักเขียนชื่อดังอย่าง “ธัญวลัย” และ”จอยลดา” ตลอดจนครีเอทีฟมากฝีมือจากทีม C Channel มาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์การสร้างคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆที่สามารถสร้างรายได้ให้ผู้ผลิตได้อย่างแท้จริง โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่า ได้ทั้งความรู้และได้อัพเดทเทรนด์ใหม่ๆของวงการดิจิทัลอีกด้วย

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 คว้าเหรียญทองในการแข่งขันเทควันโด้ รายการ WUXI 2018 WORLD TAEKWONDO GRAND SLAM CHAMPIONS SERIES

“จูเนียร์” รามณรงค์ เสวกวิหารี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 คว้าเหรียญทองรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 58 กิโลกรัม ชาย ในการแข่งขันเทควันโด้ รายการ WUXI 2018 WORLD TAEKWONDO GRAND SLAM CHAMPIONS SERIES 🥇🥇🥇ที่เมืองอู๋ซี มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ม.ปลาย พร้อมคณาจารย์ จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ม.ปลาย พร้อมคณาจารย์ จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย ในรูปแบบกิจกรรม Nithed KBU Walk Rally ให้น้องๆ นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมที่สนุกและเล่นอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้พื้นฐานสำคัญของการเรียนนิเทศศาสตร์ นอกจากน้องๆ นักเรียนจะได้รับความสนุกสนานจากการทำกิจกรรมแล้ว ยังได้รับความรู้และสาระดีๆ ของการเรียนรู้พื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์อีกด้วย

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

คณะนิเทศศาสตร์ ได้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ บริเวณโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเกษมนครา ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ รดน้ำดำหัวขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่แบบไทยและได้ร่วมรณรงค์การแต่งกายแบบไทย ท่ามกลางบรรยากาศแบบไทยๆ