โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560“ การเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานยุคไทยแลนค์ 4.0”

จากการที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน (AEC)   และจากสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งนโยบายไทยแลนค์ 4.0  ทําให้นักศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  และพร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การเตรียมตัว พร้อมออกไปสู่โลกการทำงาน หรือการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ สําหรับการประกอบอาชีพนั้นนักศึกษาจําเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญทางด้านวิชาการและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม

คณะนิเทศศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานในยุคไทยแลนค์ 4.0 จึงได้จัดให้มีโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2560 “ การเตรียมพร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานยุคไทยแลนค์ 4.0” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้ได้รู้ถึงการทำงานด้านสื่อสารมวลชนในยุคไทยแลนค์ 4.0และมีความเป็นสากล สอดคล้องกับการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ NIThed KASEM  ให้กับนักศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา โดยได้เชิญ คุณทัศไนย  เหมือนเสน ผู้ช่วยรองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด มาบรรยายเรื่อง “เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งานเพื่อความสำเร็จในยุคไทยแลนค์ 4.0” และตั้งบูธสมัครงานให้กับนักศึกษาที่สนใจ   นอกจากนี้การปัจฉิมนิเทศยังเป็นการเปิดโอกาสให้ นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาได้แสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้อีกด้วย 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2560

นายภูวนาท ภูผางาม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2560 ตามโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาเยาวชนคนเก่งรุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ.61 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กทม.

สาขาวิชาการโฆษณา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “เปิดบ้านโฆษณา ตอน สร้างสรรค์สื่ออย่างไรให้โดนใจ” ณ บางกระเจ้า ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ

สาขาวิชาการโฆษณา (AD) นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “เปิดบ้านโฆษณา ตอน สร้างสรรค์สื่ออย่างไรให้โดนใจ” ณ บางกระเจ้า ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ

เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะและพัฒนาความรู้ ตลอดจนขั้นตอนการทำงานในการผลิตสื่อโฆษณาจากรุ่นพี่ ทำให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และยังเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์คนวิทยุ-โทรทัศน์ ปี 9 ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์คนวิทยุ-โทรทัศน์ ปี 9 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเพท เดชชะชีพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ช่วงแรกของงานจัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง “YouTube ช่องทางทำเงินของคนทำสื่อ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพยุงศักดิ์ เสริมสันติวาณิช โปรดิวเซอร์ (ช่อง ONE) บริษัท GMM Grammy และ คุณภาณุวัฒน์ ทองหอม ผู้บริหาร เพจ The Nerd Creator

ซึ่งทั้งสองท่านได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างเพจให้ประสบความสำเร็จทั้งช่องทาง YouTube และ Facebook และพัฒนาไปสู่การสร้างอาชีพได้ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้ในช่วงท้ายของงานมีการประกาศผลรางวัลรายการโทรทัศน์ภาคนิพนธ์ BC Awards2017 ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ ดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานอีกด้วย

 

สาขาวิชาการโฆษณานำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ในรายวิชา AD.307 ART DIRECTION FOR ADVERTISING โครงการ “เปิดแหล่งเรียนรู้ดูงานโฆษณา” ณ บริษัท YOUNGSANTI

dav

สาขาวิชาการโฆษณานำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ในรายวิชา AD.307 ART DIRECTION FOR ADVERTISING โครงการ “เปิดแหล่งเรียนรู้ดูงานโฆษณา” ณ บริษัท YOUNGSANTI วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเข้าเยี่ยมชม ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคุณสันติ สุวรรณวลัยกร Executive Creative Director ที่พานำชมแผนกต่างๆ ในองค์กร โอกาสนี้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและการแข่งขันการทำโฆษณาปัจจุบัน ทำอย่างไรที่ให้เท่าทันกับยุคสื่อดิจิทัล โดยวิทยากรคือคุณภาณุพันธ์ สุภาพันธุ์ Creative Director ที่ให้มุมมองเกี่ยวกับกลยุทธ์ การทำงานเพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าประสพความสำเร็จในการทำโฆษณา หรือแม้กระทั่งเกร็ดความรู้ในแง่ของการคิดงานโฆษณาอย่างไรให้โดนใจ การทำงานรูปแบบใดที่จำทำให้นักศึกษาประสพความสำเร็จในการทำงาน

สาขาวิชาการโฆษณาขอขอบพระคุณผู้บริหารและพี่ๆ ทุกท่านของบริษัท YOUNGSANTI มา ณ โอกาสนี้ ที่สละเวลาให้น้องๆ เข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นกันเอง และได้รับความรู้ ประโยชน์และประสบการณ์ตรงจากวงการโฆษณา

คณะนิเทศศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยโดยได้เข้าร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “ไข่เค็มดินทะเลนิมาเรียม” และ หัตถศิลป์ดิ้นทอง “บัวนิมิต”

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1 ใน 16 สถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศและเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนกับโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

 

คณะนิเทศศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยโดยได้เข้าร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “ไข่เค็มดินทะเลนิมาเรียม” และ หัตถศิลป์ดิ้นทอง  “บัวนิมิต” ในส่วนของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้า โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชา การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ร่วมทำงานอย่างเข้มข้นกับชุมชนหนองจอกและนักศึกษาต่างคณะแบบบูรณาการความรู้ที่หลากหลายด้วยประสบการณ์จริงตั้งแต่ปลายปี 2560 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้เข้ามารับฟังการนำเสนอโครงการ โดยมี ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ได้นำเสนอรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ได้อย่างน่าประทับใจ ได้รับความชื่นชมจากผู้บริหารธนาคารออมสินและผู้บริหารมหาวิทยาลัยสร้างความภาคภูมิใจและชื่อเสียงมายังคณะนิเทศศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตของเรา

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลจัดงาน FILM KASEM OPEN HOUSE 2018 พร้อมเชิญผู้บริหารบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัดร่วมสร้างทัศคติที่ดีและส่งเสริมทักษะด้านสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์ให้แก่นักเรียนและนักศึกษา

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลจัดงาน FILM KASEM OPEN HOUSE 2018 พร้อมจัดเสวนา “ทางรอดของภาพยนตร์ไทยท่ามกลางวัฒนธรรมที่แปรเปลี่ยนในยุคสื่อดิจิทัล กรณีศึกษา ความสำเร็จของภาพยนตร์ฉลาดเกมส์โกง” โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นผู้เปิดงาน และคุณยงยุทธ ทองกองทุน Marketing Communications Director และ Senior Director, International Business Affairs บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด เป็นผู้ร่วมเสวนาหลัก


ทั้งนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 200 คนจาก 9 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสเข้าร่วมเสวนา ภายใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือทศภาคี “ศูนย์ข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานคร-อาเซียน” ได้แก่
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ ,โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง ,โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ ,โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ ,โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง ,โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร ,โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ ,โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสานและโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา
งานนี้ได้ทั้งสาระความรู้และความสนุกสนานกลับไปกันอย่างอัดแน่นด้วยคุณภาพและความประทับใจ

นิเทศฯ มกบ. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนม.ปลายกว่า 9 โรงเรียนในเขต กทม. เยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะฯอย่างสนุกสนานและอบอุ่น

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนม.ปลายกว่า 200 คน พร้อมทั้งคณาจารย์ผู้ดูแลจาก 9 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยของคณะฯ

 

ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ – สำนักงานเขตประเวศ ,โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง ,โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ ,โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ ,โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง ,โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร ,โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ,โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา


ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากนักเรียน ตลอดจนรุ่นพี่และคณาจารย์ในคณะฯทุกคนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดเสวนา “เนื้อกับหนัง”

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  จัดเสวนา “เนื้อกับหนัง” ว่าด้วยเบื้องหลังการถ่ายทำของ
ภาพยนตร์เรื่อง Samui Song (ไม่มีสมุยสำหรับเธอ)

ร่วมเสวนาโดย คุณสันติ แต้พานิช  ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีชื่อดัง

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12  อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า
ล้วงลึกจากเบื้องหลังสู่เบื้องหน้า  เกาะติดชีวิตคนทำหนัง
งานดี เข้าชมฟรี มาเจอกันนะคนดี..นะจ๊ะ  แล้วพบกันครับผม
#FilmKBU
#NithedKASEM
#Samuisong
#Documentaryfilm

 

โครงการ job Fair ประจำปีการศึกษา 2560

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และบริษัทจัดหางาน จ๊อบ บีเคเค จำกัด จัดงาน Job Fair ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่ 2 ก.พ.61  ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อเป็นการบริการนักศึกษา   ได้มีโอกาสมีงานทำอย่างรวดเร็วเมื่อสำเร็จการศึกษา ภายในงานมีบริษัทห้างร้านมารับสมัครงานทั้ง Full Time และ Past Time กว่า 20 บริษัท ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี