ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 12 สิงหา มหาราชินี

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    

 

 

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

การประกวดดาว เดือน และดาวเคราะห์ คณะนิเทศศาสตร์

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง มีจิตอาสาพร้อมที่จะช่วยงานของคณะและมหาวิทยาลัย สโมสรนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จึงได้จัดการประกวด ดาว เดือน และดาวยูเรนัส คณะนิเทศศาสตร์ ขึ้นเมื่อวันที่ 12 ก.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติการโททัศน์ 1 ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า โดยรับสมัครจากนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ได้มาแสดงความคิดเห็นและมีความกล้าในการแสดงออก เพื่อเป็นตัวแทนของคณะนิเทศศาสตร์ ในการประกวดดาว เดือน ของมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งผู้ที่ได้ตำแหน่งดังกล่าวได้แก่ ดาว น.ส.วรรษิกา จำเนียร (ไบร้ท์) เดือนได้แก่ นาย วุฒิชัย ทำทอง (บัดดี้) และ ดาวยูเรนัสได้แก่ นาย ณัฐนิชา บารมีไพศาล (ปังปิ้ง) ซึ่งจะได้ทำกิจกรรมของคณะนิเทศศาสตร์ ต่อไป

โครงการไหว้ครู คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประเพณีไหว้ครูถือเป็นเอกลักษณ์ประเพณีที่ดีงามของไทย ที่ศิษย์ให้ความเคารพนับถือครูอาจารย์ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้ศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตาและความปรารถนาดี ครูจึงเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อวงการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีภารกิจในการผลิตนักศึกษาสายนิเทศศาสตร์ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้อบรมสั่งสอนทั้งทางด้านวิชาการและประสบการณ์ ด้วยการลงมือปฏิบัติที่แท้จริง ประกอบกับคณะนิเทศศาสตร์มีนโยบายที่จะพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการควบคู่กับกิจกรรมนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ในทุกด้าน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยการพัฒนานักศึกษา ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เป็นพลเมืองทีดีของชาติ ซึ่งพิธีไหว้ครูเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม และเป็นประเพณีไทยที่สืบทอดกันมา

จากหลักการและเหตุดังกล่าวคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของการไหว้ครู จึงได้จัดโครงการไหว้ครู คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น เมื่อวันที่ 12 ก.ค.61 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ 1 ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า โครงการดังกล่าวนี้ อยู่ในยุทธศาสตร์ของ สกอ. ด้านการผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ระบบกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาตรงตามคุณลักษณะK.A.S.E.M และเป็นกิจกรรมที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามองค์ประกอบที่ 4.1

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ตอน Miracle Comm Arts

การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษาค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน เนื้อหาความเข้มข้นของรายวิชา สภาพสังคมในกลุ่มเพื่อและอาจารย์ สิ่งต่างๆเหล่านี้อาจก่อให้เป็นปัญหาในการใช้ชีวิตของนักศึกษาใหม่ซึ่งมีพื้นฐานสภาพแวดล้อมจากท้องถิ่น ชุมชนและสถานศึกษาเดิมที่แตกต่างกัน และอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนจนถึงการลาออกได้   ดังนั้น เพื่อให้ นักศึกษาใหม่ สามารถปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎระเบียบของวิทยาลัย  และเข้าใจแนวประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมอันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความสำเร็จทางการเรียน   และเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท  การจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่นักศึกษา จะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาใหม่ ได้ ทราบข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการศึกษา อาทิ กฎระเบียบด้านการศึกษา การลงทะเบียน การใช้ห้องสมุด กิจกรรมนักศึกษา วินัยนักศึกษา  และสวัสดิการนักศึกษาด้านต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

คณะนิเทศศาสตร์  ได้เห็นถึงความสำคัญในการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้แก่นักศึกษาด้วยการจัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา  คณะนิเทศศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  2561 ตอน Miracle Comm Arts     ขึ้น  เพื่อเป็นสร้างความรักและผูกพัน สร้างความอบอุ่นระหว่างนักศึกษาใหม่กับรุ่นพี่และครูอาจารย์ ให้นักศึกษาใหม่รู้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน  เมื่อวันที่ 12 ก.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ 1 ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า

ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้การต้อนรับ คณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้การต้อนรับ คณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในโอกาสตรวจเยี่ยมรับรองวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยในด้าน การจัดการศึกษา และด้านวิชาการ เพื่อตรวจคุณภาพและมาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมถึงสัมภาษณ์คณาจารย์ นักศึกษาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของคณะอีกด้วย ณ ห้องเกษมสโมสร ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2561

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะฯ มีดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
  2. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์
  3. รองศาสตราจารย์ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ งามสม
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเวช ชาญสง่าเวช

   

กิจกรรม “ดื่มนม ชมบอล: ปลอดเหล้า ปลอดพนัน”

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ สสส. เดินรณรงค์เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2018 รอบ 8 ทีมสุดท้าย กับกิจกรรม “ดื่มนม ชมบอล: ปลอดเหล้า ปลอดพนัน” ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง C-101 อาคารหอพัก C (อาคารพิชาญเกษม) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณบดีคณะนิเทศศาสตร์เปิดงานและร่วมเดินขบวนในครั้งนี้ด้วย

คณะนิเทศศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันสร้างสรรค์สื่อ ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ปากบ่อโมเดลปีที่ 4 ร่วมกับมหาวิทยาลัย ที่ชุมชนวัดปากบ่อ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  

     คณะนิเทศศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันสร้างสรรค์สื่อ ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ปากบ่อโมเดลปีที่ 4 ร่วมกับมหาวิทยาลัย ที่ชุมชนวัดปากบ่อ อ่อนนุช กทม. เพื่อให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อแก่เยาวชน ผ่านการออกแบบกิจกรรมโดยใช้เทคนิคละครเป็นฐาน สะท้อนการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเป็นจุดเด่นด้านการเรียนการสอนของคณะนิเทศศาสตร์ ให้สนุกทุกการเรียนรู้ และตอกย้ำความเชี่ยวชาญในการสร้างความรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ C-kasem (Creative Media Literacy) ที่เหมาะกับคนรุ่นดิจิทัลอย่างแท้จริง

โครงการ คลินิก QA ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักงานคณบดีและประกันคุณภาพ คณะนิเทศศาสตร์  ได้จัดโครงการคลินิก QA ขึ้น ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม  2561 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง โดยมี อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล เลขานุการคณะนิเทศศาสตร์  เป็นผู้ถ่ายทอดแนวทางองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ เพื่อรองรับตัวบ่งชี้ในเกณฑ์ของ สกอ.

โดยกิจกรรมการประชุมนี้ได้แบ่งเป็นชุดคณะกรรมการประกันคุณภาพ อาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ธุรการ คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อร่วมระดมความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพ ไปใช้ในการเขียน มคอ.7 และการจัดระบบเอกสารของแต่ละหลักสูตร เพื่อรองรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ จาก สกอ. ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลการจัดประกวดคลิปวีดิโอเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชม ภายใต้หัวข้อ “ตลาดต้องชมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น” จาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลใหญ่การจัดประกวดคลิปวีดิโอเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชม ภายใต้หัวข้อ “ตลาดต้องชมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น” จาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

การประกวดในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้ตลาดต้องชมทั้ง 77 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ผ่านการสร้างสรรค์และนำเสนอวิถีชีวิต วิถีการค้าของผู้คนในตลาด แนะนำและเชิญชวนให้มาเที่ยวชมและจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดต้องชม รวมทั้งแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง เพื่อเชื่อมโยงตลาดกับการท่องเที่ยว และสื่อถึงเอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน อีกทั้งเป็นการขยายช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเชื่อมโยงภาคการค้ากับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การบริโภคภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มเข็งในทุกมิติ และขับเคลื่อนประเทศชาติตามกลไก “ประชารัฐ” ปัจจุบันได้ส่งเสริมตลาดต้องชมไปแล้วกว่า 151 แห่ง

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ ได้แก่

นางสาวรวิตา เหล็กกล้า นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทนักเรียน นักศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานตลาดหลวงปู่ทวด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทีม Whannoy Production นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานตลาดศาลเจ้าโรงทอง จังหวัดอ่างทอง

นางสาวอมร  อินหล่ม นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทประชาชนทั่วไป  1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานตลาดศาลเจ้าโรงทอง จังหวัดอ่างทอง

และนางสาวพิชญ์สินี รัตนพงศ์ นักศึกษาสาขาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทประชาชนทั่วไป ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานตลาดโก้งโค้งบ้านแสงโสม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นอกจากนักศึกษาที่คว้ารางวัลดังกล่าวแล้ว ยังมีบุคลากรคณะนิเทศศาสตร์เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทประชาชนทั่วไปด้วย  คือ ว่าที่ร้อยตรีปฐมพงษ์ เอมศรี จากผลงานตลาดน้ำบึงพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ