open-h-banner

 

โครงการมารยาทงาม แต่งกายดี สร้างวัฒนธรรมคนสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560 ตอนเสริมสร้างบุคลิกภาพกับสถาบันชลาชล

คณะนิเทศศาสตร์   ได้จัด “โครงการมารยาทงาม  แต่งกายดี  สร้างวัฒนธรรมคนสื่อสาร” ขึ้น อย่าต่อเนื่อง เป็นปีที่ 8  เพื่อให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆ และเป็นตัวอย่างอันดีของการสืบสานมารยาทอันดีงานของไทย  และการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบและเหมาะสมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

และเห็นว่าการไว้ทรงผลที่เหมาะสมกับวัย เป็นการเสริมสร้างบุคลิกให้แก่บุคคลอย่างหนึ่ง คณะนิเทศศาสตร์ ได้ร่วมกับ CHALACHOL Academy สถาบันการสอนทำผมรูปแบบใหม่ ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเอาดุษฎีนิพนธ์ของ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล (ผู้ก่อตั้งสถาบัน) สร้างเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล   จึงได้จัดโครงการมาบริการตัดผมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยดำเนินการ 2 ช่วง คือในวันที่  20 ก.ย. 60 และวันที่ 14 ธ.ค.60 ณ ห้อง Exhibition ชั้น 1 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า

โครงการดังกล่าวนี้สอดคล้องกับมาตรฐานการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษา   ตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สกอ.และ สมศ.) และเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณสมบัตินักศึกษาตรงตามคุณลักษณะ   C K.A.S.E.M  ตลอดทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก

โครงการมารยาทงาม แต่งกายดี สร้างวัฒนธรรมคนสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560 ตอนเสริมสร้างบุคลิกภาพกับสถาบันชลาชล

คณะนิเทศศาสตร์   ได้จัด “โครงการมารยาทงาม  แต่งกายดี  สร้างวัฒนธรรมคนสื่อสาร” ขึ้น อย่าต่อเนื่อง เป็นปีที่ 8  เพื่อให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆ และเป็นตัวอย่างอันดีของการสืบสานมารยาทอันดีงานของไทย  และการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบและเหมาะสมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และเห็นว่าการไว้ทรงผลที่เหมาะสมกับวัย เป็นการเสริมสร้างบุคลิกให้แก่บุคคลอย่างหนึ่ง คณะนิเทศศาสตร์ ได้ร่วมกับ CHALACHOL Academy สถาบันการสอนทำผมรูปแบบใหม่ ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเอาดุษฎีนิพนธ์ของ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล (ผู้ก่อตั้งสถาบัน) สร้างเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล   จึงได้จัดโครงการมาบริการตัดผมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อวันที่   20      ก.ย. 60  ณ ห้อง Exhibition ชั้น 1 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า

โครงการดังกล่าวนี้สอดคล้องกับมาตรฐานการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษา   ตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สกอ.และ สมศ.) และเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณสมบัตินักศึกษาตรงตามคุณลักษณะ   C K.A.S.E.M  ตลอดทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก

โครงการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2560 ตอนเรียนรู้ วันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ

         วันอนุรักษ์รักษาคูคลอง 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันสำคัญในการรณรงค์รักษาแหล่งน้ำของประเทศ สืบเนื่องมาจากภาพของคลองแสนแสบในปัจจุบันที่เป็นคลองน้ำครำสายใหญ่และสายยาวที่สุดของกรุงเทพฯ  เปรียบเทียบกับสภาพในอดีต คลองแสนแสบยังคงเป็นน้ำใส  มีปลามาอาศัยอยู่มากมายแถมยังเป็นแหล่งน้ำที่ประชาชน ใช้ได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องคอยกังวลกับเชื้อแบคทีเรียทีอยู่ในน้ำครำแบบปัจจุบัน ประชาชนที่อาศัยอยู่ติดคลองแสนแสบ หรือพื้นที่อื่น ๆ จะพยายามหาทางพัฒนาคลองแสนแสบให้กลับมาเป็นดังเดิม ในปี 2537 ได้มี “กลุ่มบุคคลผู้รักน้ำ” เกิดขึ้น โดยทั้งหมดได้รวมตัวกันขึ้นในรูปของคณะกรรมการ ตั้งชื่อโครงการว่า “โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์คลองแสนแสบ” และเมือวันที่ 20 กันยายน 2537 สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จประพาสตรวจสอบคลองแสนแสบ และเยี่ยมประชาชนสองฝั่งคลองระยะทางตั้งแต่กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 72 กิโลเมตร ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของชมรมรวมใจภักดิ์รักต้นไม้ แม่น้ำลำคลอง และสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ

v

มูลนิธิคนรักเมืองมีน เขตมีนบุรี และหน่วยราชการต่างๆ ได้จัดงานอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องานว่า “คู คลอง น้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย.60 ณ ตลาดน้ำขวัญเรียม วัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี นอกจากจะเป็นวันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติแล้ว วันที่ 20 ก.ย.ยังเป็นวันพระราชสมภพของ ร.5 และ ร.8 ซึ่งพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์เมื่อทรงพระเยาว์ จึงเป็นวันเยาวชนแห่งชาติอีกด้วย

เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวม การมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยความเต็มใจ การเรียนรู้จากประสบการณ์และได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาพนอกคณะนิเทศศาสตร์ จึงร่วมกับกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร และมูลนิธิคนรักษ์มีนบุรี จึงได้จัด  โครงการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ตอนเรียนรู้วันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกัน    เป็นการสนองยุทธศาสตร์ของ สกอ. ด้านการผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ด้านความรู้ และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ C-KASEM  ด้าน ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับคนอื่นและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและร่วมพัฒนาท้องถิ่น สู่ความเป็นบัณฑิตใน ศตวรรษที่ 21

 

“นักศึกษา คณะ นิเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คว้า  รางวัล จากการประกวด MCOT Awards 2017 โครงการ “U.มี IDEAS” ปีที่ ๒

 การประกวดครั้งนี้ดำเนินการจัดโดยบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีใจรักด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคม เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต Content เนื้อหารายการที่มีคุณภาพรายการโทรทัศน์ ภายใต้แนวคิด “๙ ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน” ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด ๒๖ ทีม จาก ๑๑ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

 

ส่ง ผลงานเข้าประกวด  โดยนักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   ได้รับรางวัลชมเชย มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท   จาก  My Story Hero ของทีมพัดลมเบอร์ 4 ประกอบด้วย นายฉัตรมงคล จรัสพรแสงทอง น.ส.สุทธิชา ควรชอบ นายบริวัตร นุชิต และนายสุทธิเกียรติ ชูทอง

ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ อาจารย์สิริวิมล ปัณณราช อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ อาจารย์สิริวิมล ปัณณราช อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ท่าน ที่ผ่านการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น “รองศาสตราจารย์” และ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ทุ่มเทพลังกายพลังใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าของท่านและมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัฒนาการ

รับสมัครงาน Graphic Design (Contract)

Graphic Design (Contract)

รายละเอียดของงาน                                                                                        – ออกแบบโดยใช้โปรแกรมต่างๆ                                                                   – ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

อัตรา

1 Position

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 – 5 ปีในสายงานเขียนแบบ
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop,Indesign, Illustrator ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถออกแบบโดยใช้โปรแกรมต่างๆ ได้

วิธีการสมัคร

 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now )
 • Line ID :@makrojob

เพิ่มเพื่อน

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะชาย) เช่น สด. 8, หรือ สด. 43
 • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • อื่นๆ

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

Khun Jiraporn (Manow)
TEL : 02-067-8136
Email : siammakro_249@trustmail.jobthai.com   [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
1468 อาคารธารพัฒนาการ ถนนพัฒนาการ แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ครื้นเครงโปรดักชั่น นำโดย อ.วัฒนา เจริญชัยนพกุล อาจารย์คณะเทศศาสตร์ คว้ารางวัลคุ้มครองสิทธิสตรีเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดมิวสิควิดีโอประกอบเพลง “เธอ”

ครื้นเครงโปรดักชั่น นำโดย อ.วัฒนา เจริญชัยนพกุล อาจารย์คณะเทศศาสตร์ คว้ารางวัลคุ้มครองสิทธิสตรีเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดมิวสิควิดีโอประกอบเพลง “เธอ” เพื่อให้เพลงเป็นสื่อในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิง และสื่อสารไปยังสังคมในทุกภาคส่วนให้ร่วมมือกันในการคุ้มครองสิทธิสตรี ปกป้องสตรีและเด็กจากการกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบโดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร อาคารรัฐสภา 1 จัดโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นักศึกษาสาขาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น

นายวรเชษฐ์ มูฮัมหมัดสอิ๊ด นักศึกษาทุนดนตรีไทย และชมรมศิลปะเมืองด้ามขวาน ศูนย์วัฒนธรรม สาขาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพรช) ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ด้านนันทนาการ ประเภทบุคคล (ต่อเนื่อง) จากนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

โครงการสื่อสร้างสรรค์ปลูกหัวใจภูมิปัญญาไทย สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล

ผ่านไปด้วยดีสำหรับโครงการสื่อสร้างสรรค์ปลูกหัวใจภูมิปัญญาไทย หนึ่งในโครงการบริการวิชาการ ในรายวิชา JM.406 Selected Topic 1 ในปีนี้สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล ได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัตินอกชั้นเรียน เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับการตระหนักรู้เรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมขยายเครื่อข่ายไปยังชุมชนต่างๆ ได้แก่ ชุมชนบ้านบางพลับ จ.สมุทรสงคราม และชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการ# เด็กๆสนุก ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่เพื่อชุมชน….น่าชื่นชมมาก

 

#MDKBU #JM.406 #commartskbu

โครงการไหว้ครู คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

          ประเพณีไหว้ครูถือเป็นเอกลักษณ์ประเพณีที่ดีงามของไทย ที่ศิษย์ให้ความเคารพนับถือครูอาจารย์ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้ศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตาและความปรารถนาดี ครูจึงเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อวงการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีภารกิจในการผลิตนักศึกษาสายนิเทศศาสตร์ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้อบรมสั่งสอนทั้งทางด้านวิชาการและประสบการณ์ ด้วยการลงมือปฏิบัติที่แท้จริง ประกอบกับคณะนิเทศศาสตร์มีนโยบายที่จะพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการควบคู่กับกิจกรรมนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ในทุกด้าน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยการพัฒนานักศึกษา ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เป็นพลเมืองทีดีของชาติ ซึ่งพิธีไหว้ครูเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม และเป็นประเพณีไทยที่สืบทอดกันมา

จากหลักการและเหตุดังกล่าวคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของการไหว้ครู จึงได้จัดโครงการไหว้ครู คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ค.  2560 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ  ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ 1 ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า

โครงการดังกล่าวนี้ อยู่ในยุทธศาสตร์ของ สกอ. ด้านการผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ระบบกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาตรงตามคุณลักษณะK.A.S.E.M และเป็นกิจกรรมที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามองค์ประกอบที่ 4